Plan van aanpak is volgende stap.

Het bestuur van het Goois Natuurreservaat heeft gisteren in zijn vergadering besloten het advies van de onafhankelijke Adviesgroep Natuurverbinding Hoorneboeg, over de uitvoering van het project Natuurverbinding Hoorneboeg, geheel over te nemen.

Bij de ontvangst van het advies op 3 mei jl. gaf directeur-rentmeester a.i. Karen Heerschop aan ‘dat ze onder de indruk was van de kwaliteit van de rapportage en het feit dat het advies van de adviesgroep unaniem was en dat dit ook zou door klinken in haar voorstel aan het bestuur.’

Voorgeschiedenis

In 2016 presenteerde het Goois Natuurreservaat het ontwerp voor de Natuurverbinding Hoorneboeg. Het plan gaat gepaard met omvorming van bos naar heidelandschap tussen de Hoorneboegse heide (via de natuurbruggen Zwaluwenberg en Hoorneboeg) en het Hilversums Wasmeer. Dit leidde tot grote commotie bij de omwonenden. Met name de grote oppervlakte te kappen bos zorgde voor heftige reacties. Het Goois Natuurreservaat besloot in mei 2016 om een pas op de plaats te maken. Met alle betrokken partijen (provincies Noord-Holland en Utrecht, Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten) is toen nagedacht over het vervolg. Op een grote, onder regie van de provincie Noord-Holland, georganiseerde publieksbijeenkomst in juni 2017 is afgesproken dat er een onafhankelijke adviesgroep van omwonenden zou worden ingesteld om het Goois Natuurreservaat te adviseren over de inrichting van de natuurverbinding. Uitgangspunt daarbij was dat er een natuurverbinding moest komen, als uitwerking van het vastgestelde provinciale beleid.

De adviesgroep is vervolgens samengesteld uit 10 personen die zich allen hadden aangemeld als geïnteresseerde, en bevatte zowel voor- als tegenstanders uit de omgeving van het plangebied.
De adviesgroep heeft een onafhankelijke voorzitter aangesteld. Ook heeft de adviesgroep zelf een ecologisch adviesbureau uitgekozen om haar te begeleiden bij de onderbouwing van het advies.

Het advies

Op hoofdlijnen houdt het advies van de adviesgroep in dat de route van de heideverbinding korter en smaller wordt dan in het oorspronkelijke plan. De te kappen oppervlakte bos is daarmee ongeveer een derde van het oude plan. Aan Goois Natuurreservaat is gevraagd de provincie Noord-Holland te verzoeken om maatregelen te nemen ter compensatie van de bomenkap, door herplant of andere C02 reducerende maatregelen, het liefst in de eigen regio. De adviesgroep vindt het noodzakelijk dat door middel van monitoring nauwlettend in de gaten wordt gehouden hoe het heidelandschap zich ontwikkelt en hoe succesvol de verbinding is. Op basis hiervan kan in de toekomst eventueel aanpassing van de heideverbinding plaatsvinden. Ook is er gevraagd een klankbordgroep in te stellen specifiek voor de uitvoering van dit project en om het hondenbeleid, op en rond de Natuurverbinding Hoorneboeg, in het belang van de biodiversiteit tegen het licht te houden en het vastgestelde beleid strikt te handhaven.

Vervolg

Na dit besluit van het bestuur van Goois Natuurreservaat om het advies over te nemen kan begonnen worden met een Plan van Aanpak voor de uitvoering. Gelijktijdig met de uitvoering van de werkzaamheden voor de Natuurverbinding Hoorneboeg zal ook het project Hilversums Wasmeer worden opgepakt. In het Plan van Aanpak voor de uitvoering zal worden opgenomen hoe de belanghebbenden, omwonenden, natuurorganisaties een rol kunnen krijgen bij de uitvoering.

Karen Heerschop stelt: ‘Met dit proces is meer bereikt dan alleen dit advies voor de Natuurverbinding Hoorneboeg, er is ook meer draagvlak en vertrouwen ontstaan voor het werk van het Goois Natuurreservaat en voor onze organisatie. Wij zijn blij dat een project dat eerst tot spanningen leidde uiteindelijk juist tot wederzijds begrip en een mooie uitkomst heeft geleid’.

X