• Dennenlaan

 • Vuursche Dreef

 • Vuursche Dreef

 • Spoorlaan

 • Spoorlaan

 • Vuursche Dreef

 • Dennenlaan

 • Vuursche Dreef

UITNODIGING

DORPSHUISBIJEENKOMST

 

Dinsdag 31 oktober 2017

20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45)

Met aandacht voor onder andere:

 • Statutenwijziging; we vragen instemming van de vergadering om als Vereniging de naam “Samen voor Hollandsche Rading” te gebruiken.
 • Gemeente De Bilt presenteert nieuwe samenwerkingsvorm met bewoners.
 • Plannen Goois Natuurreservaat
 • Veiligheid Graaf Floris V weg en Tolakkerweg
 • Dorpsklusjesman, goed idee of juist niet?
 • Financiering van Sociale Initiatieven uit het dorp

Na afloop kunnen we samen een drankje drinken.

We stellen uw komst zeer op prijs!

Gepubliceerd in Bewoners

We moeten de dorpsbijeenkomst van 20 september a.s. helaas verschuiven naar dinsdag 31 oktober, omdat een aantal onderwerpen nog in voorbereiding is en niet gereed voor presentatie. We hopen dat u begrip zult hebben voor dit besluit en zien u graag op dinsdagavond 31 okt. in het dorpshuis. Hieronder een zeer beknopte update van de huidige stand van zaken van enkele onderwerpen:

 • A27 Voorlichtingsavond 3Angle: over werkzaamheden aan onderdoorgang Vuursche Dreef, Datum 4 oktober, Plaats Dorpshuis, Aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur.
 • GNR Planvorming i.z. Natuurverbinding Hoorneboeg: In de Adviesgroep (met 3 bewoners uit Holl. Rading) zijn procedureafspraken gemaakt.
 • Natura 2000: Een voorlichtingsavond over dit project wordt voorbereid.
 • Project ‘oog voor elkaar’, een samenwerking met St. MENS, voor ondersteuning van elkaar waar dat nodig is: wordt binnenkort geëvalueerd.
 • Veiligheid: de snelheid Tolakkerweg van 80 km. naar 60 km. verminderen is gerealiseerd; deze snelheidsbeperking zal geëvalueerd worden.
 • Budget Sociale Initiatieven beschikbaar voor Holl. Rading. U krijgt hierover aparte informatie.

En zo zijn er meer onderwerpen die op dinsdag 31 oktober en dan meer uitgebreid aan de orde zullen komen. Wilt u deze nieuwe datum al vast in uw agenda noteren? Kees Floor, secretaris Samen voor Hollandsche Rading

Gepubliceerd in Bewoners

In de Bijlage vindt u het besluit van de gemeente om het plan voor 44 tijdelijke woningen in te trekken en de daarbij behorende argumentatie.

Gepubliceerd in Bewoners

 Wethouder Ebbe Rost van Tonningen voor Holl. Rading

 houdt spreekuur op 16 februari en 18 mei van 15.30 - 16.30 uur

in het Dorpshuis in Hollandsche Rading (zie bijlage hieronder).

Gepubliceerd in Bewoners

2e OPEN BRIEF

Aan de bewoners van Hollandsche Rading

Betreft: plannen van de gemeente voor tijdelijke woningen naast de tennisbanen in Holl. Rading

Zoals eerder deze week aangekondigd op www.hollandscherading.com hebben Thijs van der Wel en Kees van Rossenberg vanuit Samen voor Hollandsche Rading (SvHR) dinsdag 6 december jl. een gesprek gehad met coördinerend wethouder Madeleine Bakker en Jurgen Arts, ontwikkelingsmanager en extern projectleider over de voorgenomen plannen van de gemeente om 2 tijdelijke woningen voor starters, statushouders en spoedzoekers te plaatsen direct naast de tennisbanen in Hollandsche Rading.

