vrijdag, 31 januari 2014 10:36

Informatieavond nieuw Luchthavenbesluit

 Het ontwerp-luchthavenbesluit Hilversum, de mer-beoordelingsnotitie Milieueffecten luchthaven Hilversum en het besluit op de mer-beoordelingsnotitie liggen vanaf 15 januari  gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage :

http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Ontwerpluchthavenbesluit-Hilversum.htm

 

Op 1 november 2009 is via de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) het bevoegd gezag over de regionale luchtvaart van Rijk naar provincies gegaan. Dit betekent dat de provincie de 'vergunningen' (besluiten, regelingen en ontheffingen genoemd) voor de regionale luchtvaart moet maken. In dit geval gaat het om een zogenaamd luchthavenbesluit voor de luchthaven Hilversum. De RBML schrijft voor dat binnen 5 jaar na inwerkingtreding van de wet (voor 1 november 2014) een luchthavenbesluit voor genoemde luchthaven wordt vastgesteld.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaan bij het nieuwe luchthavenbesluit voor Vliegveld Hilversum uit van de bestaande start- en landingsbanen.

Dit schrijven GS nin een brief aan het Hilversumse College van B&W :

 'Uit de door u toegestuurde besluiten, notulen en reaadsmotie maken wij op dat er binnen de gemeente Hilversum geen overeenstemming is bereikt over het aanpassen van de baanconfiguratie ten gunste van de ontwikkeling van de woonwijk Ter Sype in de gemmente Wijdemeren.'

Dit betekent dat GS er nu dus van uitgaat dat de verharding en verschuiving van een landingsbaan er voorlopig niet van komt! GS gaan nu het luchthavenbesluit voorbereiiden en daartoe zal wel de Commissie Regionaal Overleg wel bijeengroepen worden. Het luchthavenbelsuit moet voor 1 november 2014 worden vastgesteld.

 

Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m