• Dennenlaan

 • Vuursche Dreef

 • Vuursche Dreef

 • Spoorlaan

 • Spoorlaan

 • Vuursche Dreef

 • Dennenlaan

 • Vuursche Dreef

Kees Floor

Kees Floor

SvHR verkiezingsdebat 1Veel bewoners uit Holl. Rading, maar ook belangstellenden uit Hilversum en Maartensdijk zorgden voor een uitpuilende zaal in De Paddenstoel. En zij kregen “waar voor hun geld”, namelijk standpunten van de lijsttrekkers van alle politieke partijen uit de gemeente De Bilt op een zevental stellingen. 

1. Bent u voor of tegen verhoging van het budget onderhoud groen met 10% en meer zeggenschap van de bewoners hierbij? Bijna alle politieke partijen waren voor deze stelling en er werd daarbij aandacht gevraagd voor biodiversiteit. 

2. In het kader van levensbestendig wonen moet iedereen voor zijn eigen hulpbehoevende buren zorgen. Deze stelling werd niet gesteund. Zorg en aandacht voor elkaar is een goede zaak, maar geen verplichting. Ook zijn er mogelijkheden binnen de WMO. 

3. Gevolgen verbreding A27. Nu RWS zaken anders laat uitvoeren dan eerder voorgespiegeld voelen bewoners zich in de kou staan. RWS voerde in de procedure aan dat een niet bevoegd ambtenaar toezeggingen had gedaan. De politieke partijen van De Bilt tonen zich bereid de discussie met RWS aan te gaan om te zorgen dat de uitvoering voor bewoners geen bovenmatige negatieve gevolgen heeft, maar waarschuwen dat de huidige werkzaamheden niet te stoppen of aan te passen zullen zijn.

4. Een digitaal infobord bij de toegang tot Holl. Rading kreeg verschillende reacties. Sympathiek maar relatief duur. Dan moet de gemeente dit de andere kernen ook geven. En als Holl. Rading deze wil, dan gaat het ten koste van andere gewenste uitgaven uit hun budget.

5. Leeft Gebiedsgricht Werken voldoende bij de gemeente? Kreeg als reacties dat Holl. Rading een pilot is, maar dat het ook binnen het gemeentelijk apparaat een nieuwe ontwikkeling is. Duidelijk is dat partijen vinden dat bewoners en de gemeente moeten samenwerken om een gedragen gebiedsplan voor Holl. Rading te ontwikkelen. 

6. Is bouwen “buiten de rode contouren” een optie? Een aantal partijen vindt dat dat nu mogelijk moet zijn, mits gedoseerd en met respect voor de natuur en in overleg met de bewoners

7. Moeten ruiters paardenpoep zelf opruimen? Kreeg de steun van alle politieke partijen.

Vanuit de zaal tenslotte werd een opmerking gemaakt over de hondenbelasting en over dat er niet gehandhaafd wordt. 

SvHR verkiezingsdebat 2Bewoners en politici kunnen terugkijken op een informatieve avond die aanwijzingen gaf over de standpunten van partijen.

Voor verdere info kijkt u op de stemwijzer

Impressieverslag d.d. 8-3-2018, Kees Floor

zaterdag, 10 maart 2018 14:09

High Tea in het Dorpshuis HR op 9-3-2018

Op 9 maart vond een gezellige en druk bezochte High Tea plaats in het dorpshuis van Hollandsche Rading. Veel dorpsgenoten die Leut bezoeken en maandelijks een volledige maaltijd gebruiken bij 'Samen Eten' gaven acte de presence. Zij werden goed verzorgd met hapjes en drankjes gemaakt en geserveerd door negen vrijwilligers. Dankzij de bijdrage van het Oranjefonds, NL Doet en de inzet van deze vrijwilligers was dit een zeer geslaagde middag. We hopen deze activiteit volgend jaar weer te kunnen organiseren.

woensdag, 21 februari 2018 14:11

belangrijke data in februari en maart

Ik vraag uw aandacht voor vier activiteiten die mogelijk iets voor u zijn:

- vrijdag 23 februari van 17.00 - 19.00 uur B@HR in het Dorpshuis

- zaterdag 24 februari van 10.00 - 14.00 uur Repair Café in het Dorpshuis

- woensdag 7 maart aanvang 20.00 uur Politieke Avond in De Paddestoel

- vrijdag 9 maart vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur High Tea in het Dorpshuis,

   graag van te voren aanmelden bij Kees Floor tijdens Leut;

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart organiseert Samen voor Hollandsche Rading een politieke avond in De Paddestoel in Holl. Rading op woensdagavond 7 maart. Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang 20.00 uur. Het eerste kopje koffie of thee is gratis. We hebben alle gemeentelijke politieke partijen voor deze avond uitgenodigd en willen graag met hen in gesprek over zaken die met name de bewoners van Holl. Rading betreffen.

We weten dat veiligheid, geluidshinder, blootstelling aan fijnstof en gebrek aan voorzieningen en gebrek aan starterswoningen in de gemeente zaken zijn waarover bewoners van Holl Rading bezorgd zijn. We willen u als bewoners uitnodigen ons te berichten over onderwerpen die u graag met de plaatselijke politiek wilt bespreken. Graag uw reactie op info@samenvoorhollandscherading.nl . We vernemen graag van u en zien u graag ’s avonds op 7 maart.

Dorpswethouder Ebbe Rost van Tonningen houdt weer spreekuur op donderdag 18 januari van 15.30 - 16.30 uur in het Dorpshuis, Dennenlaan 57 in Hollandsche Rading

Op vrijdagochtend 24 november a.s. om 10.00 uur v.m. vergadert de werkgroep Samen voor Hollandsche Rading weer in het Dorpshuis. Dit is een Open Vergadering van de werkgroep en bewoners zijn welkom. De agenda voor dit overleg vindt u in de bijlage.

N.B. Deze bijeenkomst is geen grote Dorpsbijeenkomst. Een volgende Dorpsbijeenkomst volgt in 2018.

Verslag van de Dorpsbijeenkomst op 31 oktober 2017

1. Opening: 

De voorzitter van deze bijeenkomst, Thijs van der Wel, heet de aanwezigen hartelijk welkom, met name de twee aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente De Bilt.

2. Verenigingszaken:

We zijn een vereniging met notarieel vastgelegde statuten. Het wijk- en dorpsgericht werken van de gemeente heeft ertoe geleid dat andere bewoners zijn mee gaan doen en we hebben er toen voor gekozen om samen verder te gaan onder de naam “Samen voor Hollandsche Rading’. Dat heeft tot gevolg dat de statuten moeten worden aangepast. Gevraagd wordt of iemand hier bezwaar tegen heeft. Niemand heeft bezwaar dus de statuten kunnen worden aangepast.

