• Dennenlaan

 • Vuursche Dreef

 • Vuursche Dreef

 • Spoorlaan

 • Spoorlaan

 • Vuursche Dreef

 • Dennenlaan

 • Vuursche Dreef

SvHR verkiezingsdebat 1Veel bewoners uit Holl. Rading, maar ook belangstellenden uit Hilversum en Maartensdijk zorgden voor een uitpuilende zaal in De Paddenstoel. En zij kregen “waar voor hun geld”, namelijk standpunten van de lijsttrekkers van alle politieke partijen uit de gemeente De Bilt op een zevental stellingen. 

1. Bent u voor of tegen verhoging van het budget onderhoud groen met 10% en meer zeggenschap van de bewoners hierbij? Bijna alle politieke partijen waren voor deze stelling en er werd daarbij aandacht gevraagd voor biodiversiteit. 

2. In het kader van levensbestendig wonen moet iedereen voor zijn eigen hulpbehoevende buren zorgen. Deze stelling werd niet gesteund. Zorg en aandacht voor elkaar is een goede zaak, maar geen verplichting. Ook zijn er mogelijkheden binnen de WMO. 

3. Gevolgen verbreding A27. Nu RWS zaken anders laat uitvoeren dan eerder voorgespiegeld voelen bewoners zich in de kou staan. RWS voerde in de procedure aan dat een niet bevoegd ambtenaar toezeggingen had gedaan. De politieke partijen van De Bilt tonen zich bereid de discussie met RWS aan te gaan om te zorgen dat de uitvoering voor bewoners geen bovenmatige negatieve gevolgen heeft, maar waarschuwen dat de huidige werkzaamheden niet te stoppen of aan te passen zullen zijn.

4. Een digitaal infobord bij de toegang tot Holl. Rading kreeg verschillende reacties. Sympathiek maar relatief duur. Dan moet de gemeente dit de andere kernen ook geven. En als Holl. Rading deze wil, dan gaat het ten koste van andere gewenste uitgaven uit hun budget.

5. Leeft Gebiedsgricht Werken voldoende bij de gemeente? Kreeg als reacties dat Holl. Rading een pilot is, maar dat het ook binnen het gemeentelijk apparaat een nieuwe ontwikkeling is. Duidelijk is dat partijen vinden dat bewoners en de gemeente moeten samenwerken om een gedragen gebiedsplan voor Holl. Rading te ontwikkelen. 

6. Is bouwen “buiten de rode contouren” een optie? Een aantal partijen vindt dat dat nu mogelijk moet zijn, mits gedoseerd en met respect voor de natuur en in overleg met de bewoners

7. Moeten ruiters paardenpoep zelf opruimen? Kreeg de steun van alle politieke partijen.

Vanuit de zaal tenslotte werd een opmerking gemaakt over de hondenbelasting en over dat er niet gehandhaafd wordt. 

SvHR verkiezingsdebat 2Bewoners en politici kunnen terugkijken op een informatieve avond die aanwijzingen gaf over de standpunten van partijen.

Voor verdere info kijkt u op de stemwijzer

Impressieverslag d.d. 8-3-2018, Kees Floor

Gepubliceerd in Nieuws
zaterdag, 10 maart 2018 14:09

High Tea in het Dorpshuis HR op 9-3-2018

Op 9 maart vond een gezellige en druk bezochte High Tea plaats in het dorpshuis van Hollandsche Rading. Veel dorpsgenoten die Leut bezoeken en maandelijks een volledige maaltijd gebruiken bij 'Samen Eten' gaven acte de presence. Zij werden goed verzorgd met hapjes en drankjes gemaakt en geserveerd door negen vrijwilligers. Dankzij de bijdrage van het Oranjefonds, NL Doet en de inzet van deze vrijwilligers was dit een zeer geslaagde middag. We hopen deze activiteit volgend jaar weer te kunnen organiseren.

Gepubliceerd in Nieuws

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart organiseert Samen voor Hollandsche Rading een politieke avond in De Paddestoel in Holl. Rading op woensdagavond 7 maart. Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur. Het eerste kopje koffie of thee is gratis. We hebben alle gemeentelijke politieke partijen voor deze avond uitgenodigd en willen graag met hen in gesprek over zaken die met name de bewoners van Holl. Rading betreffen.

We weten dat veiligheid, geluidshinder, blootstelling aan fijnstof en gebrek aan voorzieningen en gebrek aan starterswoningen in de gemeente zaken zijn waarover bewoners van Holl Rading bezorgd zijn. We willen u als bewoners uitnodigen ons te berichten over onderwerpen die u graag met de plaatselijke politiek wilt bespreken. Graag uw reactie op info@samenvoorhollandscherading.nl . We vernemen graag van u en zien u graag ’s avonds op 7 maart.

