Verslag van de Dorpsbijeenkomst op 31 oktober 2017

1. Opening: 

De voorzitter van deze bijeenkomst, Thijs van der Wel, heet de aanwezigen hartelijk welkom, met name de twee aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente De Bilt.

2. Verenigingszaken:

We zijn een vereniging met notarieel vastgelegde statuten. Het wijk- en dorpsgericht werken van de gemeente heeft ertoe geleid dat andere bewoners zijn mee gaan doen en we hebben er toen voor gekozen om samen verder te gaan onder de naam “Samen voor Hollandsche Rading’. Dat heeft tot gevolg dat de statuten moeten worden aangepast. Gevraagd wordt of iemand hier bezwaar tegen heeft. Niemand heeft bezwaar dus de statuten kunnen worden aangepast.

3.  De gemeente De Bilt licht veranderingen in haar wijze van werken uitgebreid toe:

Veranderingen in de samenleving vragen ook om een veranderende werkwijze en rol van de gemeente. De gemeente wil niet meer oplossingen bedenken op het gemeentehuis en die aan de samenleving voorleggen. De gemeente wil graag met de samenleving in gesprek over wat nodig is en wil graag gezamenlijk bepalen hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden. Om invulling te kunnen geven aan deze nieuwe werkwijze kiest de gemeente voor een gebiedsgerichte aanpak. De gemeente wil per gebied samen met de partijen die daarin opereren (zoals bewonersgroepen) organiseren dat er een goed netwerk en onderling contact bestaat waarop gebouwd kan worden. Zodat we continu weten wat er in het gebied speelt en wat we van elkaar nodig hebben. Hollandsche Rading was een van de pilotgebieden waar al ervaring is opgedaan met deze gebiedsgerichte werkwijze. Nu kiest de gemeente ervoor om dit organisatiebreed op te pakken. Dit betekent wel een behoorlijke verandering waarin we met elkaar nog zullen zoeken naar de meest optimale invulling van samenwerken. De werkwijze wordt ondersteund doordat de gemeente per 1 januari 2018 zogenaamde gebiedsteams samenstelt. Dit zijn teams van allerlei expertises die binnen één van de gebieden in de gemeente werkzaam zijn. Deze nieuwe organisatiestructuur draagt bij aan een gemeente die beter kan inspelen op wat er in een gebied speelt.

Thijs van der Wel reageert als voorzitter van SvHR positief op deze plannen van de gemeente. Een voorbeeld van de verandering is dat de gemeente gaat werken met wijkserviceteams en dat men bereid is samen met ons bij het onderhoud van groen te kijken wat in ons beider optiek de meeste prioriteit heeft.

4. Projecten aan welke SvHR deelneemt:

4.a Goois Natuurreservaat (GNR):

Na sterke protesten tegen de kap van 80.000 bomen in het bosgebied grenzend aan Hollandsche Rading is er door GNR en de Provincie NH een adviesgroep gevormd om het GNR in haar beoogd project om bos om te vormen naar heide te adviseren. In deze groep is Holl. Rading met 3 personen ruim vertegenwoordigd.

Uitgangspunt van de plannen blijft bedreigde diersoorten te beschermen en natuurgebieden met elkaar te verbinden. Dat laatste kan door grootschalig bos te kappen, maar ook op kleinere schaal door zgn. “stepping stones” heide te creëren. Naar nu gebleken is, is er door of voor het GNR geen onderzoek naar de gevolgen van grootschalige boomkap gedaan. Dus wordt door de adviesgroep aangedrongen op een MER, milieueffectrapportage, over de gevolgen van de plannen voor mens en dier op het gebied van fijnstof, CO2-uitstoot en geluid. Dit ook in relatie tot de omvangrijke boomkap die in hetzelfde gebied al plaatsvindt door de verbreding van de A27. Aan de orde komt nu eerst de keuze voor een Adviesbureau om over deze problematiek een rapport en advies uit te brengen.