3.  De gemeente De Bilt licht veranderingen in haar wijze van werken uitgebreid toe:

Veranderingen in de samenleving vragen ook om een veranderende werkwijze en rol van de gemeente. De gemeente wil niet meer oplossingen bedenken op het gemeentehuis en die aan de samenleving voorleggen. De gemeente wil graag met de samenleving in gesprek over wat nodig is en wil graag gezamenlijk bepalen hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden. Om invulling te kunnen geven aan deze nieuwe werkwijze kiest de gemeente voor een gebiedsgerichte aanpak. De gemeente wil per gebied samen met de partijen die daarin opereren (zoals bewonersgroepen) organiseren dat er een goed netwerk en onderling contact bestaat waarop gebouwd kan worden. Zodat we continu weten wat er in het gebied speelt en wat we van elkaar nodig hebben. Hollandsche Rading was een van de pilotgebieden waar al ervaring is opgedaan met deze gebiedsgerichte werkwijze. Nu kiest de gemeente ervoor om dit organisatiebreed op te pakken. Dit betekent wel een behoorlijke verandering waarin we met elkaar nog zullen zoeken naar de meest optimale invulling van samenwerken. De werkwijze wordt ondersteund doordat de gemeente per 1 januari 2018 zogenaamde gebiedsteams samenstelt. Dit zijn teams van allerlei expertises die binnen één van de gebieden in de gemeente werkzaam zijn. Deze nieuwe organisatiestructuur draagt bij aan een gemeente die beter kan inspelen op wat er in een gebied speelt.

Thijs van der Wel reageert als voorzitter van SvHR positief op deze plannen van de gemeente. Een voorbeeld van de verandering is dat de gemeente gaat werken met wijkserviceteams en dat men bereid is samen met ons bij het onderhoud van groen te kijken wat in ons beider optiek de meeste prioriteit heeft.

4. Projecten aan welke SvHR deelneemt:

4.a Goois Natuurreservaat (GNR):

Na sterke protesten tegen de kap van 80.000 bomen in het bosgebied grenzend aan Hollandsche Rading is er door GNR en de Provincie NH een adviesgroep gevormd om het GNR in haar beoogd project om bos om te vormen naar heide te adviseren. In deze groep is Holl. Rading met 3 personen ruim vertegenwoordigd.

Uitgangspunt van de plannen blijft bedreigde diersoorten te beschermen en natuurgebieden met elkaar te verbinden. Dat laatste kan door grootschalig bos te kappen, maar ook op kleinere schaal door zgn. “stepping stones” heide te creëren. Naar nu gebleken is, is er door of voor het GNR geen onderzoek naar de gevolgen van grootschalige boomkap gedaan. Dus wordt door de adviesgroep aangedrongen op een MER, milieueffectrapportage, over de gevolgen van de plannen voor mens en dier op het gebied van fijnstof, CO2-uitstoot en geluid. Dit ook in relatie tot de omvangrijke boomkap die in hetzelfde gebied al plaatsvindt door de verbreding van de A27. Aan de orde komt nu eerst de keuze voor een Adviesbureau om over deze problematiek een rapport en advies uit te brengen.

4.b Verbreding A27 / 3Angle:

De werkzaamheden vorderen, maar nog niet overal conform de planning. Er hadden al geluidsschermen aan de westzijde moeten staan. Die komen er nu voor de kerst tot 2 m. hoog, die daarna verhoogd zullen worden tot 3 m. hoog.

Het viaduct zal in de loop van 2018 aangepakt worden. Een kleine groep bewoners praat hierover mee wat betreft: veiligheid, het laten zinken van de milieustraat en verfraaiing van het viaduct met kunst. Inmiddels is duidelijk dat het er in het middenstuk aan de bovenkant van het viaduct ruimte (en dus licht) binnen zal komen. Parkeren zal aan een kant van het viaduct komen en het P&R terrein zal aan de zuidkant uitgebreid worden.

4.c Natura 2000:

Deze werkzaamheden vorderen. Petgaten worden hersteld. En in goed overleg wordt de grond voor het grootste gedeelte in de nabijheid hergebruikt door agrariërs die deze grond goed kunnen gebruiken. Voor zover al afvoer nodig is gebeurt die buiten de aanrijtijden voor schoolgaande kinderen.

5. Projecten in het dorp, vanuit Veilig HR en SvHR, nieuw en al bestaand:

5.a Veiligheid, Tolakkerweg:

Dankzij niet aflatende inspanningen van Veilig Hollandsche Rading, Rob Adriaansen c.s., is de snelheid van de Tolakkerweg tussen de bebouwde kom van Maartensdijk en die van Hollandsche Rading nu verlaagd tot 60 km. per uur. T.z.t. zal het effect van deze maatregel worden geëvalueerd. Een bewoner voegt hieraan toe dat er bewoners zijn die zelf gevaar creëren door achteruit de Tolakkerweg op te rijden.

5.b Veiligheid, Floris V weg:

Al enige tijd dringt SvHR erop aan dat de veiligheid van deze weg verbeterd wordt. Zeker in het begin van de weg, waar geen fietspad en geen trottoir is, is deze weg gevaarlijk voor langzaam verkeer, voetgangers en fietsers. Een ambtenaar van de gemeente De Bilt oriënteert zich op deze problematiek en zal zijn bevindingen terugkoppelen aan SvHR en bewoners die dit betreft. Dit punt wordt vanuit de zaal aangevuld met dat het autoverkeer verder op de weg ook voor gevaarlijke situaties zorgt omdat de weg zo smal is en er met een snelheid van 60 km. gereden mag worden.

5.c Sociaal, Koffieochtend Leut: op woensdagochtend in het Dorpshuis:

Deze door vrijwilligers georganiseerde ochtenden worden voornamelijk door ouderen uit ons dorp bezocht. Zij voorzien zeker in een behoefte en zij versterken de sociale cohesie.

5.d Sociaal, Repair Café: op elke laatste zaterdag van de even maanden, met koffie van Leut. Repair Café voorziet in een behoefte en is tevens een plek voor gezellig samen zijn.

5.e Sociaal, “Oog voor Elkaar”: matcht hulpvragen van bewoners met het aanbod van bewoners die bereid zijn een handje te helpen. Wie dit wil kan een beroep doen op een van de contactpersonen. Zij helpen u graag verder op weg.

5.f De Buurderij Holl. Rading: maakt het mogelijk om producten van agrariërs uit de omgeving te bestellen en op vrijdag van 17.00 tot 18.00 in het dorpshuis op te halen. Bestellen doet u via de website: www.boerenenburen.nl en dan naar Holl. Rading scrollen..

