• Dennenlaan

  • Vuursche Dreef

  • Vuursche Dreef

  • Spoorlaan

  • Spoorlaan

  • Vuursche Dreef

  • Dennenlaan

  • Vuursche Dreef

140623 HR Logo

Na de verenigingszaken kwam al snel aan de orde de toelichting van de aannemerscombinatie 3Angle en van RWS op de komende werkzaamheden aan de verbreding van de A27. Medewerkers van zowel 3Angle als RWS namen alle tijd om bewoners uitgebreid in te lichten. Zij beloofden later dit jaar nog een keer terug te komen voor overleg met de bewoners voordat de eigenlijke werkzaamheden in Hollandsche Rading aan verbreding van de weg beginnen.
Zie verder ook bijgevoegd verslag in Pdf.

Gepubliceerd in Nieuws

3e OPEN BRIEF

Aan de bewoners van Hollandsche Rading

Betreft: plannen van de gemeente voor tijdelijke woningen naast de tennisbanen in Hollandsche Rading en de verdere procedure.

In eerdere open brieven hebben we u bericht over deze zaak en gemeld dat Samen voor Hollandsche Rading, en de bewoners van ons dorp, op geen enkele wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van dit besluit van het College van B&W. Echter de wet laat toe dat het College voor deze procedure kiest. We hebben vervolgens bij het College, middels gesprekken met de twee betrokken wethouders, kenbaar gemaakt dat we het betreuren dat de bewoners van Hollandsche Rading niet langs de reguliere weg van inspraak hebben kunnen meedenken en meepraten over deze zaak. Wat we toen bereikt hebben is dat we bij de betrokken projectleider en wethouder door bewoners van Hollandsche Rading geopperde alternatieve locaties (betere locaties) konden aandragen. Deze door bewoners geopperde alternatieve locaties zijn verstuurd en hebben de betrokken projectleider inmiddels ook bereikt.

De gemeenteraad van De Bilt heeft op 22 december naast kritiek ook instemming geuit met de voortvarende handelwijze van de betrokken wethouder. Maar de procedure is vervolgens wel aangepast.

Deze procedure is nu:

a. Het College zal op basis van de ingekomen reacties van bewoners overwegen of haar plannen zullen worden bijgesteld en in welke mate en zal deze vervolgens bekend maken. Vermoedelijk worden deze plannen bekend gemaakt op 17 januari.

b. De al dan niet bijgestelde plannen zullen behandeld worden in een vergadering van de twee gezamenlijke Raadscommissies van 24 januari a.s (onder voorbehoud van een besluit door het College op 17 januari).

Belanghebbenden (burgers en organisaties) hebben de mogelijkheid om in te spreken op deze vergadering van 24 januari. Zij kunnen hun schriftelijke inspraakreactie (inspraaknotitie) overhandigen en deze mondeling toelichten. Zij dienen zich hiervoor wel tevoren aan te melden bij de griffie van de gemeente.

(Samen voor Hollandsche Rading is conform haar statuten geen belanghebbende in deze procedure.)

c. Op 26 januari staat behandeling gepland in de gemeenteraad. Er is dan geen mogelijkheid meer om in te spreken door belanghebbenden.

d. Vervolgens neemt het College van B&W, korte termijn daarna, een besluit.

e. Belanghebbende burgers hebben dan nog de mogelijkheid om in beroep te komen tegen dat besluit van het College/de gemeente. Dat is de zgn. wettelijke bezwaarprocedure. Voor realisatie van de tijdelijke woningen is een Omgevingsvergunning noodzakelijk (deze komt voor een periode van zes weken ter inzage te liggen) waartegen door belanghebbenden bezwaar kan worden gemaakt.

Dit is de informatie die we u op dit punt momenteel kunnen geven.

We hopen op verstandige besluiten van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging Samen voor Hollandsche Rading,

Kees Floor, secretaris.

Gepubliceerd in Nieuws

Op maandag 12 december jl. heeft een delegatie van Samen voor Hollandsche Rading een constructief gesprek gehad met de Provincie Noord-Holland. De Provincie geeft nu richting aan dit project. Veel zorgen betreffende het project Hoorneboeg, zoals grootschalige heidevorming zonder een duidelijke financiering, zijn aan bod gekomen. De Provincie zal nu eerst in overleg gaan met andere gebruikersgroepen, stakeholders, overheden en met het GNR. Op basis van al deze gesprekken wordt een route bepaald hoe het overleg met bewonersgroepen verder gestalte zal krijgen en hoe het project er uit zal komen te zien. Wel blijft het doel om heidegebieden met elkaar in verbinding te brengen. Maar de schaal waarop dit gebeurt en de fasering zijn nu onderwerp van discussie. We hopen u samen met de Provincie meer te kunnen vertellen over het vervolg van dit project op een van de komende dorpsbijeenkomsten.

December 2016, Namens Samen voor Hollandsche Rading, Kees Floor, secr.

 

Gepubliceerd in Community

2e OPEN BRIEF

Aan de bewoners van Hollandsche Rading

Betreft: plannen van de gemeente voor tijdelijke woningen naast de tennisbanen in Holl. Rading

Zoals eerder deze week aangekondigd op www.hollandscherading.com hebben Thijs van der Wel en Kees van Rossenberg vanuit Samen voor Hollandsche Rading (SvHR) dinsdag 6 december jl. een gesprek gehad met coördinerend wethouder Madeleine Bakker en Jurgen Arts, ontwikkelingsmanager en extern projectleider over de voorgenomen plannen van de gemeente om 2 tijdelijke woningen voor starters, statushouders en spoedzoekers te plaatsen direct naast de tennisbanen in Hollandsche Rading.

