• Dennenlaan

  • Vuursche Dreef

  • Vuursche Dreef

  • Spoorlaan

  • Spoorlaan

  • Vuursche Dreef

  • Dennenlaan

  • Vuursche Dreef

maandag, 04 september 2017 18:40

overleg werkgroep Samen voor Hollandsche Rading

Op vrijdagochtend 8 september a.s. om 10.00 uur a.m. vergadert de werkgroep Samen voor Hollandsche Rading weer in het Dorpshuis. Dit is een Open Vergadering van de werkgroep en bewoners zijn welkom. De agenda voor 8 september en het verslag van de vorige bijeenkomst vindt u in de twee bijlagen.

N.B. Deze bijeenkomst is geen grote Overleg Bijeenkomst die bestemd is voor alle bewoners van Holl. Rading. Die is gepland op woensdagavond 20 september om 20.00 uur.

Gepubliceerd in Nieuws

Op 1 augustus heeft de eerste vergadering plaatsgevonden van de adviesgroep-GNR (10 leden) met een aantal leden van het GNR en de Provincie Noord-Holland. De eerste vergadering stond vooral in het teken van kennis maken met elkaar en het uitwisselen van standpunten aangaande het project-Hoorneboeg. Vervolgens hebben we een korte wandeling door een stuk van het gebied gemaakt om zo een beeld te krijgen van de werkzaamheden van het GNR. Daarna hebben we gesproken over de vergaderprocedure en de planning.

De volgende vergadering op 18 september zal in het teken staan van de beleidsplannen die geleid hebben tot het huidige project-Hoorneboeg. Daarnaast willen we precies weten wat er vastligt vanuit de Provincie Noord-Holland ten aanzien van het natuurbeleid en welke ruimte we hebben om van het huidige plan af te wijken. Wellicht hebben we dan ook nog tijd om te praten over adviesbureaus en welke opdracht(en) we deze bureaus willen laten uitwerken. Oot Verharen

Gepubliceerd in Nieuws

Op vrijdagmiddag 25 augustus a.s. om 16.00 uur vergadert de werkgroep Samen voor Hollandsche Rading in het Dorpshuis. Dit is een Open Vergadering van de werkgroep en bewoners zijn welkom. De agenda voor 25 augustus en het verslag van de vorige bijeenkomst vindt u in de twee bijlagen.

N.B. Deze bijeenkomst is geen grote Overleg Bijeenkomst die bestemd is voor alle bewoners van Holl. Rading. Die is gepland op woensdagavond 20 september om 20.00 uur.

Voor een nadere kennismaking van Burgemeester Sjoerd Potters met Hollandsche Rading denken we aan een fietstocht door ons dorp na de koffieochtend van Leut op een woensdagmiddag. Indien u suggesties of ideeën hiervoor heeft mailt u ons die dan a.u.b. via ons mailadres: info@samenvoorhollandscherading.nl.

Gepubliceerd in Nieuws

Woensdag 12 juli a.s. om 20.00 uur vergadert de werkgroep Samen voor Hollandsche Rading in het Dorpshuis. Dit is een Open Vergadering van de werkgroep en bewoners zijn welkom. De agenda voor 12 juli en het verslag van de vorige bijeenkomst vindt u in de twee bijlagen.

N.B. Deze bijeenkomst is geen grote Overleg Bijeenkomst die bestemd is voor alle bewoners van Holl. Rading. Die is uitgesteld tot na de zomervakanties.

Gepubliceerd in Nieuws

140623 HR Logo

Na de verenigingszaken kwam al snel aan de orde de toelichting van de aannemerscombinatie 3Angle en van RWS op de komende werkzaamheden aan de verbreding van de A27. Medewerkers van zowel 3Angle als RWS namen alle tijd om bewoners uitgebreid in te lichten. Zij beloofden later dit jaar nog een keer terug te komen voor overleg met de bewoners voordat de eigenlijke werkzaamheden in Hollandsche Rading aan verbreding van de weg beginnen.
Zie verder ook bijgevoegd verslag in Pdf.