5.g Sociaal, B@hr: voor een hapje en een drankje op de vrijdagnamiddag, elke laatste vrijdag van de maand in het dorpshuis.

5.h “Quiz enZo” kan op een nader te bepalen dag en tijd weer georganiseerd worden. Drie maal proefdraaien op de woensdagmiddag leverde helaas tot nu toe te weinig deelnemers op.

5.i   Hergebruik van het hout van gekapte kastanjebomen: De idee is om van het hout dat nu ligt te drogen straks bankjes voor de openbare ruimte te maken en daarvan snijplanken te maken en die te verkopen aan bewoners. Voor de uitvoering van deze twee projecten zijn inmiddels twee fondsen aangeschreven.

5.j   Gamemiddag voor jongeren: Er worden plannen ontwikkeld om een gamemiddag voor jongeren te organiseren.

De Oranjevereniging, in de persoon van Jeroen Akkerman, sloot zich bij deze discussie aan. Het is goed dat er meer activiteiten plaatsvinden in ons dorp en dat daarbij goed samengewerkt wordt tussen Oranjevereniging, Tennisvereniging, Dorpshuis, SvHR en de gemeente. Zij kunnen van elkaars accommodatie en materiaal goed gebruik maken.

6. W.v.t.t.k. en Rondvraag:

6.a Burgemeester Potters brengt een kennismakingsbezoek: aan Holl. Rading op woensdag 8 november a.s. Er wordt dan een rondje door het dorp gefietst waarbij kort stilgestaan wordt bij markante punten van Holl. Rading.

6.b Woningbouwproject op Terrein Hendriksen: vanuit de zaal wordt gevraagd hoe ver de woningbouwplannen op dit terrein aan de Tolakkerweg nu zijn gevorderd. Op deze vraag kon ter plekke helaas geen nauwkeurig antwoord worden gegeven.

Verslag d.d. 6-11-’17, kees floor

UITNODIGING

DORPSHUISBIJEENKOMST

 

Dinsdag 31 oktober 2017

20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45)

Met aandacht voor onder andere:

 • Statutenwijziging; we vragen instemming van de vergadering om als Vereniging de naam “Samen voor Hollandsche Rading” te gebruiken.
 • Gemeente De Bilt presenteert nieuwe samenwerkingsvorm met bewoners.
 • Plannen Goois Natuurreservaat
 • Veiligheid Graaf Floris V weg en Tolakkerweg
 • Dorpsklusjesman, goed idee of juist niet?
 • Financiering van Sociale Initiatieven uit het dorp

Na afloop kunnen we samen een drankje drinken.

We stellen uw komst zeer op prijs!

A.s. donderdagmiddag 19 oktober houdt Dorpswethouder Ebbe Rost van Tonningen weer spreekuur in het Dorpshuis in Holl. Rading, van 15.30 tot 16.30 uur. U bent dan zeer welkom.

De gemeente De Bilt heeft Samen voor Hollandsche Rading (SvHR) een beperkt budget toegekend om Sociale Initiatieven vanuit de bewoners te stimuleren. SvHR nodigt bewoners uit om voorstellen hiervoor bij ons in te dienen. Dit mogen uitgewerkte ideeën zijn, maar ook plannen waarover u eerst nog met ons wilt overleggen. Het is een stimuleringsregeling voor lokale initiatieven en uitdrukkelijk geen structurele financiering voor projecten of projectjes. Ideeën die recent naar voren kwamen zijn bijv. Quiz &Zo, de quizmiddag op de woensdagmiddag en een gamecompetitie voor jongeren. We zien uw voorstel graag tegemoet op ons mailadres: info@samenvoorhollandscherading.nl

Wilt u als bewoners- of vrijwilligersgroep werken aan een groen initiatief in uw omgeving? Dan kunt u tot 21 november 2017 vouchers ‘Beleef en bewonder’ aanvragen ter waarde van € 500 of € 1.000. Het bedrag van de vouchers moet worden besteed aan een fysiek project in de provincie Utrecht dat groen in de brede zin van het woord realiseert. Als u een aanvraag indient, dan wordt deze beoordeeld door ‘Groen aan de Buurt’. Na goedkeuring ontvangt u het aangevraagde voucherbedrag op het door u aangegeven rekeningnummer. Na de afronding van een activiteit moet een aanvrager een verantwoording naar Groen aan de Buurt sturen. Voor het beschikbare budget geldt ‘op is op’. Kijk voor het Reglement en het Aanvraagformulier op http://www.groenaandebuurt.nl/vouchers-beleef-en-bewonder/

Inge van Veldhuijsen presenteert, in samenwerking met “Samen voor Hollandsche Rading”, Quiz &Zo in het Dorpshuis op 3 woensdagmiddagen, op 4, 11 en 18 oktober a.s. Aanvang 14.00 uur. We nodigen U van harte uit om mee te komen doen.

We moeten de dorpsbijeenkomst van 20 september a.s. helaas verschuiven naar dinsdag 31 oktober, omdat een aantal onderwerpen nog in voorbereiding is en niet gereed voor presentatie. We hopen dat u begrip zult hebben voor dit besluit en zien u graag op dinsdagavond 31 okt. in het dorpshuis. Hieronder een zeer beknopte update van de huidige stand van zaken van enkele onderwerpen:

 • A27 Voorlichtingsavond 3Angle: over werkzaamheden aan onderdoorgang Vuursche Dreef, Datum 4 oktober, Plaats Dorpshuis, Aanvang 19.30 uur tot 21.30 uur.
 • GNR Planvorming i.z. Natuurverbinding Hoorneboeg: In de Adviesgroep (met 3 bewoners uit Holl. Rading) zijn procedureafspraken gemaakt.
 • Natura 2000: Een voorlichtingsavond over dit project wordt voorbereid.
 • Project ‘oog voor elkaar’, een samenwerking met St. MENS, voor ondersteuning van elkaar waar dat nodig is: wordt binnenkort geëvalueerd.
 • Veiligheid: de snelheid Tolakkerweg van 80 km. naar 60 km. verminderen is gerealiseerd; deze snelheidsbeperking zal geëvalueerd worden.
 • Budget Sociale Initiatieven beschikbaar voor Holl. Rading. U krijgt hierover aparte informatie.

En zo zijn er meer onderwerpen die op dinsdag 31 oktober en dan meer uitgebreid aan de orde zullen komen. Wilt u deze nieuwe datum al vast in uw agenda noteren? Kees Floor, secretaris Samen voor Hollandsche Rading

maandag, 04 september 2017 18:40

overleg werkgroep Samen voor Hollandsche Rading

Op vrijdagochtend 8 september a.s. om 10.00 uur a.m. vergadert de werkgroep Samen voor Hollandsche Rading weer in het Dorpshuis. Dit is een Open Vergadering van de werkgroep en bewoners zijn welkom. De agenda voor 8 september en het verslag van de vorige bijeenkomst vindt u in de twee bijlagen.

