Skip to main content

Verslag van de bewonersbijeenkomst.

1. Opening

De voorzitter, Thijs van der Wel, heet de aanwezigen hartelijk welkom.

2. Verenigingszaken (jaarverslagen)

Oot Verharen geeft een toelichting op het financieel verslag 2017 van de vereniging Samen voor Hollandsche Rading. De kosten kwamen voornamelijk voor rekening van flyers, huur dorpshuis, Rabobank en met name notariaat. Frans Nijnens sprak namens de kascommissie waarin ook Geert Boorsma deelnam zijn waardering uit voor het gevoerde financieel beleid en de verslaglegging en adviseert het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.
De begroting voor 2018 geeft geen opvallende bijzondere zaken.
Kees Floor meldt dat hij het verslag van activiteiten 2017 van de vereniging heeft opgesteld. Dat is geplaatst op de website en hij is gaarne bereid nadere info te verschaffen.

3. Project Kunst onder het Viaduct

Eline Janssens maakt kunst voor de openbare ruimte. Zij is gevraagd voor Groenekan en Maartensdijk kunstprojecten te ontwikkelen voor de viaducten daar en is in de race om datzelfde te doen voor Hollandsche Rading. Eline toont een presentatie van haar kunstwerken. Op haar website staat een overzicht van haar werk: http://www.eline-janssens.nl/
Zij probeert steeds verbinding te maken tussen de geschiedenis van de plek en de sociale context en samen met bewoners tot een finaal ontwerp te komen.
Mensen uit ons dorp die mee willen denken op dit project: meld u aan bij Thijs van der Wel of Dig Ampt waarbij de gebiedsmakelaar van de gemeente voor Holl. Rading, Bas van Hell zal aanschuiven.
Punten over de inrichting van het viaduct die worden meegenomen zijn al: veiligheid, parkeren alleen aan de zuidkant, paardenbewegingen alleen aan de noordkant.

4.Goois Natuur Reservaat (GNR)

Oot Verharen licht de huidige stand van zaken toe. Het GNR had in zijn plan voor een heideverbinding een plan gemaakt waarin 80.000 bomen gekapt zouden worden. Door Bureau Waardenburg is toen is gekeken welke alternatieve scenario’s mogelijk zouden zijn, om zo waardevolle bossen te behouden en om de CO2-uitstoot te reduceren. In plaats van te kiezen uit twee alternatieve scenario’s (zoveel mogelijk biodiversiteit versus minimale boskap) heeft de adviesgroep gekozen om een eigen scenario aan te bevelen, waarbij wel rekening gehouden wordt met biodiversiteit, maar de boskap zo veel mogelijk beperkt wordt. In plaats van de oorspronkelijke geplande 65 ha. hoeft dan slechts 22 ha. bos gekapt te worden. Dat unanieme advies zal in juni worden aangeboden door het bestuur van het GNR.

5. Geluidsschermen A27

De huidige situatie wordt geschetst:

  • De bovenste twee schermen zijn lichtdoorlatend uitgevoerd.
  • De nieuwe lampen die op de snelweg zijn gericht zijn zeer sterke led-lampen, veel sterker van licht en hoger dan de vorige lampen.
  • Er komt nog dubbellaags zoab op het wegdek.
  • De hoogte van de begroeiing aan de oostzijde is nog onduidelijk.
  • De lengte van de begroeiing aan de westzijde zou nu 300 m. gaan bedragen, maar in het tracébesluit is de lengte van de begroeiing een stuk langer.

RWS baseert zich bij geluid op berekeningen en modellen, maar meet zelf niet. Mede op verzoek van Samen voor Hollandsche Rading heeft de gemeente De Bilt de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) gevraagd de stand van zaken te beoordelen. Dat advies ligt bij de gemeente, maar is nog niet openbaar gemaakt. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen heeft hierover ook een brief geschreven aan RWS met een reeks vragen.
Thijs van der Wel stelt voor om, wanneer de werkzaamheden op een eind lopen, een enquête te houden onder de omwonenden over hun beleving van het resultaat van werkzaamheden t.a.v. de verbreding van de A27.
Vanuit de zaal wordt daarnaast geopperd om de gemeente te bewegen het RIVM in te schakelen opdat de resultaten daadwerkelijk gemeten gaan worden.

6. Vernieuwde website

Adri Gersen is webmaster van de site en licht de functies van de vernieuwde website toe.
De site is nu in eigen beheer en is gemoderniseerd, overzichtelijker en aantrekkelijker gemaakt. De site is nog in ontwikkeling en wordt nog verder uitgebreid.
Vanuit de zaal kwam de vraag hoe je als belangstellende kan reageren en contact krijgt. Elke organisatie, faciliteit of ontwikkeling heeft een eigen pagina op de site, waarop ook contactgegevens staan vermeld.
Op de vorige website werd niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de interactieve mogelijkheden. Vooralsnog staan deze niet op de huidige site. Voor interactie wordt aangeraden vooral gebruik te maken van www.nextdoor.nl
De nieuwsbrief blijft ook bestaan en deze verschijnt onregelmatig, wanneer er nieuws is. Iedereen die de nieuwsbrief niet ontvangt, wordt geadviseerd zich via de site hiervoor aan te melden.
Adri Gersen, Kees van Rossenberg en Mariken Broekhoven worden zeer bedankt voor het werk wat zij voor de ontwikkeling van de nieuwe site verricht hebben.

7. Vervolg op Hollandsche Rading Zzzoemt

Delen van de lezing van Sonne Copijn in april zijn terug te zien in zes video’s op de website. Roos Söhne en Oot Verharen gaan zich inspannen om te inventariseren waar openbaar groen is, dat in aanmerking komt voor biodiversiteit en een meer bij-vriendelijke behandeling.
Wilt u meedoen, meld u dan aan bij Roos Sohne of Oot Verharen. Ook is het natuurlijk mogelijk om voor het leggen van contacten op dit dossier de site www.nextdoor.nl te gebruiken.
Naast mensen die de mouwen uit de handen willen steken zou het goed zijn iemand erbij te betrekken die kan helpen om sponsorgeld te werven of anderszins geld te genereren.

8. W.v.t.t.k. en rondvraag

De kastanjebomen die ziek zijn worden geleidelijk vervangen door zilverlinden. In overleg met de gemeente wordt dan de nieuwe plek van de nieuwe boom gekozen en vervolgens grind aangevuld. Daarbij worden bewoners verzocht zoveel mogelijk zelf onderhoud aan het groen voor hun deur te plegen.
Andrew Verhulp licht toe dat de zieke kastanjebomen worden gebruikt voor twee projecten: snijplanken die bewoners kunnen kopen en bankjes in het openbaar groen. Aan beide projecten dragen fondsen bij. Wel zoeken we bewoners om te helpen bij de bewerking van het hout. Heeft u interesse, meld u aan bij Andrew Verhulp of Thijs van der Wel.