Gepubliceerd in Nieuws

In de Bijlage vindt u het besluit van de gemeente om het plan voor 44 tijdelijke woningen in te trekken en de daarbij behorende argumentatie.

Gepubliceerd in Bewoners

Op maandag 12 december jl. heeft een delegatie van Samen voor Hollandsche Rading een constructief gesprek gehad met de Provincie Noord-Holland. De Provincie geeft nu richting aan dit project. Veel zorgen betreffende het project Hoorneboeg, zoals grootschalige heidevorming zonder een duidelijke financiering, zijn aan bod gekomen. De Provincie zal nu eerst in overleg gaan met andere gebruikersgroepen, stakeholders, overheden en met het GNR. Op basis van al deze gesprekken wordt een route bepaald hoe het overleg met bewonersgroepen verder gestalte zal krijgen en hoe het project er uit zal komen te zien. Wel blijft het doel om heidegebieden met elkaar in verbinding te brengen. Maar de schaal waarop dit gebeurt en de fasering zijn nu onderwerp van discussie. We hopen u samen met de Provincie meer te kunnen vertellen over het vervolg van dit project op een van de komende dorpsbijeenkomsten.

December 2016, Namens Samen voor Hollandsche Rading, Kees Floor, secr.

 

Gepubliceerd in Community

                                                                               OPEN BRIEF

Aan de bewoners van Hollandsche Rading

Betreft: plannen van de gemeente voor tijdelijke woningen naast de tennisbanen in Holl. Rading

Mogelijk bent u van deze plannen van de gemeente al op de hoogte omdat u in de omgeving woont van de Charles Weddepohllaan en omdat u een brief van de gemeente ontving gedateerd 1 december 2016. Maar mogelijk woont u wel in ons dorp, maar bent u nog niet op de hoogte omdat u wat verder weg woont.

Samen voor Hollandsche Rading ontving deze brief van de gemeente De Bilt op 1 december op haar Emailadres. De inhoud van deze brief is (verkort) dat de gemeente De Bilt behoefte heeft aan goedkope sociale huurwoningen voor starters, statushouders en spoedzoekers. Met de bouw van 50 tijdelijke woningen verspreid over 7 verschillende locaties in de gemeente De Bilt wil de gemeente uitvoering geven aan het besluit van de gemeenteraad om tijdelijke huisvesting voor statushouders te realiseren. De woningen komen op grond van de gemeente om ze betaalbaar te houden en snel te kunnen gebruiken. De tijdelijke woningen in de vorm van laagbouw (geen verdieping erop) zullen voor max. 10 jaar geplaatst worden en geschikt zijn voor 1 of 2 persoons huishoudens. Er komen inloopavonden om informatie te krijgen en vragen te kunnen stellen aan de gemeente op het gemeentehuis op woensdag 14 en maandag 19 december, telkens van 18.00 tot 21.00 uur. Het onderwerp wordt in de gemeenteraad behandeld op 22 december a.s. waarna het College van B&W een besluit zal nemen.

We willen hiermee bekend maken dat Samen voor Hollandsche Rading op geen enkele wijze is betrokken geweest bij de voorbereiding van dit voorgenomen besluit. Evenals de rechtstreeks betrokken bewoners zijn wij met deze brief overvallen. Wij zijn van mening dat de communicatie over dit onderwerp met de bewoners van Hollandsche Rading onzorgvuldig is geweest. In een regulier voortraject had het, denken wij, in de rede gelegen dat het probleem waarvoor de gemeente zich geplaatst ziet voorgelegd zou worden aan de bewoners en dat met hen, op onderling te bepalen wijze, gezocht zou worden naar goede en acceptabele oplossingen voor alle partijen.

