Skip to main content

Jaarverslag van de vereniging

In 2022 werd het verenigingsleven na Corona voorzichtig weer opgestart. We vonden het echter nog te vroeg om grote dorpsavonden te organiseren, en toen kwam er nog een kleine Coronagolf in het najaar langs. U krijgt daarom digitaal een verslag van werkzaamheden en zaken die bij onze vereniging in bespreking geweest zijn of in een aantal gevallen nog steeds zijn. In 2023 komen er weer dorpsavonden.

Afgelopen februari is koffieochtend Leut op de woensdagochtend in het dorpshuis weer gestart. Maar er waren minder vrijwilligers en er kwamen minder bezoekers dan voorheen. B@hHR op de vrijdagnamiddag stopte tijdens Corona en is in 2022 tweemaal open geweest, maar trok minder bezoekers dan voorheen. En het Repair Café en ‘Samen Eten’ zijn in 2022 in het geheel niet meer open gegaan wegens onvoldoende beschikbare vrijwilligers.

Op 12 maart hebben vrijwilligers o.l.v. Eline (TastenToast) gezorgd voor een zeer geslaagde Lunch/High voor oudere bewoners georganiseerd in het kader van NLDoet en dankzij een financiële bijdrage van het Oranjefonds.

Op 24 maart werd door ‘Samen voor De Bilt’ in onze dorpskern ’Pop-up Wij(k) Geluk’ voor bewoners georganiseerd om te vieren dat we elkaar na een tijd Corona weer konden ontmoeten. ’Onvergetelijk Leven’ hielp ons hierbij.

De Oranjevereniging heeft in 2022 Koningsdag niet kunnen organiseren, maar tijdens Burendag extra groot uitgepakt en met haar vrijwilligers gezorgd voor een spetterend dorpsfeest.

Er was overleg:

 • met Rijkswaterstaat (RWS) samen met de Aannemerscombinatie 3Angle: De groene beplanting aan het geluidsscherm krijgt onderhoud van een plaatselijke hovenier. Er staan echter nog enkele punten van overleg open: voortgang bestrijding Japanse Duizendknoop, naamgeving van het viaduct, de lichtinval in de huizen vanaf de snelweg, de graffiti aan het kunstwerk en herstelwerk geluidsscherm na het ongeluk met een vrachtwagen.
 • met de Provincie Utrecht over de situatie van en langs de N417:
  In 2022 zijn enkele zieke of voor het verkeer gevaarlijke berken gekapt en zijn er een aantal berken bijgeplaatst. Wij werden bij dit traject geadviseerd door boomdeskundige J’ørn Copijn uit Groenekan. De bewonersgroep Tolakkerweg overlegt rechtstreeks met de provincie over verdere nog bestaande pijnpunten.
 • met de gemeente De Bilt m.b.t. het participatietraject over de woonvisie en nieuwbouw van woningen in de gemeente, ook in het dorp Hollandsche Rading:
  Een geformeerde bewonersgroep op dit onderwerp heeft i.s.m. SvHR kernwaarden voor ons dorp geformuleerd en mogelijkheden voor nieuwbouw aangegeven binnen de rode contouren. Zij heeft de opbrengst van dit overleg middels een enquête getoetst aan de mening van bewoners en het resultaat is onder de bewoners in de vorm van een fraaie brochure verspreid. Dat resultaat is ingebracht in een gemeentebreed advies van bewoners. Helaas vinden onze en andere bewonersgroepen weinig van hun adviezen overgenomen in de uiteindelijke gemeentelijke woonvisie.
  In een nader gesprek met wethouder Smolenaers zijn onze adviezen toegelicht en de wethouder zei te willen bezien op welke punten gemeentelijke regelgeving zou kunnen worden vereenvoudigd en aangepast. Vervolgens trad een nieuw college aan.
 • met de gemeente De Bilt m.b.t. het participatietraject ontwikkeling omgevingsvisie:
  De Bewonersgroep Woningbouw uit Hollandsche Rading heeft aangegeven een bijdrage te willen leveren op dit aanpalende dossier. De gemeente heeft echter gedurende dit proces de regels gewijzigd en de inspraak beperkt tot bepaalde stakehouders en de mogelijkheid tot deelname aan een gesprek in de wijk tijdens werktijden en/of deelname aan een digitale enquête.
 • met de gemeente De Bilt m.b.t. het participatietraject energietransitie en de aanpak om binnen onze gemeente te trachten zelfvoorzienend te worden met de opwekking van elektriciteit: Bewoners uit ons dorp hebben meegedacht in de gemeentebrede adviesgroep energiedebilt.nl. Het resultaat van o.m. dat overleg maakte dat de gemeente toen het standpunt innam dat er geen grote windmolens zouden komen in het landelijk gebied rond Hollandsche Rading en evenmin grote zonneweiden en in dat opzicht de zonneladder te zullen volgen. De portefeuillehouder in het nieuwe college heeft na zijn aantreden dit standpunt niet zonder meer overgenomen.
 • met de gemeente De Bilt over de onveilige situatie voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers):
  • Inmiddels is er een werkgroep  ‘Verkeersveiligheid Hollandsche Rading’ bestaande uit zes bewoners.
  • Vuursche Dreef: pijnpunt is dat er te snel op deze weg wordt gereden.
  • Graaf Floris V weg, eerste gedeelte: er is helaas al lange tijd geen vooruitgang te melden op dit dossier. In 2016 is dit punt al ter kennis gebracht van de gemeente, maar concrete plannen op verbetering lijken nog ver weg, ook omdat dit idealiter overleg vergt met de gemeente Hilversum en de beide provincies.
  • Spoorlaan met in het begingedeelte bloembakken op de weg om de snelheid eruit te halen: de houten bloembakken zijn aan het eind van hun leven gekomen en zullen in 2023 worden vervangen door stalen bakken met daarnaast een apart voet-/fietspad.
  • De gemeente heeft ons gebruik van een verplaatsbare snelheidsmeter toegezegd om de snelheid te kunnen meten en bewoners te waarschuwen als ze te snel rijden.
  • Op Dennenlaan en Sparrenlaan is de waarschuwing ‘Schoolzone’ op de weg geplaatst.
 • De gemeente De Bilt stimuleert de energietransitie in de gemeente middels een subsidieregeling voor particuliere huizenbezitters onder de naam: ‘Winst uit je woning’.
 • De gemeente De Bilt vangt evenals andere gemeenten ontheemden uit Oekraïne op. In Hollandsche Rading huisvesten vijf particuliere gastgezinnen Oekraïners. Vanuit onze vereniging is aangeboden mee te denken om desgewenst tijdelijke opvang voor deze doelgroep in onze kern mogelijk te maken. De gemeente heeft voor andere plaatsen binnen de gemeente voor opvang gekozen.

