Verslag van de Dorpsbijeenkomst op 31 oktober 2017

1. Opening: 

De voorzitter van deze bijeenkomst, Thijs van der Wel, heet de aanwezigen hartelijk welkom, met name de twee aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente De Bilt.

2. Verenigingszaken:

We zijn een vereniging met notarieel vastgelegde statuten. Het wijk- en dorpsgericht werken van de gemeente heeft ertoe geleid dat andere bewoners zijn mee gaan doen en we hebben er toen voor gekozen om samen verder te gaan onder de naam “Samen voor Hollandsche Rading’. Dat heeft tot gevolg dat de statuten moeten worden aangepast. Gevraagd wordt of iemand hier bezwaar tegen heeft. Niemand heeft bezwaar dus de statuten kunnen worden aangepast.

3.  De gemeente De Bilt licht veranderingen in haar wijze van werken uitgebreid toe:

Veranderingen in de samenleving vragen ook om een veranderende werkwijze en rol van de gemeente. De gemeente wil niet meer oplossingen bedenken op het gemeentehuis en die aan de samenleving voorleggen. De gemeente wil graag met de samenleving in gesprek over wat nodig is en wil graag gezamenlijk bepalen hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden. Om invulling te kunnen geven aan deze nieuwe werkwijze kiest de gemeente voor een gebiedsgerichte aanpak. De gemeente wil per gebied samen met de partijen die daarin opereren (zoals bewonersgroepen) organiseren dat er een goed netwerk en onderling contact bestaat waarop gebouwd kan worden. Zodat we continu weten wat er in het gebied speelt en wat we van elkaar nodig hebben. Hollandsche Rading was een van de pilotgebieden waar al ervaring is opgedaan met deze gebiedsgerichte werkwijze. Nu kiest de gemeente ervoor om dit organisatiebreed op te pakken. Dit betekent wel een behoorlijke verandering waarin we met elkaar nog zullen zoeken naar de meest optimale invulling van samenwerken. De werkwijze wordt ondersteund doordat de gemeente per 1 januari 2018 zogenaamde gebiedsteams samenstelt. Dit zijn teams van allerlei expertises die binnen één van de gebieden in de gemeente werkzaam zijn. Deze nieuwe organisatiestructuur draagt bij aan een gemeente die beter kan inspelen op wat er in een gebied speelt.

Thijs van der Wel reageert als voorzitter van SvHR positief op deze plannen van de gemeente. Een voorbeeld van de verandering is dat de gemeente gaat werken met wijkserviceteams en dat men bereid is samen met ons bij het onderhoud van groen te kijken wat in ons beider optiek de meeste prioriteit heeft.

4. Projecten aan welke SvHR deelneemt:

4.a Goois Natuurreservaat (GNR):

Na sterke protesten tegen de kap van 80.000 bomen in het bosgebied grenzend aan Hollandsche Rading is er door GNR en de Provincie NH een adviesgroep gevormd om het GNR in haar beoogd project om bos om te vormen naar heide te adviseren. In deze groep is Holl. Rading met 3 personen ruim vertegenwoordigd.

Uitgangspunt van de plannen blijft bedreigde diersoorten te beschermen en natuurgebieden met elkaar te verbinden. Dat laatste kan door grootschalig bos te kappen, maar ook op kleinere schaal door zgn. “stepping stones” heide te creëren. Naar nu gebleken is, is er door of voor het GNR geen onderzoek naar de gevolgen van grootschalige boomkap gedaan. Dus wordt door de adviesgroep aangedrongen op een MER, milieueffectrapportage, over de gevolgen van de plannen voor mens en dier op het gebied van fijnstof, CO2-uitstoot en geluid. Dit ook in relatie tot de omvangrijke boomkap die in hetzelfde gebied al plaatsvindt door de verbreding van de A27. Aan de orde komt nu eerst de keuze voor een Adviesbureau om over deze problematiek een rapport en advies uit te brengen.