Thijs van der Wel en Kees van Rossenberg van SvHR zullen op 6 december met de betrokken wethouder overleggen over de wenselijke route die ons inziens verder het beste met betrekking tot deze zaak kan worden gelopen. We vinden het van groot belang dat alle inwoners van ons dorp goed en tijdig geïnformeerd worden en kunnen meedenken over dit onderwerp, los van de reeds geplande informatieavonden. Daarnaast zijn we van mening dat de nu voor de betrokken woningzoekenden en voor Hollandsche Rading gekozen oplossing geen goede oplossing is. Er zijn zeker betere oplossingen te bedenken die recht doen aan deze problematiek.

We zullen u, als bewoners, op de hoogte houden van het verdere verloop van deze zaak,

Namens Samen voor Hollandsche Rading,

Met vriendelijke groet, Kees Floor, secr.

Gepubliceerd in Community
donderdag, 17 november 2016 13:28

verslag van de dorpsbijeenkomst op 9 november '16

Op woensdagavond 9 november j.l. vond een drukbezochte dorpsbijeenkomst plaats georganiseerd door Samen voor Hollandsche Rading De voornaamste onderwerpen waren de verbreding van de A27 en de geplande boskap door het Goois Natuur Reservaat. Het verslag van deze avond vindt u hieronder. (In de Vierklank van 16 november vindt u op pg. 24 een verslag van deze bijeenkomst geschreven door Rob Klaassen.)

Vereniging Samen voor Hollandsche Rading (SvHR)

Verslag van de Dorpsbijeenkomst op 9 november 2016

  

1. Opening: 

De voorzitter van deze bijeenkomst, Thijs van der Wel, heet de aanwezigen hartelijk welkom en neemt de agenda door. Hij noemt als recente activiteiten van de vereniging:

-          Koffieochtenden Leut en Repaircafé die beide goed lopen

-          Jongeren die met behulp van het Repaircafé een hangplek hebben gemaakt

-          Initiatief jongeren 10 – 14 jaar in het dorpshuis: “chill met disco”

-          Zorgenquête leidde tot nieuw initiatief: eettafel aan huis

-     Ook n.a.v. de zorgenquête: er wordt een nieuwe website ontwikkeld met betere

     interactieve mogelijkheden.

-          Gemeente De Bilt heeft het budget van SvHR verhoogd.

-          Uit de zaal wordt als activiteit gememoreerd het succesvolle
“Samen Eten” 1 x p. maand in het dorpshuis, inmiddels het 24ste jaar al!

2. Toelichting RWS en aannemerscombinatie 3Angle m.b.t. de plannen verbreding A27:

   (beknopt weergegeven)

2.a. Hr. Rudy Klunder van RWS vertelt de stand van zaken van de plannen:

De uitgangspunten van het project zijn:

-          Wettelijke eisen en richtlijnen

-          Uitvoeringsovereenkomsten met de gemeente over veiligheid en extra geluidsschermen

-          Door de aannemer te leveren meerwaarde voor verkeer, omwonenden, bouwhinder en natuur.

Gepubliceerd in Bewoners

Bewoners u heeft gezorgd voor een goede respons op onze recente bewonersenquête, dank u wel. Inmiddels hebben we een eerste belangrijke correctie ontvangen:

U kunt voor spoedeisende hulp bij ziekenhuis Ter Gooi wel terecht op beide locaties: Blaricum en Hilversum.
Acuut letsel
Als u zonder verwijzing van uw huisarts de afdeling Spoedeisende Hulp bezoekt, wordt u alleen geholpen als u echt met spoed hulp nodig heeft. Dat wil zeggen, als u gewond raakte bij een ongeval en er dus sprake is van acuut letsel of als uw situatie het niet toelaat te wachten op uw huisarts. Met de huisartsen in de regio is afgesproken dat in alle andere gevallen de patiënten worden verwezen naar de huisarts.
Kosten bezoek aan de SEH
De kosten voor een bezoek aan de SEH (gemiddeld 250 euro) betaalt u wel uit het bedrag voor eigen risico van uw zorgverzekering.

Gepubliceerd in Nieuws
Copyright ©2017 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m