4.b Verbreding A27 / 3Angle:

De werkzaamheden vorderen, maar nog niet overal conform de planning. Er hadden al geluidsschermen aan de westzijde moeten staan. Die komen er nu voor de kerst tot 2 m. hoog, die daarna verhoogd zullen worden tot 3 m. hoog.

Het viaduct zal in de loop van 2018 aangepakt worden. Een kleine groep bewoners praat hierover mee wat betreft: veiligheid, het laten zinken van de milieustraat en verfraaiing van het viaduct met kunst. Inmiddels is duidelijk dat het er in het middenstuk aan de bovenkant van het viaduct ruimte (en dus licht) binnen zal komen. Parkeren zal aan een kant van het viaduct komen en het P&R terrein zal aan de zuidkant uitgebreid worden.

4.c Natura 2000:

Deze werkzaamheden vorderen. Petgaten worden hersteld. En in goed overleg wordt de grond voor het grootste gedeelte in de nabijheid hergebruikt door agrariërs die deze grond goed kunnen gebruiken. Voor zover al afvoer nodig is gebeurt die buiten de aanrijtijden voor schoolgaande kinderen.

5. Projecten in het dorp, vanuit Veilig HR en SvHR, nieuw en al bestaand:

5.a Veiligheid, Tolakkerweg:

Dankzij niet aflatende inspanningen van Veilig Hollandsche Rading, Rob Adriaansen c.s., is de snelheid van de Tolakkerweg tussen de bebouwde kom van Maartensdijk en die van Hollandsche Rading nu verlaagd tot 60 km. per uur. T.z.t. zal het effect van deze maatregel worden geëvalueerd. Een bewoner voegt hieraan toe dat er bewoners zijn die zelf gevaar creëren door achteruit de Tolakkerweg op te rijden.

5.b Veiligheid, Floris V weg:

Al enige tijd dringt SvHR erop aan dat de veiligheid van deze weg verbeterd wordt. Zeker in het begin van de weg, waar geen fietspad en geen trottoir is, is deze weg gevaarlijk voor langzaam verkeer, voetgangers en fietsers. Een ambtenaar van de gemeente De Bilt oriënteert zich op deze problematiek en zal zijn bevindingen terugkoppelen aan SvHR en bewoners die dit betreft. Dit punt wordt vanuit de zaal aangevuld met dat het autoverkeer verder op de weg ook voor gevaarlijke situaties zorgt omdat de weg zo smal is en er met een snelheid van 60 km. gereden mag worden.

5.c Sociaal, Koffieochtend Leut: op woensdagochtend in het Dorpshuis:

Deze door vrijwilligers georganiseerde ochtenden worden voornamelijk door ouderen uit ons dorp bezocht. Zij voorzien zeker in een behoefte en zij versterken de sociale cohesie.

5.d Sociaal, Repair Café: op elke laatste zaterdag van de even maanden, met koffie van Leut. Repair Café voorziet in een behoefte en is tevens een plek voor gezellig samen zijn.

5.e Sociaal, “Oog voor Elkaar”: matcht hulpvragen van bewoners met het aanbod van bewoners die bereid zijn een handje te helpen. Wie dit wil kan een beroep doen op een van de contactpersonen. Zij helpen u graag verder op weg.

5.f De Buurderij Holl. Rading: maakt het mogelijk om producten van agrariërs uit de omgeving te bestellen en op vrijdag van 17.00 tot 18.00 in het dorpshuis op te halen. Bestellen doet u via de website: www.boerenenburen.nl en dan naar Holl. Rading scrollen..

5.g Sociaal, B@hr: voor een hapje en een drankje op de vrijdagnamiddag, elke laatste vrijdag van de maand in het dorpshuis.

5.h “Quiz enZo” kan op een nader te bepalen dag en tijd weer georganiseerd worden. Drie maal proefdraaien op de woensdagmiddag leverde helaas tot nu toe te weinig deelnemers op.