N.B. Deze bijeenkomst is geen grote Overleg Bijeenkomst die bestemd is voor alle bewoners van Holl. Rading. Die is gepland op woensdagavond 20 september om 20.00 uur.

Op 1 augustus heeft de eerste vergadering plaatsgevonden van de adviesgroep-GNR (10 leden) met een aantal leden van het GNR en de Provincie Noord-Holland. De eerste vergadering stond vooral in het teken van kennis maken met elkaar en het uitwisselen van standpunten aangaande het project-Hoorneboeg. Vervolgens hebben we een korte wandeling door een stuk van het gebied gemaakt om zo een beeld te krijgen van de werkzaamheden van het GNR. Daarna hebben we gesproken over de vergaderprocedure en de planning.

De volgende vergadering op 18 september zal in het teken staan van de beleidsplannen die geleid hebben tot het huidige project-Hoorneboeg. Daarnaast willen we precies weten wat er vastligt vanuit de Provincie Noord-Holland ten aanzien van het natuurbeleid en welke ruimte we hebben om van het huidige plan af te wijken. Wellicht hebben we dan ook nog tijd om te praten over adviesbureaus en welke opdracht(en) we deze bureaus willen laten uitwerken. Oot Verharen

Op vrijdagmiddag 25 augustus a.s. om 16.00 uur vergadert de werkgroep Samen voor Hollandsche Rading in het Dorpshuis. Dit is een Open Vergadering van de werkgroep en bewoners zijn welkom. De agenda voor 25 augustus en het verslag van de vorige bijeenkomst vindt u in de twee bijlagen.

N.B. Deze bijeenkomst is geen grote Overleg Bijeenkomst die bestemd is voor alle bewoners van Holl. Rading. Die is gepland op woensdagavond 20 september om 20.00 uur.

Voor een nadere kennismaking van Burgemeester Sjoerd Potters met Hollandsche Rading denken we aan een fietstocht door ons dorp na de koffieochtend van Leut op een woensdagmiddag. Indien u suggesties of ideeën hiervoor heeft mailt u ons die dan a.u.b. via ons mailadres: info@samenvoorhollandscherading.nl.

Beste lezers, De tentoonstelling van begin juli in het dorpshuis HR was een groot succes. Veel dorpsgenoten hebben een kijkje genomen en voor de toespraken van Rob Klaassen en Henk Veenstra was veel belangstelling. Hierbij een impressiefoto bij de toespraak van Henk Veenstra. Helaas is de tentoonstelling weer beëindigd. Bewoners die deze gemist hebben moeten wachten op een volgende keer.

Woensdag 12 juli a.s. om 20.00 uur vergadert de werkgroep Samen voor Hollandsche Rading in het Dorpshuis. Dit is een Open Vergadering van de werkgroep en bewoners zijn welkom. De agenda voor 12 juli en het verslag van de vorige bijeenkomst vindt u in de twee bijlagen.

N.B. Deze bijeenkomst is geen grote Overleg Bijeenkomst die bestemd is voor alle bewoners van Holl. Rading. Die is uitgesteld tot na de zomervakanties.

Deze jubileumtentoonstelling van de Historische Vereniging Maartensdijk is te zien vanaf 1 juli tot en met donderdag 6 juli in het Dorpshuis in Hollandsche Rading. De opening geschiedt op zaterdag 1 juli a.s. te 13.00 uur. Hieronder vindt u de uitnodigingsbrief met daarin de openingstijden per datum.

21-6-2017

UITNODIGING

Zes kernen, zes tentoonstellingen.

De historische verenigingen van De Bilt en Maartensdijk hebben in hun jubileumjaar tentoonstellingen over het ontstaan en de geschiedenis van de verschillende kernen van de Gemeente De Bilt samengesteld om onder andere daarmee hun respectievelijk 25 en 30 jarig bestaan te vieren.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de feestelijke opening van de tentoonstelling over Hollandsche Rading om 13.00 uur op zaterdag 1 juli a.s. in Het Dorpshuis van Hollandsche Rading op de Dennenlaan 57.

De voorzitter van de Historische Vereniging Maartensdijk, Gert-Jan Weierink, heet u allen welkom en geeft daarna het woord aan de heer Rob Klaassen, woonachtig in Hollandsche Rading, die de officiële opening zal verrichten.

Op de tentoonstelling zijn oude foto’s, filmpjes, oude kaarten, bodemvondsten en kunst van in Hollandsche Rading werkende kunstenaars van vroeger en heden, zoals schilderijen en kunstvoorwerpen te zien.

Deze kunst is tijdelijk in bruikleen gegeven door de kunstenaars en/of hun nabestaanden.

Koffie, thee en een feestelijk drankje worden geserveerd en de tentoonstelling is tot 16.00 uur te bezoeken.

Overige openingtijden: maandagavond 3-7 van 19.00 uur tot 21.00 uur en dinsdagmiddag 4-7 van 13.00 uur tot 16.00 uur. Woensdagmorgen 5-7 van 10.00 tot 12.00 zal tijdens de bijeenkomst van LEUT, de heer Henk Veenstra, ook woonachtig in Hollandsche Rading, de aanwezigen toespreken en

’s avonds is de tentoonstelling te bezoeken van 19.00 uur tot 21.00 uur. Tenslotte zal donderdagmiddag 6-7 van 13.00 uur tot 16.00 uur de tentoonstelling nog voor het laatst open zijn.

Met vriendelijke groet

Namens de jubileumwerkgroep 2017

Baldine van den Bosch, secr.

Mevr. Karen Heerschop, GNR en hr. Hil Kuipers, Provincie N-Holland gaven elk een inleiding over wat er tot nu gebeurd is en wat de huidige situatie is.

Op de eerdere plannen van het GNR is veel kritiek gekomen en dat heeft het GNR zich aangetrokken. Aan de andere kant benadrukken zowel GNR als de Provincie dat het conform internationaal en nationaal beleid is dat er natuurnetwerken worden gemaakt en verbindingen zodat het leefgebied van bedreigde diersoorten uitgebreid wordt. Het betreft hier de bedreigde diersoorten die van warmte houden en baat hebben bij een uitgebreider heidegebied. Deze maken overigens al gebruik van de ecoducten.

Om te vermijden dat er opnieuw strijd ontstaat tussen voor- en tegenstanders van uitbreiding van het heidegebied ten koste van bomen is de idee van Provincie en GNR tezamen om een adviesgroep van 8 tot max. 10 personen in te stellen waarin belanghebbende bewoners worden opgenomen. Deze adviesgroep zal zelfstandig vergaderen en adviseren aan GNR en Provincie.