Gepubliceerd in Nieuws

Dorpswethouder Ebbe Rost van Tonningen houdt weer spreekuur op donderdag 18 januari van 15.30 - 16.30 uur in het Dorpshuis, Dennenlaan 57 in Hollandsche Rading

Gepubliceerd in Nieuws

Verslag van de Dorpsbijeenkomst op 31 oktober 2017

1. Opening: 

De voorzitter van deze bijeenkomst, Thijs van der Wel, heet de aanwezigen hartelijk welkom, met name de twee aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente De Bilt.

2. Verenigingszaken:

We zijn een vereniging met notarieel vastgelegde statuten. Het wijk- en dorpsgericht werken van de gemeente heeft ertoe geleid dat andere bewoners zijn mee gaan doen en we hebben er toen voor gekozen om samen verder te gaan onder de naam “Samen voor Hollandsche Rading’. Dat heeft tot gevolg dat de statuten moeten worden aangepast. Gevraagd wordt of iemand hier bezwaar tegen heeft. Niemand heeft bezwaar dus de statuten kunnen worden aangepast.

3.  De gemeente De Bilt licht veranderingen in haar wijze van werken uitgebreid toe:

Veranderingen in de samenleving vragen ook om een veranderende werkwijze en rol van de gemeente. De gemeente wil niet meer oplossingen bedenken op het gemeentehuis en die aan de samenleving voorleggen. De gemeente wil graag met de samenleving in gesprek over wat nodig is en wil graag gezamenlijk bepalen hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden. Om invulling te kunnen geven aan deze nieuwe werkwijze kiest de gemeente voor een gebiedsgerichte aanpak. De gemeente wil per gebied samen met de partijen die daarin opereren (zoals bewonersgroepen) organiseren dat er een goed netwerk en onderling contact bestaat waarop gebouwd kan worden. Zodat we continu weten wat er in het gebied speelt en wat we van elkaar nodig hebben. Hollandsche Rading was een van de pilotgebieden waar al ervaring is opgedaan met deze gebiedsgerichte werkwijze. Nu kiest de gemeente ervoor om dit organisatiebreed op te pakken. Dit betekent wel een behoorlijke verandering waarin we met elkaar nog zullen zoeken naar de meest optimale invulling van samenwerken. De werkwijze wordt ondersteund doordat de gemeente per 1 januari 2018 zogenaamde gebiedsteams samenstelt. Dit zijn teams van allerlei expertises die binnen één van de gebieden in de gemeente werkzaam zijn. Deze nieuwe organisatiestructuur draagt bij aan een gemeente die beter kan inspelen op wat er in een gebied speelt.

Thijs van der Wel reageert als voorzitter van SvHR positief op deze plannen van de gemeente. Een voorbeeld van de verandering is dat de gemeente gaat werken met wijkserviceteams en dat men bereid is samen met ons bij het onderhoud van groen te kijken wat in ons beider optiek de meeste prioriteit heeft.

4. Projecten aan welke SvHR deelneemt:

4.a Goois Natuurreservaat (GNR):

Na sterke protesten tegen de kap van 80.000 bomen in het bosgebied grenzend aan Hollandsche Rading is er door GNR en de Provincie NH een adviesgroep gevormd om het GNR in haar beoogd project om bos om te vormen naar heide te adviseren. In deze groep is Holl. Rading met 3 personen ruim vertegenwoordigd.

Uitgangspunt van de plannen blijft bedreigde diersoorten te beschermen en natuurgebieden met elkaar te verbinden. Dat laatste kan door grootschalig bos te kappen, maar ook op kleinere schaal door zgn. “stepping stones” heide te creëren. Naar nu gebleken is, is er door of voor het GNR geen onderzoek naar de gevolgen van grootschalige boomkap gedaan. Dus wordt door de adviesgroep aangedrongen op een MER, milieueffectrapportage, over de gevolgen van de plannen voor mens en dier op het gebied van fijnstof, CO2-uitstoot en geluid. Dit ook in relatie tot de omvangrijke boomkap die in hetzelfde gebied al plaatsvindt door de verbreding van de A27. Aan de orde komt nu eerst de keuze voor een Adviesbureau om over deze problematiek een rapport en advies uit te brengen.

4.b Verbreding A27 / 3Angle:

De werkzaamheden vorderen, maar nog niet overal conform de planning. Er hadden al geluidsschermen aan de westzijde moeten staan. Die komen er nu voor de kerst tot 2 m. hoog, die daarna verhoogd zullen worden tot 3 m. hoog.