SvHR is op geen enkele manier betrokken geweest bij de voorbereiding van dit voorgenomen besluit. In het gesprek gaf wethouder Bakker gaf aan dat zij bewust voor de huidige aanpak gekozen heeft, omdat zij op dezelfde manier met alle betrokken kernen wil omgaan voor dit specifieke (en gevoelige) onderwerp. Zij wil geen uitzondering maken voor Hollandsche Rading, ondanks de bijzondere status die HR heeft vanuit gebiedsgericht werken (GGW), vanwege dit specifieke en gevoelige thema.

SvHR heeft aangegeven dat zij dit betreuren en een gemiste kans vinden, omdat er juist met de gemeente was besproken dat bewoners steeds vaker zouden worden gevraagd om in een vroeg stadium mee te denken met plannen. Als bewoners eerder betrokken worden, kunnen zij ook zelf nieuwe, alternatieve ideeën aandragen, terwijl het erop lijkt dat nu alleen op details nog aanpassing mogelijk zou zijn.

Concreet houdt dit voor dit moment in dat bewoners toelichting op de plannen kunnen krijgen en vragen kunnen stellen op de inloopavonden op 14 en 19 december as. van 18.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis.                                                                               

Wij adviseren u als bewoners om gebruik te maken van deze mogelijkheid! Meer informatie op de website < https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/projecten/tijdelijke-woningen/ > van de gemeente De Bilt

Thijs van der Wel en Kees van Rossenberg zitten op 16 december a.s. opnieuw met de wethouder aan tafel om op basis van verder verkregen inzichten opnieuw standpunten uit te wisselen. Wij houden jullie op de hoogte!

Namens Samen voor Hollandsche Rading,

Met vriendelijke groet, Kees Floor, secr.

Gepubliceerd in Community

                                                                               OPEN BRIEF

Aan de bewoners van Hollandsche Rading

Betreft: plannen van de gemeente voor tijdelijke woningen naast de tennisbanen in Holl. Rading

Mogelijk bent u van deze plannen van de gemeente al op de hoogte omdat u in de omgeving woont van de Charles Weddepohllaan en omdat u een brief van de gemeente ontving gedateerd 1 december 2016. Maar mogelijk woont u wel in ons dorp, maar bent u nog niet op de hoogte omdat u wat verder weg woont.

Samen voor Hollandsche Rading ontving deze brief van de gemeente De Bilt op 1 december op haar Emailadres. De inhoud van deze brief is (verkort) dat de gemeente De Bilt behoefte heeft aan goedkope sociale huurwoningen voor starters, statushouders en spoedzoekers. Met de bouw van 50 tijdelijke woningen verspreid over 7 verschillende locaties in de gemeente De Bilt wil de gemeente uitvoering geven aan het besluit van de gemeenteraad om tijdelijke huisvesting voor statushouders te realiseren. De woningen komen op grond van de gemeente om ze betaalbaar te houden en snel te kunnen gebruiken. De tijdelijke woningen in de vorm van laagbouw (geen verdieping erop) zullen voor max. 10 jaar geplaatst worden en geschikt zijn voor 1 of 2 persoons huishoudens. Er komen inloopavonden om informatie te krijgen en vragen te kunnen stellen aan de gemeente op het gemeentehuis op woensdag 14 en maandag 19 december, telkens van 18.00 tot 21.00 uur. Het onderwerp wordt in de gemeenteraad behandeld op 22 december a.s. waarna het College van B&W een besluit zal nemen.

We willen hiermee bekend maken dat Samen voor Hollandsche Rading op geen enkele wijze is betrokken geweest bij de voorbereiding van dit voorgenomen besluit. Evenals de rechtstreeks betrokken bewoners zijn wij met deze brief overvallen. Wij zijn van mening dat de communicatie over dit onderwerp met de bewoners van Hollandsche Rading onzorgvuldig is geweest. In een regulier voortraject had het, denken wij, in de rede gelegen dat het probleem waarvoor de gemeente zich geplaatst ziet voorgelegd zou worden aan de bewoners en dat met hen, op onderling te bepalen wijze, gezocht zou worden naar goede en acceptabele oplossingen voor alle partijen.