5.i   Hergebruik van het hout van gekapte kastanjebomen: De idee is om van het hout dat nu ligt te drogen straks bankjes voor de openbare ruimte te maken en daarvan snijplanken te maken en die te verkopen aan bewoners. Voor de uitvoering van deze twee projecten zijn inmiddels twee fondsen aangeschreven.

5.j   Gamemiddag voor jongeren: Er worden plannen ontwikkeld om een gamemiddag voor jongeren te organiseren.

De Oranjevereniging, in de persoon van Jeroen Akkerman, sloot zich bij deze discussie aan. Het is goed dat er meer activiteiten plaatsvinden in ons dorp en dat daarbij goed samengewerkt wordt tussen Oranjevereniging, Tennisvereniging, Dorpshuis, SvHR en de gemeente. Zij kunnen van elkaars accommodatie en materiaal goed gebruik maken.

6. W.v.t.t.k. en Rondvraag:

6.a Burgemeester Potters brengt een kennismakingsbezoek: aan Holl. Rading op woensdag 8 november a.s. Er wordt dan een rondje door het dorp gefietst waarbij kort stilgestaan wordt bij markante punten van Holl. Rading.

6.b Woningbouwproject op Terrein Hendriksen: vanuit de zaal wordt gevraagd hoe ver de woningbouwplannen op dit terrein aan de Tolakkerweg nu zijn gevorderd. Op deze vraag kon ter plekke helaas geen nauwkeurig antwoord worden gegeven.

Verslag d.d. 6-11-’17, kees floor

Gepubliceerd in Nieuws
  • Ebbe Rost van Tonningen is kernwethouder van o.a. Hollandsche Rading en houdt donderdag 18 mei van 15.30 - 16.30 uur spreekuur in het Dorpshuis.
  • Het spreekuur is een manier om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur. De wethouder luistert naar wat er leeft en kijkt hoe de gemeente bewoners met hun eigen ideeën en initiatieven op weg kan helpen.
Gepubliceerd in Nieuws

De gemeente bericht ons als volgt:

De bladcampagne van dit jaar start in week 46 en loopt door t/m week 51. Het is de planning om alle kernen van de gemeente voor de kerst bladvrij te krijgen. Uiteraard blijft de voortgang van het werk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hierbij vindt u een link met meer informatie: 

https://debilt.nl/nieuws/detail/bladcampagne-start-medio-november/

Hollandsche Rading is aan de beurt in week 50.

Gepubliceerd in Bewoners
dinsdag, 29 september 2015 11:32

Thema-avond Woninginbraak Gemeente De Bilt

Beste dorpsgenoten,

De donkere dagen komen er weer aan, en dat betekent dat het inbrekersgilde de werkuren kan uitbreiden. De gemeente De Bilt organiseert een thema-avond over het onderwerp Woninginbraak, op maandag 5 oktober a.s. vanaf 19.30 uur. Locatie is het gemeentehuis in Bilthoven, en de deuren zijn geopend vanaf 19.00 uur.

Dus als u om advies verlegen zit, of graag op de hoogte gebracht wilt worden over de nieuwste inbraakmethodes en trucjes, dan kunt u op deze avond uw kennis bijspijkeren.

MVG, Rob Adriaansen

Veilig Hollandsche Rading

 

 

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading
woensdag, 13 juni 2012 18:07

Grote opkomst in Hollandsche Rading

De bijeenkomst op 4 juniMaandag 4 juni ’12 werd een bewonersavond gehouden in Hollandsche Rading, waar 70 belangstellenden op af kwamen. De initiatiefnemers Ebbe Rost van Tonningen, Rob Adriaansen en Judith Schoorlemmer waren tevreden onder zoveel belangstelling en over de geanimeerde sfeer tijdens de bijeenkomst.

