Skip to main content
Geen herrie op de hei
Colofon/verantwoording

De op deze pagina te lezen tekst is samengesteld uit berichten op de oude website van hollandscherading.com, geschreven door Oot Verharen, en berichten op de website van de Gooi-en Eemlander.

Contact

klachtenlijn: 035 5771693
havenmeester: 035 5771209

 Ontwikkelingen

Vliegveld Hilversum / Ter Sype

In 2012 komt de gemeente Hilversum met het voorstel een verharde start- en landingsbaan aan te leggen op Vliegveld Hilversum. Dit leidt tot grote bezorgdheid met name in de woongebieden buiten Hilversum. Door de verharding kunnen zwaardere toestellen landen en opstijgen, door de draaiing van de baan t.o.v. de huidige, komt er meer vliegverkeer over o.a. Hollandsche Rading. De overlast zal een stuk groter worden.

Protestbrieven worden geschreven, ook door het toenmalige Dorpsoverleg, waarin aangedrongen wordt om eerst te overleggen met de commissie Milieuhygiëne Vliegveld Hilversum en daarnaast ook de omliggende gemeenten evenals de betrokken woonkernen hierbij te betrekken.

Vergadering Commissie Ruimte (2012)

Op dindsdag 18 december 2012 wordt het raadsvoorstel om een verharde vliegveldbaan aan te leggen op het laatste moment van de agenda van de Commissie Ruimte van de gemeente Hilversum gehaald.

D’66 (een van de partijen die deel uitmaakt van de coalitie) had de week ervoor laten weten het voorstel niet te steunen. Daardoor was er geen meerderheid voor dit voorstel waarna de wethouder aankondigt het voorstel te gaan aanpassen.

Ter Sype (2013)

De aanpassing van het vliegvld heeft alles te maken met de voorgenomen bouw van woningen in Ter Sype in Loosdrecht. Om aan de geluidsnormen voor nieuwbouw te kunnen voldoen moet het vliegveld aangepast worden zodat minder vluchten over Ter Sype zullen komen. De gemeente Hilversum stelt uitdrukkelijke voorwaarden aan medewerking aan Ter Sype: géén verharding van het vliegveld en een goede verkeersafwikkeling rond de nieuwe woonwijk in Loosdrecht.

Op 9 januari 2013 wordt door GL een motie ingediend, mede ondertekend door D66, VVD, CDA, PvdA, SP en ChristenUnie. In de motie staat onder meer dat het opnieuw indelen van de vliegveldbanen ‘geen verharding inhoudt van start- en landingsbanen van vliegveld Hilversum’. In de motie wordt tevens gewezen op de belangen van omwonenden: “Toch is het gewenst de maatschappelijke onrust bij inwoners en organisaties te beantwoorden met een helder standpunt van de gemeenteraad”, aldus een door zeven partijen ondertekende motie. Alleen Hart voor Hilversum steunde de motie niet, dus werd die met grote meerderheid aangenomen. HvH-fractievoorzitter Léonie Sazias stelde dat de lokale partij niet overtuigd is dat een verharde baan (meer) overlast geeft. ,,Voordat wij een standpunt innemen willen wij eerst met verschillende partijen om de tafel gaan zitten.”

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (2014)

In april/mei 2014 gaan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij het nieuwe luchthavenbesluit voor Vliegveld Hilversum uit van de bestaande start- en landingsbanen. Dit schrijven GS in een brief aan het Hilversumse College van B&W :

‘Uit de door u toegestuurde besluiten, notulen en reaadsmotie maken wij op dat er binnen de gemeente Hilversum geen overeenstemming is bereikt over het aanpassen van de baanconfiguratie ten gunste van de ontwikkeling van de woonwijk Ter Sype in de gemmente Wijdemeren.’

Dit betekent dat GS er nu dus van uitgaan dat de verharding en verschuiving van een landingsbaan er voorlopig niet van komt! GS gaan dan het luchthavenbesluit voorbereiden, dat voor 1 november 2014 moet worden vastgesteld.