4.b Verbreding A27 / 3Angle:

De werkzaamheden vorderen, maar nog niet overal conform de planning. Er hadden al geluidsschermen aan de westzijde moeten staan. Die komen er nu voor de kerst tot 2 m. hoog, die daarna verhoogd zullen worden tot 3 m. hoog.

Het viaduct zal in de loop van 2018 aangepakt worden. Een kleine groep bewoners praat hierover mee wat betreft: veiligheid, het laten zinken van de milieustraat en verfraaiing van het viaduct met kunst. Inmiddels is duidelijk dat het er in het middenstuk aan de bovenkant van het viaduct ruimte (en dus licht) binnen zal komen. Parkeren zal aan een kant van het viaduct komen en het P&R terrein zal aan de zuidkant uitgebreid worden.

4.c Natura 2000:

Deze werkzaamheden vorderen. Petgaten worden hersteld. En in goed overleg wordt de grond voor het grootste gedeelte in de nabijheid hergebruikt door agrariërs die deze grond goed kunnen gebruiken. Voor zover al afvoer nodig is gebeurt die buiten de aanrijtijden voor schoolgaande kinderen.

5. Projecten in het dorp, vanuit Veilig HR en SvHR, nieuw en al bestaand:

5.a Veiligheid, Tolakkerweg:

Dankzij niet aflatende inspanningen van Veilig Hollandsche Rading, Rob Adriaansen c.s., is de snelheid van de Tolakkerweg tussen de bebouwde kom van Maartensdijk en die van Hollandsche Rading nu verlaagd tot 60 km. per uur. T.z.t. zal het effect van deze maatregel worden geëvalueerd. Een bewoner voegt hieraan toe dat er bewoners zijn die zelf gevaar creëren door achteruit de Tolakkerweg op te rijden.

5.b Veiligheid, Floris V weg:

Al enige tijd dringt SvHR erop aan dat de veiligheid van deze weg verbeterd wordt. Zeker in het begin van de weg, waar geen fietspad en geen trottoir is, is deze weg gevaarlijk voor langzaam verkeer, voetgangers en fietsers. Een ambtenaar van de gemeente De Bilt oriënteert zich op deze problematiek en zal zijn bevindingen terugkoppelen aan SvHR en bewoners die dit betreft. Dit punt wordt vanuit de zaal aangevuld met dat het autoverkeer verder op de weg ook voor gevaarlijke situaties zorgt omdat de weg zo smal is en er met een snelheid van 60 km. gereden mag worden.

5.c Sociaal, Koffieochtend Leut: op woensdagochtend in het Dorpshuis:

Deze door vrijwilligers georganiseerde ochtenden worden voornamelijk door ouderen uit ons dorp bezocht. Zij voorzien zeker in een behoefte en zij versterken de sociale cohesie.

5.d Sociaal, Repair Café: op elke laatste zaterdag van de even maanden, met koffie van Leut. Repair Café voorziet in een behoefte en is tevens een plek voor gezellig samen zijn.

5.e Sociaal, “Oog voor Elkaar”: matcht hulpvragen van bewoners met het aanbod van bewoners die bereid zijn een handje te helpen. Wie dit wil kan een beroep doen op een van de contactpersonen. Zij helpen u graag verder op weg.

5.f De Buurderij Holl. Rading: maakt het mogelijk om producten van agrariërs uit de omgeving te bestellen en op vrijdag van 17.00 tot 18.00 in het dorpshuis op te halen. Bestellen doet u via de website: www.boerenenburen.nl en dan naar Holl. Rading scrollen..

5.g Sociaal, B@hr: voor een hapje en een drankje op de vrijdagnamiddag, elke laatste vrijdag van de maand in het dorpshuis.

5.h “Quiz enZo” kan op een nader te bepalen dag en tijd weer georganiseerd worden. Drie maal proefdraaien op de woensdagmiddag leverde helaas tot nu toe te weinig deelnemers op.