SvHR is op geen enkele manier betrokken geweest bij de voorbereiding van dit voorgenomen besluit. In het gesprek gaf wethouder Bakker gaf aan dat zij bewust voor de huidige aanpak gekozen heeft, omdat zij op dezelfde manier met alle betrokken kernen wil omgaan voor dit specifieke (en gevoelige) onderwerp. Zij wil geen uitzondering maken voor Hollandsche Rading, ondanks de bijzondere status die HR heeft vanuit gebiedsgericht werken (GGW), vanwege dit specifieke en gevoelige thema.

SvHR heeft aangegeven dat zij dit betreuren en een gemiste kans vinden, omdat er juist met de gemeente was besproken dat bewoners steeds vaker zouden worden gevraagd om in een vroeg stadium mee te denken met plannen. Als bewoners eerder betrokken worden, kunnen zij ook zelf nieuwe, alternatieve ideeën aandragen, terwijl het erop lijkt dat nu alleen op details nog aanpassing mogelijk zou zijn.

Concreet houdt dit voor dit moment in dat bewoners toelichting op de plannen kunnen krijgen en vragen kunnen stellen op de inloopavonden op 14 en 19 december as. van 18.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis.                                                                               

Wij adviseren u als bewoners om gebruik te maken van deze mogelijkheid! Meer informatie op de website < https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/projecten/tijdelijke-woningen/ > van de gemeente De Bilt

Thijs van der Wel en Kees van Rossenberg zitten op 16 december a.s. opnieuw met de wethouder aan tafel om op basis van verder verkregen inzichten opnieuw standpunten uit te wisselen. Wij houden jullie op de hoogte!

Namens Samen voor Hollandsche Rading,

Met vriendelijke groet, Kees Floor, secr.

Gepubliceerd in Community
maandag, 31 oktober 2016 21:28

UITNODIGING: Dorsphuisbijeenkomst 9 november

Dorpshuisbijeenkomst - Samen voor Hollandsche Rading

woensdag 9 november 20:00 – 22:00 uur

Inloop vanaf 19:45 uur met koffie en thee

Met onder andere:

  • Verbreding A27. Wanneer begint het en wat betekent het voor mij? Presentatie en toleichting voor direct omwonenden door 3 Angle en Rijkswaterstaat
  • Update over de plannen van het Goois natuur reservaat (GNR)

Na afloop is er een (gratis) drankje en hapje.

Gepubliceerd in Bewoners

Dit bezoek stond eerder gepland voor 31 augustus, maar kon toen wegens omstandigheden niet doorgaan.

OVER MENS DE BILT: MENS De Bilt is dé organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente De Bilt. De medewerkers en vrijwilligers ondersteunen initiatieven van inwoners op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zij faciliteren activiteiten, beantwoorden vragen en geven ondersteuning en advies. Alle activiteiten van MENS De Bilt zijn erop gericht dat mensen zoveel mogelijk (blijven) meedoen in de maatschappij en zelf de regie houden over hun leven. Daarom focussen zij op hun eigen kracht en sluiten ze aan bij hun mogelijkheden. MENS De Bilt werkt samen met de gemeente, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en bedrijven. Maar vooral werken zij samen met de inwoners van de zes kernen van de gemeente De Bilt. U vindt ze dichtbij huis bij één van onze servicecentra, bij de jongerencentra, het Steunpunt Mantelzorg of u kunt uw vragen stellen bij het Sociaal Team.

Gepubliceerd in Nieuws

OVER SAAR AAN HUIS

Saar aan Huis is een kleinschalige, klantgerichte, particuliere organisatie die de vraag naar ondersteuning van ouderen samenbrengt met het aanbod van helpenden. Zij selecteren hun “Saars” uiterst zorgvuldig. Zij werken alleen met gemotiveerde mensen die met liefde en respect ouderen willen helpen met hun dagelijkse activiteiten. Dit tegen een gepaste vergoeding. Saar mensen zijn voornamelijk woonachtig in de regio, werken op parttime basis en willen graag nog van toegevoegde waarde zijn voor hun omgeving en de maatschappij.

Gepubliceerd in Community

OVER MENS DE BILT: MENS De Bilt is dé organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente De Bilt. De medewerkers en vrijwilligers ondersteunen initiatieven van inwoners op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zij faciliteren activiteiten, beantwoorden vragen en geven ondersteuning en advies.

Gepubliceerd in Community

Hier vindt u het verslag van de Dorpsbijeenkomst op 6 juli '16. Als ondwerwerpen kwamen onder meer aan de orde: het resultaat van de bewonersenquete, de bouwplannen op de Tolakkerweg, de plannen van het Goois Natuur Reservaat voor de natuur ten noorden van ons dorp en de herziening van het afvalbeleid van de gemeente.

Gepubliceerd in Community

Bewoners u heeft gezorgd voor een goede respons op onze recente bewonersenquête, dank u wel. Inmiddels hebben we een eerste belangrijke correctie ontvangen:

U kunt voor spoedeisende hulp bij ziekenhuis Ter Gooi wel terecht op beide locaties: Blaricum en Hilversum.
Acuut letsel
Als u zonder verwijzing van uw huisarts de afdeling Spoedeisende Hulp bezoekt, wordt u alleen geholpen als u echt met spoed hulp nodig heeft. Dat wil zeggen, als u gewond raakte bij een ongeval en er dus sprake is van acuut letsel of als uw situatie het niet toelaat te wachten op uw huisarts. Met de huisartsen in de regio is afgesproken dat in alle andere gevallen de patiënten worden verwezen naar de huisarts.
Kosten bezoek aan de SEH
De kosten voor een bezoek aan de SEH (gemiddeld 250 euro) betaalt u wel uit het bedrag voor eigen risico van uw zorgverzekering.

Gepubliceerd in Nieuws
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m