Skip to main content

Thema: Groen en meer.

Woensdag 9 oktober 2019 was er een bewonersbijeenkomst van Samen Voor Hollandsche Rading in het Dorpshuis in Hollandsche Rading. In aanwezigheid van gebiedsmakelaar Bas van Hell (gemeente De Bilt) was er aandacht voor verkeersmaatregelingen in het dorp en voor ontwikkelingen m.b.t. het groen in het dorp. Er werd verder gesproken over de gehouden enquête onder de bewoners m.b.t. het resultaat van de verbreding van de A27. Over dit laatste gaat straks een te vormen werkgroep van bewoners in gesprek met RWS.

Vuursche Dreef

Er was discussie met de gebiedsmakelaar van de gemeente over het stukje Vuursche Dreef, van de stoplichten tot aan de spoorwegovergang; na de wegaanpassing wordt de hoge betonrand aan de noordzijde van de weg als gevaarlijk gezien m.n. voor fietsers. Deze rand maakt het wel onmogelijk om daar nog te parkeren. De suggestie werd gedaan, die betonrand wat naar het noorden op te schuiven om de weg op dat stuk wat breder te maken. Ook werd de (on-)mogelijkheid genoemd de stoplichten, die het dorp-uit regelen langer op groen te laten staan om in ieder geval de doorstroming vanuit het dorp te verbeteren. De gemeente geeft aan de huidige situatie op haar effecten nader te zullen evalueren en in ieder geval te zorgen voor op de weg getekende fietssymbolen om de fietspaden op de weg duidelijker aan te geven.

Spoorlaan

Een enkeling klaagt erover, dat er in het dorp, ondanks dat het een 30 km.-gebied is te hard door automobilisten wordt gereden. De geplaatste bloembakken hebben op het eerste stuk van de Spoorlaan de snelheid eruit gehaald, maar sommigen ervaren deze als gevaarlijk. Gedacht wordt aan mogelijkheden deze bakken duidelijker te markeren bij rijden in het donker en aan de westzijde een looppad te creëren, zodat voetgangers daar niet over straat hoeven te lopen. Er zijn overigens bewoners die de voorkeur geven aan drempels voor de hele straat, zoals deze in de Dennenlaan liggen.

Japanse Duizendknoop

Er is 1,5 miljoen euro (landelijk) beschikbaar voor de bestrijding van deze woekerplant met een rode steel die slecht tegen schaduw en heet water kan. De bestrijding ervan in deze regio wordt gemonitord. In het kader van Hollandsche Rading Zzzoemt wordt gemeld dat er bij-vriendelijk op gemeentegrond wordt ingezaaid en dat er 3.000 bollen zijn gepoot in plantsoenen. De verkoop van bijenplanten in mei is succesvol verlopen; deze wordt volgend jaar herhaald. Met de provincie wordt overlegd om de bermen niet teveel te maaien en in 2020 begint de aanleg van een 6,5 ha. nieuw natuurgebied.

Rijksweg

Het resultaat van de door Samen voor Hollandsche Rading gehouden enquête over de beleving van bewoners na de verbreding van de A27 staat in dit bericht. De conclusies werden op deze dorpsavond doorgenomen: een meerderheid van de bewoners vindt de geluidsoverlast van de weg verminderd, er wordt door bewoners geklaagd over de hoge lichtmasten en de felle ledverlichting (ook inwoners van Groenekan klagen hierover) en het aanzien van het viaduct ervaren de meeste inwoners als verbeterd. Aandacht wordt gevraagd voor de beplanting aan en bij het viaduct; het droge voorjaar levert mogelijk problemen op bij deze jonge aanplant. De sloot aan de oostzijde van de weg wordt niet onderhouden en de afwatering van de A27 levert problemen op. Het gevolg van één en ander is dat er nu veel ratten bij de tuinen van bewoners gesignaleerd worden. Mogelijk dat in het kader van de stikstofdiscussie de snelheid op de A27 teruggebracht kan worden naar 100 km?

Naamgeving viaduct

De naamgeving van het viaduct is verkeerd gekozen; ook dit zal opnieuw worden aangekaart bij RWS, want dit levert gevaar op bij het aanrijden van hulpdiensten. Omdat RWS en 3Angle de komende jaren het onderhoud van de weg en van de nabije omgeving verzorgen, zal een werkgroep met hen in overleg treden om te trachten de huidige knelpunten op te lossen. De werkzaamheden van KPN bij de kruising Vuursche Dreef / Dennenlaan hebben er toe geleid dat veel inwoners geen telefoon, internet en tv hadden en hebben, maar ook dat daar veel kaalslag is gepleegd. Met de gemeente wordt overlegd om deze plek weer goed in te richten.

(verslag: Kees Floor)