5.i   Hergebruik van het hout van gekapte kastanjebomen: De idee is om van het hout dat nu ligt te drogen straks bankjes voor de openbare ruimte te maken en daarvan snijplanken te maken en die te verkopen aan bewoners. Voor de uitvoering van deze twee projecten zijn inmiddels twee fondsen aangeschreven.

5.j   Gamemiddag voor jongeren: Er worden plannen ontwikkeld om een gamemiddag voor jongeren te organiseren.

De Oranjevereniging, in de persoon van Jeroen Akkerman, sloot zich bij deze discussie aan. Het is goed dat er meer activiteiten plaatsvinden in ons dorp en dat daarbij goed samengewerkt wordt tussen Oranjevereniging, Tennisvereniging, Dorpshuis, SvHR en de gemeente. Zij kunnen van elkaars accommodatie en materiaal goed gebruik maken.

6. W.v.t.t.k. en Rondvraag:

6.a Burgemeester Potters brengt een kennismakingsbezoek: aan Holl. Rading op woensdag 8 november a.s. Er wordt dan een rondje door het dorp gefietst waarbij kort stilgestaan wordt bij markante punten van Holl. Rading.

6.b Woningbouwproject op Terrein Hendriksen: vanuit de zaal wordt gevraagd hoe ver de woningbouwplannen op dit terrein aan de Tolakkerweg nu zijn gevorderd. Op deze vraag kon ter plekke helaas geen nauwkeurig antwoord worden gegeven.

Verslag d.d. 6-11-’17, kees floor

Gepubliceerd in Nieuws
maandag, 27 februari 2017 09:04

Vragen over project Verbreding A27/A1

In het artikel in de Vierklank van 21 februari, stond een verkeerd telefoonnummer van de aannemer 3Angle. Hieronder vindt u alle correcte nummers en mailadressen.

Rijkswaterstaat

Heeft u algemene vragen of opmerkingen over het project en de plannen van Rijkswaterstaat? Dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Per mail
vraagA27-A1@rws.nl

Telefonisch
Bel gratis de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002, zeven dagen per week bereikbaar. Op weekdagen tussen 07.00 uur en 20.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 10.00 uur en 18.30 uur.

3Angle

Heeft u vragen over de werkzaamheden, uitvoering of hinder? Dan kunt u contact opnemen met 3Angle.

Per mail
omgeving@3Angle.nu

Telefonisch
Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen via: 06-11 39 9671.

Gepubliceerd in Rijkswaterstaat
maandag, 31 oktober 2016 21:28

UITNODIGING: Dorsphuisbijeenkomst 9 november

Dorpshuisbijeenkomst - Samen voor Hollandsche Rading

woensdag 9 november 20:00 – 22:00 uur

Inloop vanaf 19:45 uur met koffie en thee

Met onder andere:

  • Verbreding A27. Wanneer begint het en wat betekent het voor mij? Presentatie en toleichting voor direct omwonenden door 3 Angle en Rijkswaterstaat
  • Update over de plannen van het Goois natuur reservaat (GNR)

Na afloop is er een (gratis) drankje en hapje.

Gepubliceerd in Bewoners
donderdag, 06 oktober 2016 06:57

File op de Tolakkerweg

Beste dorpsgenoten,

 

Het zal u wellicht opgevallen zijn dat er regelmatig file staat op de Tolakkerweg, richting Utrecht, in de ochtend. Soms wel 2 uur lang. Voor inwoners van Hollandsche Rading die in de richting Utrecht vertrekken betekent dat een enorme vertraging. Meestal is de oorzaak sluipverkeer vanwege vertragingen op de A27 en/of A2. 

 

U kunt zich dus wel voorstellen hoe dit straks escaleert wanneer de werkzaamheden in verband met de verbreding van de A27 starten. Dan zal die file dagelijkse kost worden voor velen van ons. Ik heb in mijn meest recente overleg met de provincie gevraagd hoe zij dit probleem preventief op gaan lossen. In afwachting van de feedback lijkt het me handig dat we wellicht als dorpskern dit probleem op de kaart gaan zetten teneinde te voorkomen dat we straks 18 maanden elke ochtend en avond in de file staan.