Ontwerp-luchthavenbesluit (2014)

Op 7 januari 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het ontwerp-luchthavenbesluit (ontwerp-LHB) Hilversum vastgesteld. Conform de Provinciale Beleidsnota Regionale Luchthavens is bij het opstellen van het ontwerp-LHB Hilversum uitgegaan van de huidige situatie zoals die in het verleden door het Rijk is vergund. Aan het gebruik, het aantal toegestane vliegbewegingen en de inrichting van luchthaven Hilversum verandert het luchthavenbesluit niets.

Het luchtavenbelsuit moet er wettelijk gezien komen omdat op 1 november 2009 via de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) het bevoegd gezag over de regionale luchtvaart van Rijk naar provincies is gegaan. Dit betekent dat de provincie de ‘vergunningen’ (besluiten, regelingen en ontheffingen genoemd) voor de regionale luchtvaart moet maken. In dit geval gaat het om een zogenaamd luchthavenbesluit voor de luchthaven Hilversum. De RBML schrijft voor dat binnen 5 jaar na inwerkingtreding van de wet (voor 1 november 2014) een luchthavenbesluit voor genoemde luchthaven wordt vastgesteld.

Op dinsdag 11 februari 2014 wordt hierover een informatieavond gehouden in Het gaat wat de provincie Noord-Holland betreft om een bijeenkomst waarin alleen wordt gesproken over de inhoud van het luchthavenbesluit en inhoudelijke en technische vragen met betrekking tot dit besluit (Het ontwerp-luchthavenbesluit Hilversum, de mer-beoordelingsnotitie Milieueffecten luchthaven Hilversum en het besluit op de mer-beoordelingsnotitie).

Nieuw Luchthavenbesluit treedt in werking (2014)

In de laatste week van december 2014 heeft de Provincie Noord-Holland het nieuwe Luchthavenbesluit voor Vliegveld Hilversum gepubliceerd.

Ten opzichte van het ontwerpbesluit is een belangrijke verandering opgetreden want de Provincie NH heeft aan Wijdemeren toesteming gegeven om toch een deel van de bouwplannen van Ter Sype te realiseren. Eigenlijk zou er niet gebouwd mogen worden zo dicht bij het vliegveld en de circuits (vanwege mogelijke geluidsoverlast) maar om Wijdemeren tegemoet te komen, mogen er nu toch zo’n 160 woningen worden gebouwd.

De Commissie Regionaal Overleg heeft de Provincie  NH een negatief meerderheidsadvies over dit besluit gegeven omdat de leden van de CRO voorzien dat er van de bewoners van deze huizen veel klachten zullen komen in de toekomst. Maar de Provincie denkt dat dit niet zal gebeuren als de toekomstige kopers goed voorgelicht worden. Kortom, de woningen gaan er komen.

Overigens staat ook in hetzelfde Luchthavenbesluit dat de banen van het vliegveld grasbanen zijn dus een mogelijke verharding is (voorlopig?) van de baan.

De volledige tekst van het luchthavenbesluit kunt u  HIER vinden via de volgende:

Semi-verharding (2015)

In augustus 2015 worden op een kruising van twee start- en landingsbanen zogenoemde perfo-matten van kunststof aangelegd. Hierdoor kan er meer worden gevlogen met meer overlast tot gevolg. Er ontstaat een discussie of de aangebrachte matten nu wel of niet onder het begrip “verharding” vallen. De Provincie verwijst naar het luchthavenbesluit en stelt via een provinciewoordvoerster: ,,De gebruikte Perfo-matten zijn om de bestaande grasbanen te verstevigen. In het kader van het luchthavenbesluit blijven de grasbanen ook na deze versteviging onverhard.’’ De vraag waar staat gedefinieerd dat perfo niet onder het begrip verharding valt, werd niet beantwoord.

Wijdemeren (2016)

In oktober 2016 is de verharding weer punt van discussie. wethouder Betske van Henten (wonen) van Wijdemeren schrijft aan de gemeenteraad dat verharding van een baan zou ruimte bieden om in het aanpalende Loosdrechtse gebied Ter Sype meer woningen te bouwen dan de 60 à 80 waarvan nu sprake is.

Zij praat nog altijd met Hilversum en de provincie: ,,Onderdeel van het overleg is de verlegging van de start- en landingsbanen met als ultieme oplossing de aanleg van één (semi)verharde start- en landingsbaan.’’

Actuele berichten uit de categorie “Ontwikkelingen”