Lopende zaken, projecten zijn o.m.:

 • Het project “Hollandsche Rading Zzzoemt” dat beoogt meer biodiversiteit bij de aanplant in de openbare ruimte van ons dorp te realiseren. Onder meer zijn samen met kinderen van de Bosbergschool bloembollen in het gemeentelijk groen geplant (met subsidie van Kiem). Tevens was er 20 mei voor het dorpshuis een succesvolle verkoopmiddag van bioplantjes.
 • M.b.t. het onderhoud van het groen in de openbare ruimte is de blijvende bedoeling dat er een nauwer contact komt tussen bewoners van straten en de daarbij betrokken ambtenaren groen van de gemeente en dat biodiversiteit hierbij nadrukkelijk aandacht krijgt.
 • De KPN-kast bij het watertappunt aan het begin van de Dennenlaan is nu fleurig ingepakt. Nadat de verontreinigde grond vervangen en er bloembollen geplant zijn is daar een fraaie rustplek ontstaan voor voorbijgangers.
 • Bewoners van het rondje aan de Tolakkerweg hebben verzocht het speelplaatsje voor jonge kinderen op te knappen. Hierover is overleg met de gemeente gestart.
 • Het branden van de grindpaden gebeurt niet succesvol. We stellen voor overleg te hebben met de betrokken bewoners over de meest gewenste oplossing voor de toekomst.
 • Delta heeft in twee informatieavonden bewoners ingelicht over haar plannen om glasvezel aan te leggen in de bebouwde kom van ons dorp. Vermoedelijk zullen de feitelijke werkzaamheden in 2023 starten.
 • Er zijn nu vier 24/7 beschikbare AED’s gerealiseerd in ons dorp (bij het Dorpshuis, bij de receptie van de Egelshoek op de Graaf Floris V weg, bij Onvergetelijk Leven aan de Tolakkerweg en bij het treinstation). Verder zijn er inmiddels voldoende getrainde vrijwilligers in ons dorp beschikbaar.
 • Welkomstpakket nieuwe bewoners: krijgt in 2023 nieuwe aandacht. Er zijn veel nieuwe bewoners.

Communicatie:

Onze vereniging wil de communicatie met de overige organisaties in ons dorp verbeteren nu Corona geen sta in de weg meer is en zal hiertoe initiatieven ontplooien.
Op onze website www.hollandscherading.com worden nieuwe ontwikkelingen gepubliceerd en er wordt regelmatig een digitale nieuwsbrief uitgebracht, steeds wanneer daar aanleiding voor is. U kunt u voor deze nieuwsbrief opgeven op die site.
En in 2023 worden er weer dorpsavonden voor bewoners georganiseerd, dan onder meer om kennis te maken met de nieuwe dorpswethouder voor ons dorp en om over de plannen te praten voor een doorfietspad van Hilversum naar Utrecht.

Februari 2023, Kees Floor

Download het jaarverslag 2022Download het financieel overzicht 2022