De adviesgroep zal onderling gaan bepalen wat het meest gewenste scenario is om de doelstelling te realiseren. Vervolgens zal dan een aantal deskundige adviesbureaus gevraagd worden hoe zij denken dit te kunnen uitvoeren. Daarna zal de adviesgroep één adviesbureau voordragen aan de Provincie en het GNR om dit scenario te realiseren. De Provincie faciliteert dit alles en stelt een onafhankelijk voorzitter beschikbaar en verslaglegging.

Het betekent dat het vorige plan van GNR van tafel is en dat het overleg over de plannen Natuurverbinding opnieuw start. De Provincie benadrukt dat het een werkbaar geheel moet worden dat in staat is in zo’n 3 a 4 sessies een advies uit te brengen, in eerste instantie over welk onafhankelijk adviesbureau in deze moet worden ingeschakeld om de adviesgroep te adviseren en via de adviesgroep de Provincie en het GNR. En in tweede instantie moet adviseren over de voortzetting van het Project Natuurverbinding Hoorneboeg.

Nadat het adviesbureau is gekozen krijgt deze een adviesopdracht. De adviesgroep kan de opdracht aan het adviesbureau formuleren en daarbij bandbreedtes aangeven. Die bandbreedte zal ergens komen te liggen tussen geen uitbreiding van heide ten koste van bomen en het max. plan van uitbreiding van het heidegebied ten koste van 80.000 bomen. Het is mogelijk, aldus de Provincie, dat het project minder ingrijpend (misschien in de vorm van “stepping stones” van heide) en gefaseerd wordt uitgevoerd, zodat een goede monitoring van het gehele proces mogelijk is.

Vervolgens werd aangegeven dat aan mensen in de adviesgroep wordt gedacht zonder last of ruggespraak. Na enig protest uit de zaal werd voorgesteld dat ook verenigingen (zoals SvHR) mensen kunnen voordragen voor deze adviesgroep. Bij te veel aanmeldingen gaat de Provincie selecteren tot een max. van 10 leden.

De Provincie kan namen leveren van adviesbureaus die geschikt zijn, maar bewoners mogen ook zelf adviesbureaus aandragen. De conditie is dat ze gecertificeerd zijn.

Vanuit de zaal werd verzocht in deze niet alleen te denken aan het welzijn van de kleine dieren, maar ook te denken aan het effect op de mensen, omwonenden, die te maken krijgen met verschillende grote infrastructurele projecten in hun naaste omgeving, zoals de verbreding van de A27 en de N417 alsmede andere natuurprojecten in de nabije omgeving. Het werd vreemd gevonden dat er geen MER, Milieu Effect Rapportage is geweest en dat zo’n rapportage ook niet gepland wordt.

Om ervoor te waken dat de adviesgroep niet geheel los van enige achterban komt te functioneren en daarmee geen draagvlak bij de omwonenden heeft werd toegezegd dat het mogelijk is om in een plenum als deze avond terug te rapporteren.

De Provincie draagt zorg voor voldoende budget voor het adviestraject. Daarnaast gaf het GNR aan dat haar financiële positie is verbeterd door cumulaties verworden toezeggingen van Gooise gemeenten. Het onderhoud van het heidegebied hoeft derhalve volgens het GNR geen probleem te worden in de toekomst.

Opgave voor de adviesgroep voor dinsdag 27 juni via een Email aan: adviesgroephoorneboeg@noord-holland.nl met daarin:

-          Naam, adres en telefoonnummer

-          Motivatie om deel te nemen aan de adviesgroep

-          Vakantieplanning (i.v.m. eerste bijeenkomst).

Ter verdere informatie: Vanuit Samen voor Hollandsche Rading worden voor deze adviesgroep voorgedragen: mevr. Oot Verharen, met als reserve bij verhindering: Kees Floor.

Ik maak u attent op de Informatiebijeenkomst die het Goois Natuurreservaat, GNR, organiseert op 19 juni a.s.in de Brasserie Zonnestrsaal op Landgoed Zonnestraal. Inloop 19.00 uur. Duur van 19.30 tot 21.00 uur. Tevoren aanmelden is gewenst. Zie de bijlage voor de volledige tekst van de uitnodiging. Indien u belangstelling heeft, ga erheen. Er is door het GNR geen bijeenkomst in het Dorpshuis in Hollandsche Rading gepland. Het GNR voegt hieraan toe: "In verband met de catering stellen we het op prijs als u zich aanmeldt. Dat kan via gooisnatuurreservaat@gnr.nl, onder vermelding van “aanmelding publieksavond 19 juni”, uw naam en met hoeveel personen u komt."

Helaas kan het overleg van de werkgroep Samen voor Hollandsche Rading op vrijdag 9 juni a.s. te 10.00 uur in het Dorpshuis NIET DOORGAAN. Er zijn teveel berichten van verhindering ontvangen en dan is het niet meer mogelijk om tot correcte besluitvorming te komen. Excuses voor deze late berichtgeving.

Vrijdag 9 juni om 10.00 uur vergadert de werkgroep Samen voor Hollandsche Rading in het Dorpshuis. Dit is een Open Vergadering en bewoners zijn welkom. De agenda voor 9 juni en het verslag van de vorige keer vindt u in de twee bijlagen.

140623 HR Logo

Na de verenigingszaken kwam al snel aan de orde de toelichting van de aannemerscombinatie 3Angle en van RWS op de komende werkzaamheden aan de verbreding van de A27. Medewerkers van zowel 3Angle als RWS namen alle tijd om bewoners uitgebreid in te lichten. Zij beloofden later dit jaar nog een keer terug te komen voor overleg met de bewoners voordat de eigenlijke werkzaamheden in Hollandsche Rading aan verbreding van de weg beginnen.
Zie verder ook bijgevoegd verslag in Pdf.

In de Bijlage vindt u het besluit van de gemeente om het plan voor 44 tijdelijke woningen in te trekken en de daarbij behorende argumentatie.

 Wethouder Ebbe Rost van Tonningen voor Holl. Rading

 houdt spreekuur op 16 februari en 18 mei van 15.30 - 16.30 uur

in het Dorpshuis in Hollandsche Rading (zie bijlage hieronder).

3e OPEN BRIEF

Aan de bewoners van Hollandsche Rading

Betreft: plannen van de gemeente voor tijdelijke woningen naast de tennisbanen in Hollandsche Rading en de verdere procedure.

