Oot Verharen

Oot Verharen

woensdag, 24 december 2014 09:43

Nieuw Luchthavenbesluit treedt in werking

In de laatste week van december heeft de Provincie Noord-Holland het nieuwe Luchthavenbesluit voor Vliegveld Hilversum gepubliceerd.

Ten opzichte van het ontwerpbesluit is een belangrijke verandering opgetreden want de Provincie NH heeft aan Wijdemeren toesteming gegeven om toch een deel van de bouwplannen van Ter Sype te realiseren. Eigenlijk zou er niet gebouwd mogen worden zo dicht bij het vliegveld en de circuits (vanwege mogelijke geluidsoverlast) maar om Wijdemeren tegemoet te komen, mogen er nu toch zo'n 160 woningen worden gebouwd.

De Commissie Regionaal Overleg heeft de Provincie  NH een negatief meerderheidsadvies over dit besluit gegeven omdat de leden van de CRO voorzien dat er van de bewoners van deze huizen veel klachten zullen komen in de toekomst. Maar de Provincie denkt dat dit niet zal gebeuren als de toekomstige kopers goed voorgelicht worden. Kortom, de woningen gaan er komen.

Overigens staat ook in hetzelfde Luchthavenbesluit dat de banen van het vliegveld grasbanen zijn dus een mogelijke verharding is (voorlopig?) van de baan.

De volledige tekst van het luchthavenbesluit kunt u vinden via de volgende link: http://www.noord-holland.nl/psstukken/openbaar/AVV/AVV-PB2014-129.pdf

 

Oot Verharen

 

vrijdag, 31 januari 2014 10:36

Informatieavond nieuw Luchthavenbesluit

 Het ontwerp-luchthavenbesluit Hilversum, de mer-beoordelingsnotitie Milieueffecten luchthaven Hilversum en het besluit op de mer-beoordelingsnotitie liggen vanaf 15 januari  gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage :

http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Ontwerpluchthavenbesluit-Hilversum.htm

 

Op 1 november 2009 is via de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) het bevoegd gezag over de regionale luchtvaart van Rijk naar provincies gegaan. Dit betekent dat de provincie de 'vergunningen' (besluiten, regelingen en ontheffingen genoemd) voor de regionale luchtvaart moet maken. In dit geval gaat het om een zogenaamd luchthavenbesluit voor de luchthaven Hilversum. De RBML schrijft voor dat binnen 5 jaar na inwerkingtreding van de wet (voor 1 november 2014) een luchthavenbesluit voor genoemde luchthaven wordt vastgesteld.

De afgelopen weken neemt het vliegverkeer boven Hollandsche Rading tijdens mooie dagen weer sterk toe.

Bij klachten kan men dan de klachtenlijn bellen : 035-5771693

Helaas blijkt die klachtenlijn de laatste weken niet te functioneren: men krijgt geen gehoor en er staat geen antwoordapparaat ingeschakeld.

Indien u een klacht heeft en de klachtenlijn niet functioneert dan kunt u ook rechtstreeks met de havenmeester bellen: 035-5771209 en hem uw klacht meedelen. Meestal wordt er dan direct actie ondernomen.

In de Commissie Regionaal Overleg zal ik namens de omwonenden van Hollandsche Rading  het slecht functioneren van de klachtenlijn op de eerstvolgende vergadering aan de orde stellen.

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaan bij het nieuwe luchthavenbesluit voor Vliegveld Hilversum uit van de bestaande start- en landingsbanen.

Dit schrijven GS nin een brief aan het Hilversumse College van B&W :

 'Uit de door u toegestuurde besluiten, notulen en reaadsmotie maken wij op dat er binnen de gemeente Hilversum geen overeenstemming is bereikt over het aanpassen van de baanconfiguratie ten gunste van de ontwikkeling van de woonwijk Ter Sype in de gemmente Wijdemeren.'

Dit betekent dat GS er nu dus van uitgaat dat de verharding en verschuiving van een landingsbaan er voorlopig niet van komt! GS gaan nu het luchthavenbesluit voorbereiiden en daartoe zal wel de Commissie Regionaal Overleg wel bijeengroepen worden. Het luchthavenbelsuit moet voor 1 november 2014 worden vastgesteld.

 

Raad Hilversum tegen asfalt op vliegveld

Raad Hilversum tegen asfalt op vliegveldRaad Hilversum tegen asfalt op vliegveld Laatste update 10 januari 2013 11:26

HILVERSUM - Hilversum stelt uitdrukkelijke voorwaarden aan medewerking aan Ter Sype: géén verharding van het vliegveld en een goede verkeersafwikkeling rond de nieuwe woonwijk in Loosdrecht.

Het collegevoorstel voor de aanpassing van het banenstelsel (inclusief verharding) is begin oktober ingetrokken.

donderdag, 20 december 2012 08:42

VOORSTEL BAANVERHARDING VOORLOPIG VAN DE BAAN

Op het allerlaatste moment is het dindsdag j.l. het raadsvoorstel om een verharde vliegveldbaan aan te leggen van de agenda van de Commissie Ruimte  in Hilversum gehaald.

Omdat D'66 (een collegepartij) vorige week had laten weten het voorstel niet te steunen, was er geen meerderheid voor dit voorstel.

De wethouder gaat nu het voorstel aanpassen.  We zijn benieud wat daar uit gaat komen :waakzaamheid blijft geboden.

In 2013 zal dit ongetwijfeld vervolgd worden...

18 december vergadert de Raadscommissie Ruimte over de verharding van een baan van het vliegveld om zo de bouw van Ter Sype mogelijk te maken. Als dit alles doorgaat zal Hollandsche Rading te maken krijgen met nog meer geluidsoverlast en verkeersoverlast dan nu al het geval is. Als u ook uw stem wilt laten horen tegen de verharding teken dan zo snel mogelijk de petitie. Ga naar www.geenherrieopdehei.nl
Copyright ©2018 hollandscherading.com - Design by Top 10 Binary Options
f t g m