Thijs van der Wel en Kees van Rossenberg van SvHR zullen op 6 december met de betrokken wethouder overleggen over de wenselijke route die ons inziens verder het beste met betrekking tot deze zaak kan worden gelopen. We vinden het van groot belang dat alle inwoners van ons dorp goed en tijdig geïnformeerd worden en kunnen meedenken over dit onderwerp, los van de reeds geplande informatieavonden. Daarnaast zijn we van mening dat de nu voor de betrokken woningzoekenden en voor Hollandsche Rading gekozen oplossing geen goede oplossing is. Er zijn zeker betere oplossingen te bedenken die recht doen aan deze problematiek.

We zullen u, als bewoners, op de hoogte houden van het verdere verloop van deze zaak,

Namens Samen voor Hollandsche Rading,

Met vriendelijke groet, Kees Floor, secr.

Gepubliceerd in Community
donderdag, 17 november 2016 13:28

verslag van de dorpsbijeenkomst op 9 november '16

Op woensdagavond 9 november j.l. vond een drukbezochte dorpsbijeenkomst plaats georganiseerd door Samen voor Hollandsche Rading De voornaamste onderwerpen waren de verbreding van de A27 en de geplande boskap door het Goois Natuur Reservaat. Het verslag van deze avond vindt u hieronder. (In de Vierklank van 16 november vindt u op pg. 24 een verslag van deze bijeenkomst geschreven door Rob Klaassen.)

Vereniging Samen voor Hollandsche Rading (SvHR)

Verslag van de Dorpsbijeenkomst op 9 november 2016

  

1. Opening: 

De voorzitter van deze bijeenkomst, Thijs van der Wel, heet de aanwezigen hartelijk welkom en neemt de agenda door. Hij noemt als recente activiteiten van de vereniging:

-          Koffieochtenden Leut en Repaircafé die beide goed lopen

-          Jongeren die met behulp van het Repaircafé een hangplek hebben gemaakt

-          Initiatief jongeren 10 – 14 jaar in het dorpshuis: “chill met disco”

-          Zorgenquête leidde tot nieuw initiatief: eettafel aan huis

-     Ook n.a.v. de zorgenquête: er wordt een nieuwe website ontwikkeld met betere

     interactieve mogelijkheden.

-          Gemeente De Bilt heeft het budget van SvHR verhoogd.

-          Uit de zaal wordt als activiteit gememoreerd het succesvolle
“Samen Eten” 1 x p. maand in het dorpshuis, inmiddels het 24ste jaar al!

2. Toelichting RWS en aannemerscombinatie 3Angle m.b.t. de plannen verbreding A27:

   (beknopt weergegeven)

2.a. Hr. Rudy Klunder van RWS vertelt de stand van zaken van de plannen:

De uitgangspunten van het project zijn:

-          Wettelijke eisen en richtlijnen

-          Uitvoeringsovereenkomsten met de gemeente over veiligheid en extra geluidsschermen

-          Door de aannemer te leveren meerwaarde voor verkeer, omwonenden, bouwhinder en natuur.

Gepubliceerd in Bewoners

In de Bijlage bij dit bericht vindt u de gehele Rapportage betreffende de gehouden Bewonersenquête in Hollandsche Rading. De enquête is gezamenlijk ontwikkeld door MENS De Bilt en Samen voor Hollandsche Rading en de analyse van de enquêteresultaten is uitgevoerd door Onderzoeksbureau Labyrinth. De Samenvatting van de Rapportage vindt u op de pagina's 23 en 24 van de Rapportage.

Gepubliceerd in Bewoners

Hier vindt u het verslag van de Dorpsbijeenkomst op 6 juli '16. Als ondwerwerpen kwamen onder meer aan de orde: het resultaat van de bewonersenquete, de bouwplannen op de Tolakkerweg, de plannen van het Goois Natuur Reservaat voor de natuur ten noorden van ons dorp en de herziening van het afvalbeleid van de gemeente.

Gepubliceerd in Community
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m