In eerdere open brieven hebben we u bericht over deze zaak en gemeld dat Samen voor Hollandsche Rading, en de bewoners van ons dorp, op geen enkele wijze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van dit besluit van het College van B&W. Echter de wet laat toe dat het College voor deze procedure kiest. We hebben vervolgens bij het College, middels gesprekken met de twee betrokken wethouders, kenbaar gemaakt dat we het betreuren dat de bewoners van Hollandsche Rading niet langs de reguliere weg van inspraak hebben kunnen meedenken en meepraten over deze zaak. Wat we toen bereikt hebben is dat we bij de betrokken projectleider en wethouder door bewoners van Hollandsche Rading geopperde alternatieve locaties (betere locaties) konden aandragen. Deze door bewoners geopperde alternatieve locaties zijn verstuurd en hebben de betrokken projectleider inmiddels ook bereikt.

De gemeenteraad van De Bilt heeft op 22 december naast kritiek ook instemming geuit met de voortvarende handelwijze van de betrokken wethouder. Maar de procedure is vervolgens wel aangepast.

Deze procedure is nu:

a. Het College zal op basis van de ingekomen reacties van bewoners overwegen of haar plannen zullen worden bijgesteld en in welke mate en zal deze vervolgens bekend maken. Vermoedelijk worden deze plannen bekend gemaakt op 17 januari.

b. De al dan niet bijgestelde plannen zullen behandeld worden in een vergadering van de twee gezamenlijke Raadscommissies van 24 januari a.s (onder voorbehoud van een besluit door het College op 17 januari).

Belanghebbenden (burgers en organisaties) hebben de mogelijkheid om in te spreken op deze vergadering van 24 januari. Zij kunnen hun schriftelijke inspraakreactie (inspraaknotitie) overhandigen en deze mondeling toelichten. Zij dienen zich hiervoor wel tevoren aan te melden bij de griffie van de gemeente.

(Samen voor Hollandsche Rading is conform haar statuten geen belanghebbende in deze procedure.)

c. Op 26 januari staat behandeling gepland in de gemeenteraad. Er is dan geen mogelijkheid meer om in te spreken door belanghebbenden.

d. Vervolgens neemt het College van B&W, korte termijn daarna, een besluit.

e. Belanghebbende burgers hebben dan nog de mogelijkheid om in beroep te komen tegen dat besluit van het College/de gemeente. Dat is de zgn. wettelijke bezwaarprocedure. Voor realisatie van de tijdelijke woningen is een Omgevingsvergunning noodzakelijk (deze komt voor een periode van zes weken ter inzage te liggen) waartegen door belanghebbenden bezwaar kan worden gemaakt.

Dit is de informatie die we u op dit punt momenteel kunnen geven.

We hopen op verstandige besluiten van de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging Samen voor Hollandsche Rading,

Kees Floor, secretaris.

Op maandag 12 december jl. heeft een delegatie van Samen voor Hollandsche Rading een constructief gesprek gehad met de Provincie Noord-Holland. De Provincie geeft nu richting aan dit project. Veel zorgen betreffende het project Hoorneboeg, zoals grootschalige heidevorming zonder een duidelijke financiering, zijn aan bod gekomen. De Provincie zal nu eerst in overleg gaan met andere gebruikersgroepen, stakeholders, overheden en met het GNR. Op basis van al deze gesprekken wordt een route bepaald hoe het overleg met bewonersgroepen verder gestalte zal krijgen en hoe het project er uit zal komen te zien. Wel blijft het doel om heidegebieden met elkaar in verbinding te brengen. Maar de schaal waarop dit gebeurt en de fasering zijn nu onderwerp van discussie. We hopen u samen met de Provincie meer te kunnen vertellen over het vervolg van dit project op een van de komende dorpsbijeenkomsten.

December 2016, Namens Samen voor Hollandsche Rading, Kees Floor, secr.

 

2e OPEN BRIEF

Aan de bewoners van Hollandsche Rading

Betreft: plannen van de gemeente voor tijdelijke woningen naast de tennisbanen in Holl. Rading

Zoals eerder deze week aangekondigd op www.hollandscherading.com hebben Thijs van der Wel en Kees van Rossenberg vanuit Samen voor Hollandsche Rading (SvHR) dinsdag 6 december jl. een gesprek gehad met coördinerend wethouder Madeleine Bakker en Jurgen Arts, ontwikkelingsmanager en extern projectleider over de voorgenomen plannen van de gemeente om 2 tijdelijke woningen voor starters, statushouders en spoedzoekers te plaatsen direct naast de tennisbanen in Hollandsche Rading.

SvHR is op geen enkele manier betrokken geweest bij de voorbereiding van dit voorgenomen besluit. In het gesprek gaf wethouder Bakker gaf aan dat zij bewust voor de huidige aanpak gekozen heeft, omdat zij op dezelfde manier met alle betrokken kernen wil omgaan voor dit specifieke (en gevoelige) onderwerp. Zij wil geen uitzondering maken voor Hollandsche Rading, ondanks de bijzondere status die HR heeft vanuit gebiedsgericht werken (GGW), vanwege dit specifieke en gevoelige thema.

SvHR heeft aangegeven dat zij dit betreuren en een gemiste kans vinden, omdat er juist met de gemeente was besproken dat bewoners steeds vaker zouden worden gevraagd om in een vroeg stadium mee te denken met plannen. Als bewoners eerder betrokken worden, kunnen zij ook zelf nieuwe, alternatieve ideeën aandragen, terwijl het erop lijkt dat nu alleen op details nog aanpassing mogelijk zou zijn.

Concreet houdt dit voor dit moment in dat bewoners toelichting op de plannen kunnen krijgen en vragen kunnen stellen op de inloopavonden op 14 en 19 december as. van 18.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis.                                                                               

Wij adviseren u als bewoners om gebruik te maken van deze mogelijkheid! Meer informatie op de website < https://debilt.nl/bouwen-en-wonen/projecten/tijdelijke-woningen/ > van de gemeente De Bilt

Thijs van der Wel en Kees van Rossenberg zitten op 16 december a.s. opnieuw met de wethouder aan tafel om op basis van verder verkregen inzichten opnieuw standpunten uit te wisselen. Wij houden jullie op de hoogte!

Namens Samen voor Hollandsche Rading,

Met vriendelijke groet, Kees Floor, secr.

                                                                               OPEN BRIEF

Aan de bewoners van Hollandsche Rading

Betreft: plannen van de gemeente voor tijdelijke woningen naast de tennisbanen in Holl. Rading

Mogelijk bent u van deze plannen van de gemeente al op de hoogte omdat u in de omgeving woont van de Charles Weddepohllaan en omdat u een brief van de gemeente ontving gedateerd 1 december 2016. Maar mogelijk woont u wel in ons dorp, maar bent u nog niet op de hoogte omdat u wat verder weg woont.