Het viaduct zal in de loop van 2018 aangepakt worden. Een kleine groep bewoners praat hierover mee wat betreft: veiligheid, het laten zinken van de milieustraat en verfraaiing van het viaduct met kunst. Inmiddels is duidelijk dat het er in het middenstuk aan de bovenkant van het viaduct ruimte (en dus licht) binnen zal komen. Parkeren zal aan een kant van het viaduct komen en het P&R terrein zal aan de zuidkant uitgebreid worden.

4.c Natura 2000:

Deze werkzaamheden vorderen. Petgaten worden hersteld. En in goed overleg wordt de grond voor het grootste gedeelte in de nabijheid hergebruikt door agrariërs die deze grond goed kunnen gebruiken. Voor zover al afvoer nodig is gebeurt die buiten de aanrijtijden voor schoolgaande kinderen.

5. Projecten in het dorp, vanuit Veilig HR en SvHR, nieuw en al bestaand:

5.a Veiligheid, Tolakkerweg:

Dankzij niet aflatende inspanningen van Veilig Hollandsche Rading, Rob Adriaansen c.s., is de snelheid van de Tolakkerweg tussen de bebouwde kom van Maartensdijk en die van Hollandsche Rading nu verlaagd tot 60 km. per uur. T.z.t. zal het effect van deze maatregel worden geëvalueerd. Een bewoner voegt hieraan toe dat er bewoners zijn die zelf gevaar creëren door achteruit de Tolakkerweg op te rijden.

5.b Veiligheid, Floris V weg:

Al enige tijd dringt SvHR erop aan dat de veiligheid van deze weg verbeterd wordt. Zeker in het begin van de weg, waar geen fietspad en geen trottoir is, is deze weg gevaarlijk voor langzaam verkeer, voetgangers en fietsers. Een ambtenaar van de gemeente De Bilt oriënteert zich op deze problematiek en zal zijn bevindingen terugkoppelen aan SvHR en bewoners die dit betreft. Dit punt wordt vanuit de zaal aangevuld met dat het autoverkeer verder op de weg ook voor gevaarlijke situaties zorgt omdat de weg zo smal is en er met een snelheid van 60 km. gereden mag worden.

5.c Sociaal, Koffieochtend Leut: op woensdagochtend in het Dorpshuis:

Deze door vrijwilligers georganiseerde ochtenden worden voornamelijk door ouderen uit ons dorp bezocht. Zij voorzien zeker in een behoefte en zij versterken de sociale cohesie.

5.d Sociaal, Repair Café: op elke laatste zaterdag van de even maanden, met koffie van Leut. Repair Café voorziet in een behoefte en is tevens een plek voor gezellig samen zijn.

5.e Sociaal, “Oog voor Elkaar”: matcht hulpvragen van bewoners met het aanbod van bewoners die bereid zijn een handje te helpen. Wie dit wil kan een beroep doen op een van de contactpersonen. Zij helpen u graag verder op weg.

5.f De Buurderij Holl. Rading: maakt het mogelijk om producten van agrariërs uit de omgeving te bestellen en op vrijdag van 17.00 tot 18.00 in het dorpshuis op te halen. Bestellen doet u via de website: www.boerenenburen.nl en dan naar Holl. Rading scrollen..

5.g Sociaal, B@hr: voor een hapje en een drankje op de vrijdagnamiddag, elke laatste vrijdag van de maand in het dorpshuis.

5.h “Quiz enZo” kan op een nader te bepalen dag en tijd weer georganiseerd worden. Drie maal proefdraaien op de woensdagmiddag leverde helaas tot nu toe te weinig deelnemers op.

5.i   Hergebruik van het hout van gekapte kastanjebomen: De idee is om van het hout dat nu ligt te drogen straks bankjes voor de openbare ruimte te maken en daarvan snijplanken te maken en die te verkopen aan bewoners. Voor de uitvoering van deze twee projecten zijn inmiddels twee fondsen aangeschreven.

5.j   Gamemiddag voor jongeren: Er worden plannen ontwikkeld om een gamemiddag voor jongeren te organiseren.

De Oranjevereniging, in de persoon van Jeroen Akkerman, sloot zich bij deze discussie aan. Het is goed dat er meer activiteiten plaatsvinden in ons dorp en dat daarbij goed samengewerkt wordt tussen Oranjevereniging, Tennisvereniging, Dorpshuis, SvHR en de gemeente. Zij kunnen van elkaars accommodatie en materiaal goed gebruik maken.