De avond stond in het teken van het bevorderen van een gemeenschapsgevoel. In de serie van zeven sprekers opende Ebbe Rost van Tonningen de avond, waarin hij de positieve aspecten van het wonen in Hollandsche Rading benadrukte, zoals het station waarvan de grote voordelen nog te weinig worden gebruikt.

Gepubliceerd in Community
donderdag, 24 mei 2012 19:08

Hollandsche Rading bundelt haar krachten

Hollandsche RadingOp maandagavond 4 juni om 20.00 uur vindt een bijeenkomst plaats  in het Dorpshuis (nabij de Bosbergschool) waarvoor alle bewoners van Hollandsche Rading welkom zijn. Verschillende bewoners in Hollandsche Rading hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijk initiatief om Hollandsche Rading beter op de kaart te zetten. Er zijn vijf sprekers, die ieder in vijf tot tien minuten korte en krachtige presentaties houden. Achtereenvolgens zijn dat gemeenteraadslid Ebbe Rost van Tonningen over ‘versterking door samenwerking’, Robert Adriaansen over veiligheid in het dorp, Judith Schoorlemmer over de nieuwe website voor Hollandsche Rading, Erik Verhulp over de voortgang plannen A27 en Maurits de Bruin over het lokale ondernemersnetwerk.

Gepubliceerd in Community
donderdag, 17 mei 2012 12:36

Oproep voor 'De Bilt Schrijft'

De Bilt schrijftIngezonden door Petra Cremers

Net afgerond is de audiotour die jullie dorpsgenoot Emke Teitsma in opdracht van De Bilt Schrijft heeft gerealiseerd. Daarnaast werken we aan een jubileumboek dat in 2013 gaat verschijnen, zo sluiten we aan bij het 900-jarig jubileum van de gemeente De Bilt.

We hebben al veel verhalen uit de dorpen van De Bilt.

Gepubliceerd in Diversen
dinsdag, 03 januari 2012 17:22

Dat was 2011, op naar 2012

20122011 is achter de rug. Wat is er allemaal gebeurd in Hollandsche Rading?

 

Omdat de bewoners van HR zich zorgen maken om de criminaliteit in het dorp, is de werkgroep 'Veilig Hollandsche Rading' opgericht. Bewoners verenigen zich om samen met de gemeente en politie de overlast door criminaliteit aan te pakken. In april hebben bewoners samengewerkt met de politie, waardoor leden van een groep auto inbrekers gepakt konden worden.

Gepubliceerd in Over de site

TFoto Biltse ondernemer van het jaar 2011ijdens een feestelijke bijeenkomst zijn gisteravond ‘De Biltse Ondernemers van het Jaar 2011’ bekendgemaakt. In de categorie startende bedrijven is Perron Peet de winnaar. Groupe LFE heeft gewonnen in de categorie bestaande bedrijven. Natuurwinkel Eko Plaza is de nummer één in de categorie winkels. Zij mogen de titel 'De Biltse Ondernemer van het jaar' dragen en kregen daarnaast een beeldhouwwerk van Luigi Amati.

Gepubliceerd in Nieuws
woensdag, 05 oktober 2011 10:26

Verkiezing Biltse Ondernemer van het jaar 2011

Biltse OndernemersDe Biltse Ondernemers Prijs is een initiatief van de Biltsche Ondernemers Federatie (BOF, Lions Bilthoven en de gemeente De Bilt.) De BOF is de koepelorganisatie van alle ondernemersverenigingen in de gemeente De Bilt. Elke 2 jaar organiseert zij de verkiezing van de Bitse Ondernemer van het jaar.

 

Er zijn 3 categorien; Winkeliers, Bedrijven en Startende Ondernemers.

 

Bedrijven, instelingen en bewoners kunnen ondernemers hiervoor nomineren. Dit kun je doen door het formulier

Gepubliceerd in Diversen
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m