 

MVG, Rob

Gepubliceerd in Veilig Hollandsche Rading

Met het project A27/A1 verbreedt Rijkswaterstaat ruim 25 km snelweg: de A27 tussen aansluiting Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes en de A1 tussen knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. De planning is dat de rijstroken eind 2018 beschikbaar zijn voor weggebruikers. In het Tracébesluit staan de maatregelen en aanpassingen beschreven. Veel verschillende partijen hebben een belang bij het project. Zo wil de weggebruiker zo snel mogelijk van A naar B, terwijl omwonenden de snelweg het liefst zo min mogelijk willen zien of horen. Rudy Klunder heeft als omgevingsmanager van het project dagelijks met deze belangen te maken.

Hoe heb je de informatieavonden beleefd?

'De informatieavonden heb ik als heel nuttig ervaren. Je kon goed merken dat het project leeft bij de mensen. Daarom is het goed dat je als Rijkswaterstaat je gezicht laat zien en mensen de kans biedt om hun vragen te stellen. Voor mijn gevoel hebben we het Tracébesluit (TB) en onze overwegingen goed kunnen uitleggen. De informatieavonden hebben bij een aantal direct betrokken de negatieve impact niet weggenomen, maar hebben over het algemeen wel voor meer begrip gezorgd. En natuurlijk is het leuk om ook de positieve reacties te horen van mensen die voor de verbreding zijn. Daarnaast heb ik gemerkt wat de impact kan zijn van een – in onze ogen – kleine wijziging in het TB. Wat wij aanvankelijk als een kleine wijziging zagen, had in de praktijk veel meer impact dan wij hadden verwacht. In die zin dienden de informatieavonden ook als spiegel voor ons werk van de afgelopen jaren. In bepaalde gevallen hadden we de verwachtingen iets beter kunnen managen.'

Hoe ziet een gemiddelde week van een omgevingsmanager eruit?

'Geen week is hetzelfde. Naast de dagelijkse aansturing van het omgevingsteam en de interne overleggen met het projectteam, onderhoud ik regelmatig contact met de diverse gemeenten en provincies die betrokken zijn bij ons project. Zo spreek ik met de gemeente De Bilt en de provincie Utrecht over aanvullende maatregelen die worden getroffen voor geluid. Daarnaast schuif ik vaak aan bij verschillende organisaties, bewoners en bewonersgroepen om bepaalde onderwerpen te bespreken of toe te lichten. Ook stem ik met de omgevingsmanagers van de 3 aangrenzende Rijkswaterstaatprojecten (Ring Utrecht, knooppunt Hoevelaken en A1 Bunschoten - Hoevelaken) de voortgang van ons project af. Uiteraard doe ik dit werk samen met mijn team.'

De beroepsprocedure is afgerond, hoe nu verder?

'Particulieren, bedrijven en organisaties konden tot en met 23 oktober in beroep gaan bij de Raad van State tegen het TB. De komende periode worden alle beroepen in behandeling genomen en bereiden wij ons voor op de beroepsprocedures. Er zijn 28 beroepen binnengekomen. Deze beroepen hebben onder meer betrekking op de gewijzigde aansluiting Bilthoven, de knip met Ring Utrecht, geluid en geluidsschermen en luchtkwaliteit.
De Raad van State beoordeelt als onafhankelijke rechterlijke instantie de beroepen individueel en bepaalt of het beroep gegrond is. Wanneer alle beroepen ongegrond worden verklaard, blijft het TB in stand en wordt daarmee onherroepelijk. Daarnaast werken we toe naar de marktbenadering. Dit houdt in dat we het contract voorbereiden voor de toekomstige aannemer die de verbreding gaat uitvoeren. Door dit contract weet de aannemer aan welke afspraken hij zich moet houden bij het aanpassen van de A27/A1.'