6. W.v.t.t.k. en Rondvraag:

6.a Burgemeester Potters brengt een kennismakingsbezoek: aan Holl. Rading op woensdag 8 november a.s. Er wordt dan een rondje door het dorp gefietst waarbij kort stilgestaan wordt bij markante punten van Holl. Rading.

6.b Woningbouwproject op Terrein Hendriksen: vanuit de zaal wordt gevraagd hoe ver de woningbouwplannen op dit terrein aan de Tolakkerweg nu zijn gevorderd. Op deze vraag kon ter plekke helaas geen nauwkeurig antwoord worden gegeven.

Verslag d.d. 6-11-’17, kees floor

Gepubliceerd in Nieuws

UITNODIGING

DORPSHUISBIJEENKOMST

 

Dinsdag 31 oktober 2017

20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45)

Met aandacht voor onder andere:

 • Statutenwijziging; we vragen instemming van de vergadering om als Vereniging de naam “Samen voor Hollandsche Rading” te gebruiken.
 • Gemeente De Bilt presenteert nieuwe samenwerkingsvorm met bewoners.
 • Plannen Goois Natuurreservaat
 • Veiligheid Graaf Floris V weg en Tolakkerweg
 • Dorpsklusjesman, goed idee of juist niet?
 • Financiering van Sociale Initiatieven uit het dorp

Na afloop kunnen we samen een drankje drinken.

We stellen uw komst zeer op prijs!

Gepubliceerd in Bewoners

A.s. donderdagmiddag 19 oktober houdt Dorpswethouder Ebbe Rost van Tonningen weer spreekuur in het Dorpshuis in Holl. Rading, van 15.30 tot 16.30 uur. U bent dan zeer welkom.

Gepubliceerd in Nieuws

Wilt u als bewoners- of vrijwilligersgroep werken aan een groen initiatief in uw omgeving? Dan kunt u tot 21 november 2017 vouchers ‘Beleef en bewonder’ aanvragen ter waarde van € 500 of € 1.000. Het bedrag van de vouchers moet worden besteed aan een fysiek project in de provincie Utrecht dat groen in de brede zin van het woord realiseert. Als u een aanvraag indient, dan wordt deze beoordeeld door ‘Groen aan de Buurt’. Na goedkeuring ontvangt u het aangevraagde voucherbedrag op het door u aangegeven rekeningnummer. Na de afronding van een activiteit moet een aanvrager een verantwoording naar Groen aan de Buurt sturen. Voor het beschikbare budget geldt ‘op is op’. Kijk voor het Reglement en het Aanvraagformulier op http://www.groenaandebuurt.nl/vouchers-beleef-en-bewonder/

Gepubliceerd in Nieuws

Inge van Veldhuijsen presenteert, in samenwerking met “Samen voor Hollandsche Rading”, Quiz &Zo in het Dorpshuis op 3 woensdagmiddagen, op 4, 11 en 18 oktober a.s. Aanvang 14.00 uur. We nodigen U van harte uit om mee te komen doen.

Gepubliceerd in Nieuws

We moeten de dorpsbijeenkomst van 20 september a.s. helaas verschuiven naar dinsdag 31 oktober, omdat een aantal onderwerpen nog in voorbereiding is en niet gereed voor presentatie. We hopen dat u begrip zult hebben voor dit besluit en zien u graag op dinsdagavond 31 okt. in het dorpshuis. Hieronder een zeer beknopte update van de huidige stand van zaken van enkele onderwerpen:

 • A27 Voorlichtingsavond 3Angle: over werkzaamheden aan onderdoorgang Vuursche Dreef, Datum 4 oktober, Plaats Dorpshuis, Aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur.
 • GNR Planvorming i.z. Natuurverbinding Hoorneboeg: In de Adviesgroep (met 3 bewoners uit Holl. Rading) zijn procedureafspraken gemaakt.
 • Natura 2000: Een voorlichtingsavond over dit project wordt voorbereid.
 • Project ‘oog voor elkaar’, een samenwerking met St. MENS, voor ondersteuning van elkaar waar dat nodig is: wordt binnenkort geëvalueerd.
 • Veiligheid: de snelheid Tolakkerweg van 80 km. naar 60 km. verminderen is gerealiseerd; deze snelheidsbeperking zal geëvalueerd worden.
 • Budget Sociale Initiatieven beschikbaar voor Holl. Rading. U krijgt hierover aparte informatie.

En zo zijn er meer onderwerpen die op dinsdag 31 oktober en dan meer uitgebreid aan de orde zullen komen. Wilt u deze nieuwe datum al vast in uw agenda noteren? Kees Floor, secretaris Samen voor Hollandsche Rading

Gepubliceerd in Bewoners
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m