Samen voor Hollandsche Rading ontving deze brief van de gemeente De Bilt op 1 december op haar Emailadres. De inhoud van deze brief is (verkort) dat de gemeente De Bilt behoefte heeft aan goedkope sociale huurwoningen voor starters, statushouders en spoedzoekers. Met de bouw van 50 tijdelijke woningen verspreid over 7 verschillende locaties in de gemeente De Bilt wil de gemeente uitvoering geven aan het besluit van de gemeenteraad om tijdelijke huisvesting voor statushouders te realiseren. De woningen komen op grond van de gemeente om ze betaalbaar te houden en snel te kunnen gebruiken. De tijdelijke woningen in de vorm van laagbouw (geen verdieping erop) zullen voor max. 10 jaar geplaatst worden en geschikt zijn voor 1 of 2 persoons huishoudens. Er komen inloopavonden om informatie te krijgen en vragen te kunnen stellen aan de gemeente op het gemeentehuis op woensdag 14 en maandag 19 december, telkens van 18.00 tot 21.00 uur. Het onderwerp wordt in de gemeenteraad behandeld op 22 december a.s. waarna het College van B&W een besluit zal nemen.

We willen hiermee bekend maken dat Samen voor Hollandsche Rading op geen enkele wijze is betrokken geweest bij de voorbereiding van dit voorgenomen besluit. Evenals de rechtstreeks betrokken bewoners zijn wij met deze brief overvallen. Wij zijn van mening dat de communicatie over dit onderwerp met de bewoners van Hollandsche Rading onzorgvuldig is geweest. In een regulier voortraject had het, denken wij, in de rede gelegen dat het probleem waarvoor de gemeente zich geplaatst ziet voorgelegd zou worden aan de bewoners en dat met hen, op onderling te bepalen wijze, gezocht zou worden naar goede en acceptabele oplossingen voor alle partijen.

Thijs van der Wel en Kees van Rossenberg van SvHR zullen op 6 december met de betrokken wethouder overleggen over de wenselijke route die ons inziens verder het beste met betrekking tot deze zaak kan worden gelopen. We vinden het van groot belang dat alle inwoners van ons dorp goed en tijdig geïnformeerd worden en kunnen meedenken over dit onderwerp, los van de reeds geplande informatieavonden. Daarnaast zijn we van mening dat de nu voor de betrokken woningzoekenden en voor Hollandsche Rading gekozen oplossing geen goede oplossing is. Er zijn zeker betere oplossingen te bedenken die recht doen aan deze problematiek.

We zullen u, als bewoners, op de hoogte houden van het verdere verloop van deze zaak,

Namens Samen voor Hollandsche Rading,

Met vriendelijke groet, Kees Floor, secr.

donderdag, 17 november 2016 13:28

verslag van de dorpsbijeenkomst op 9 november '16

Op woensdagavond 9 november j.l. vond een drukbezochte dorpsbijeenkomst plaats georganiseerd door Samen voor Hollandsche Rading De voornaamste onderwerpen waren de verbreding van de A27 en de geplande boskap door het Goois Natuur Reservaat. Het verslag van deze avond vindt u hieronder. (In de Vierklank van 16 november vindt u op pg. 24 een verslag van deze bijeenkomst geschreven door Rob Klaassen.)

Vereniging Samen voor Hollandsche Rading (SvHR)

Verslag van de Dorpsbijeenkomst op 9 november 2016

  

1. Opening: 

De voorzitter van deze bijeenkomst, Thijs van der Wel, heet de aanwezigen hartelijk welkom en neemt de agenda door. Hij noemt als recente activiteiten van de vereniging:

-          Koffieochtenden Leut en Repaircafé die beide goed lopen

-          Jongeren die met behulp van het Repaircafé een hangplek hebben gemaakt

-          Initiatief jongeren 10 – 14 jaar in het dorpshuis: “chill met disco”

-          Zorgenquête leidde tot nieuw initiatief: eettafel aan huis

-     Ook n.a.v. de zorgenquête: er wordt een nieuwe website ontwikkeld met betere

     interactieve mogelijkheden.

-          Gemeente De Bilt heeft het budget van SvHR verhoogd.

-          Uit de zaal wordt als activiteit gememoreerd het succesvolle
“Samen Eten” 1 x p. maand in het dorpshuis, inmiddels het 24ste jaar al!

2. Toelichting RWS en aannemerscombinatie 3Angle m.b.t. de plannen verbreding A27:

   (beknopt weergegeven)

2.a. Hr. Rudy Klunder van RWS vertelt de stand van zaken van de plannen:

De uitgangspunten van het project zijn:

-          Wettelijke eisen en richtlijnen

-          Uitvoeringsovereenkomsten met de gemeente over veiligheid en extra geluidsschermen

-          Door de aannemer te leveren meerwaarde voor verkeer, omwonenden, bouwhinder en natuur.

De gemeente bericht ons als volgt:

De bladcampagne van dit jaar start in week 46 en loopt door t/m week 51. Het is de planning om alle kernen van de gemeente voor de kerst bladvrij te krijgen. Uiteraard blijft de voortgang van het werk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hierbij vindt u een link met meer informatie: 

https://debilt.nl/nieuws/detail/bladcampagne-start-medio-november/

Hollandsche Rading is aan de beurt in week 50.

Dit bezoek stond eerder gepland voor 31 augustus, maar kon toen wegens omstandigheden niet doorgaan.

OVER MENS DE BILT: MENS De Bilt is dé organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente De Bilt. De medewerkers en vrijwilligers ondersteunen initiatieven van inwoners op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zij faciliteren activiteiten, beantwoorden vragen en geven ondersteuning en advies. Alle activiteiten van MENS De Bilt zijn erop gericht dat mensen zoveel mogelijk (blijven) meedoen in de maatschappij en zelf de regie houden over hun leven. Daarom focussen zij op hun eigen kracht en sluiten ze aan bij hun mogelijkheden. MENS De Bilt werkt samen met de gemeente, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en bedrijven. Maar vooral werken zij samen met de inwoners van de zes kernen van de gemeente De Bilt. U vindt ze dichtbij huis bij één van onze servicecentra, bij de jongerencentra, het Steunpunt Mantelzorg of u kunt uw vragen stellen bij het Sociaal Team.

OVER SAAR AAN HUIS

Saar aan Huis is een kleinschalige, klantgerichte, particuliere organisatie die de vraag naar ondersteuning van ouderen samenbrengt met het aanbod van helpenden. Zij selecteren hun “Saars” uiterst zorgvuldig. Zij werken alleen met gemotiveerde mensen die met liefde en respect ouderen willen helpen met hun dagelijkse activiteiten. Dit tegen een gepaste vergoeding. Saar mensen zijn voornamelijk woonachtig in de regio, werken op parttime basis en willen graag nog van toegevoegde waarde zijn voor hun omgeving en de maatschappij.