Meer info?

Als u naar aanleiding van dit artikel een vraag heeft aan omgevingsmanager Rudy Klunder of een andere vraag over het project A27/A1, kunt u een mail sturen naar vraagA27A1@rws.nl. Ook kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief die gemiddeld twee keer per jaar verschijnt.

 

Gepubliceerd in Rijkswaterstaat
donderdag, 23 januari 2014 09:09

Bezorgd over fijnstof

mistUit de Vierklank, 22 januari 2014

Veel inwoners van Groenekan en Hollandsche Rading maken zich ernstig zorgen over de uitstoot van fijnstof en de mogelijke gezondheidsschade daarvan. Dat blijkt uit de gesprekken die GroenLinks afgelopen zaterdag voerde onder meer naar aanleiding van de uitspraak van de Amsterdamse rechter over de maximumsnelheid op de A10 West.

Lees het artikel in de Vierklank

Gepubliceerd in Verbreding A-27
zondag, 09 december 2012 10:57

Presentatie Rijkswaterstaat

Dinsdag 20 november verzorgde Rudy Klunder Van RWS deze presentatie over de stand van zaken betreffende de verbreding van de A27. Hieronder kun je via Lees meer een korte samenvatting lezen en door op Reageer te klikken kun je een reactie plaatsen.

Voortaan zal Ruud Kreutzer voor HR-A27 informatie over de verbreding van de A27 publiceren op deze Community-website in plaats van op www.hr-a27.nl.

Gepubliceerd in Verbreding A-27
woensdag, 13 juni 2012 18:07

Grote opkomst in Hollandsche Rading

De bijeenkomst op 4 juniMaandag 4 juni ’12 werd een bewonersavond gehouden in Hollandsche Rading, waar 70 belangstellenden op af kwamen. De initiatiefnemers Ebbe Rost van Tonningen, Rob Adriaansen en Judith Schoorlemmer waren tevreden onder zoveel belangstelling en over de geanimeerde sfeer tijdens de bijeenkomst.

De avond stond in het teken van het bevorderen van een gemeenschapsgevoel. In de serie van zeven sprekers opende Ebbe Rost van Tonningen de avond, waarin hij de positieve aspecten van het wonen in Hollandsche Rading benadrukte, zoals het station waarvan de grote voordelen nog te weinig worden gebruikt.

Gepubliceerd in Community
zondag, 17 april 2011 00:00

Video's

Video's van Hollandsche Rading;

Station Hollandsche Rading herfst 2012

 

Open dag Rading Spoor 2012

Koninginnedag 2011

 Lijk gevonden langs de A27

De Giro door Hollandsche Rading in 2010

Kijk mee met de machinist, Hollandsche Rading-Utrecht Overvecht.

Soest Hilversum de Bilt: Vuurschepad Hollandsche Rading to Planetenbaan Maartensdijk

 


 

 

Boerderijbrand in Hollandsche Rading

 

 

 

 

 

Gepubliceerd in Foto's
zaterdag, 10 oktober 2009 13:16

02-10-09 Hollandsche Rading bezorgd om A27

HOLLANDSCHE RADING - Bewoners van Hollandse Rading maken zich zorgen om de mogelijke verbreding van de A27.

Dat bleek donderdag op een bijeenkomst over de Ring Utrecht in het gemeentehuis van De Bilt.

 

De bewoners zijn bang dat er huizen moeten sneuvelen om ruimte te maken voor de snelweg. Ook inwoners van Groenekan en Maartensdijk vrezen voor hun woongenot.

In Hollandse Rading gingen al geruchten dat Rijkswaterstaat al huizen aan het opkopen is, maar ambtenaren ontkenden dat.

De bewoners van de dorpen maken zich ook zorgen om lawaai en de luchtkwaliteit. Ze willen dat Rijkswaterstaat een stuk snelweg overkapt.

 

Bron:rtvutrecht.nl

Gepubliceerd in Nieuws
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m