OVER MENS DE BILT: MENS De Bilt is dé organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente De Bilt. De medewerkers en vrijwilligers ondersteunen initiatieven van inwoners op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zij faciliteren activiteiten, beantwoorden vragen en geven ondersteuning en advies.

In de Bijlage bij dit bericht vindt u de gehele Rapportage betreffende de gehouden Bewonersenquête in Hollandsche Rading. De enquête is gezamenlijk ontwikkeld door MENS De Bilt en Samen voor Hollandsche Rading en de analyse van de enquêteresultaten is uitgevoerd door Onderzoeksbureau Labyrinth. De Samenvatting van de Rapportage vindt u op de pagina's 23 en 24 van de Rapportage.

Hier vindt u het verslag van de Dorpsbijeenkomst op 6 juli '16. Als ondwerwerpen kwamen onder meer aan de orde: het resultaat van de bewonersenquete, de bouwplannen op de Tolakkerweg, de plannen van het Goois Natuur Reservaat voor de natuur ten noorden van ons dorp en de herziening van het afvalbeleid van de gemeente.

Bewoners u heeft gezorgd voor een goede respons op onze recente bewonersenquête, dank u wel. Inmiddels hebben we een eerste belangrijke correctie ontvangen:

U kunt voor spoedeisende hulp bij ziekenhuis Ter Gooi wel terecht op beide locaties: Blaricum en Hilversum.
Acuut letsel
Als u zonder verwijzing van uw huisarts de afdeling Spoedeisende Hulp bezoekt, wordt u alleen geholpen als u echt met spoed hulp nodig heeft. Dat wil zeggen, als u gewond raakte bij een ongeval en er dus sprake is van acuut letsel of als uw situatie het niet toelaat te wachten op uw huisarts. Met de huisartsen in de regio is afgesproken dat in alle andere gevallen de patiënten worden verwezen naar de huisarts.
Kosten bezoek aan de SEH
De kosten voor een bezoek aan de SEH (gemiddeld 250 euro) betaalt u wel uit het bedrag voor eigen risico van uw zorgverzekering.

De SGP, afd. De Bilt heeft Samen voor Hollandsche Rading gevraagd of er een tekort aan parkeerplaatsen is in Hollandsche Rading. We hebben hier als volgt op geantwoord:

Naar aanleiding van uw mail hebben wij op verschillende tijden en op verschillende dagen een schouw gedaan bij het parkeerterrein van het treinstation en bij de parkeerplaatsen onder het viaduct in Hollandsche Rading. Wij hebben geconstateerd dat het parkeerterrein en de parkeerplaatsen onder het viaduct vaak helemaal vol staan. Bij het parkeerterrein staan er auto's op de stoep, op het grasveld, of zelfs in de bocht van de oprit naar het parkeerterrein. 

 

Elk huishouden in Hollandsche Rading heeft 20 of 21 maart een envelop in de brievenbus gekregen met het verzoek om mee te werken aan de bewoners enquête over de leefomgeving en gewenste voorzieningen, ook voor ouderen, in ons dorp. Bewoners kunnen de enquête op papier of digitaal invullen.

Als u de enquête al ingevuld heeft, hartelijk dank hiervoor!

Tot dusver hebben wij 34 enquêtes online en 118 per post ontvangen Dat is een respons van 27%. Dat is een redelijk resultaat. Om een betere analyse te kunnen maken willen we graag nog meer enquêteformulieren terug ontvangen.

Als u nog niet gereageerd hebt, wilt u dan alsnog de enquête invullen en retourneren?

Voor de digitale enquête voert u in uw browser in:  www.bewonersonderzoek-hollandscherading.nl  (een link wordt opnieuw gemaakt)                                                                                                                        

Voor een extra papieren exemplaar kunt u contact opnemen met Kees Floor, tel. 035-5771636,

Dennenlaan 52, 3739 KP Hollandsche Rading.

De terugzendtermijn is verlengd tot 11 april a.s.

dinsdag, 29 maart 2016 15:27

Eerbetoon aan grondlegger Bosbergschool

De gemeente De Bilt stuurde ons het volgende Persbericht

Bij haar zestigjarige jubileum eert de Bosbergschool in Hollandsche Rading de oprichter van de school: meester Overbeeke. Zij doet dat door het schoolplein zijn naam te geven. De onthulling van het naambord gebeurt bij het begin van de feestelijke schoolreünie op vrijdag 8 april om 18.30 uur. De echtgenote van de vorig jaar overleden heer Overbeeke zal de onthullingshandeling verrichten, samen met burgemeester Arjen Gerritsen van de gemeente De Bilt.

Kees Overbeeke was van 1956 tot 1988 de oprichter en directeur van de Bosbergschool. Hij woonde met zijn gezin aan de Sparrenlaan in Hollandsche Rading. Voor veel schoolkinderen van opeenvolgende generaties uit de wijde omgeving heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan hun kindertijd.

De heer Overbeeke overleed 23 februari van het vorig jaar op 86-jarige leeftijd.

Woensdag 23 maart a.s. tijdens koffieochtend LEUT komt de regio coördinator van Vier het Leven, vertellen over wat haar organisatie ouderen biedt: geheel verzorgde bezoeken aan toneel, concert en film. Gasten worden thuis opgehaald door een vrijwilliger die hen in de auto vervoert en gedurende het hele bezoek begeleidt, de jas ophangt bij de garderobe, zorgt voor een drankje vooraf en een drankje in de pauze, hen begeleidt naar hun zitplaats en na afloop weer thuis brengt. Tijdens het bezoek ontmoet men andere ouderen met dezelfde belangstelling en ontstaat er een gezellige sfeer. Indien nodig kan een wandelstok of rollator meegenomen worden. Zie ook de website: www.4hetleven.nl

Beste bewoners, Hierbij de update dat onze poes zich weer bij ons heeft gemeld op 1 januari om 7.00 uur en er sindsdien voor kiest om, meer dan vroeger, binnen te blijven.

Beste bewoners, Onze Poes Woezel is sinds zaterdagmiddag 19 december verdwenen en niet meer gesignaleerd. We vernemen graag van u als u nieuws heeft over Woezel. Grazyna & Kees Floor, Dennenlaan 52, Holl. Rading. tel. 035 5771636

Op maandag 19 mei starten de werkzaamheden om het riool in de Dennenlaan te vervangen tot aan de erfgrens van de percelen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Gestart wordt vanaf de Sparrenlaan. Het heeft tot gevolg dat per fase bewoners hun auto niet meer voor hun huis of op hun oprit kunnen parkeren en dat het verkeer over de Spoorlaan zal worden geleid. De bewoners van de Dennenlaan krijgen over een en ander apart bericht. Verwacht wordt dat de werkzaamheden zo’n 10 weken zullen duren.

Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m