Skip to main content

Jaarverslag van de vereniging

In het kader van transparantie en verantwoording publiceert de vereniging elk jaar een jaarverslag van activiteiten en een financieel jaarverslag.
U kunt dit verslag ook downlaoden:     Download het jaarverslag als PDF

Terugblikkend op 2017:

 • Er werden twee dorpsavonden/bewonersavonden in het dorpshuis georganiseerd.
  Deze beide avonden werden goed bezocht.
 • De statuten van de vereniging zijn aangepast zodat de door de vereniging gebruikte naam nu overeenkomt met de statutaire naam.

Doorlopende activiteiten van de vereniging zijn inmiddels geworden:

 • Koffieochtend Leut, met gebak op de woensdagochtend in het dorpshuis
 • Minibieb in het dorpshuis, eveneens op de woensdagochtend tijdens de koffieochtend
 • Repair Café, elke laatste zaterdag van de even maand, in het dorpshuis
 • High Tea voor ouderen en vrijwilligers in het kader van NL Doet, éénmaal per jaar.
  Een bijdrage van het Oranjefonds maakt dit een gratis activiteit voor de deelnemers.
 • Digitale ontmoeting van jongeren in het dorpshuis
 • “Oog voor elkaar”, waarbij een vraag om hulp of een dienst gekoppeld wordt aan een aanbod van een bewoner uit ons dorp.
 • De Buurderij, producten van Zorgboerderij Nieuw Toutenburg uit Maartensdijk digitaal bestellen en vrijdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur ophalen in het dorpshuis.
 • B@hr, elke laatste vrijdagmiddag van de maand, een gezellige borrel van 17.00 tot 19.00 uur in het dorpshuis.

Er is overleg geweest:

 • met de Provincie Noord-Holland en met het Goois Natuur Reservaat (GNR):over haar plannen voor een ecologische verbinding, het kappen van bos en het terugbrengen van heide. Het resultaat van acties vanuit het dorp is geweest dat drie inwoners uit Hollandsche Rading nu participeren in een adviesgroep die in 2018 een advies aan de Provincie en het GNR zal uitbrengen.
 • met de gemeente De Bilt over de onveilige situatie voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) op de Floris V weg en de Vuursche Dreef. De situatie is inmiddels bekend bij de gemeente. Ook is bekend dat de gemeente andere verkeersknelpunten hoger op de lijst heeft staan. We hopen in 2018 toch enige voortgang te maken op deze twee dossiers.
 • met de gemeente De Bilt over verplaatsing van de containers voor glas en gebruikte kleding.
 • met de Aannemerscombinatie 3Angle en Rijkswaterstaat (RWS): Dit overleg heeft verschillende facetten:
  • Er is goed overleg over de situering van de parkeerplaatsen onder het verbrede viaduct.
  • Het overleg over kunst onder het viaduct, analoog aan Groenekan en Maartensdijk moet wat betreft Holl. Rading nog op gang komen.
  • Er bestaat echter onbegrip over de opvatting en houding van RWS over de nieuw te plaatsen geluidsschermen. De schuine opstelling en niet overal absorberende laag van de geluidsschermen aan de kant van het snelverkeer verontrust de bewoners zeer. Zij voelen zich in deze ook foutief voorgelicht. En discussies hierover hebben tot nu toe niets constructiefs opgeleverd. De bewoners hopen nu dat zij, samen met de gemeente De Bilt, RWS kunnen bewegen dusdanige aanpassingen aan te laten brengen dat de verbrede A27 qua afvang van fijnstof en geluid binnen de aangepaste normen blijft en bewoners de vruchten kunnen plukken van een mooie en verbrede A27 voor het verkeer, maar ook een qua hinder voor hen als omwonende bewoners een goed en aanvaardbaar resultaat oplevert.
 • met de gemeente De Bilt: Bij de gemeente is een omslag bezig om het wijk- en dorpsgericht werken meer aandacht te geven, maar deze verandering in werken moet nog verder ‘indalen’ en gestalte krijgen. In ieder geval is het voornemen dat de gemeente en de bewoners in de loop van 2018 samen aan de slag gaan om een gebiedsplan voor Hollandsche Rading te maken dat weer voor enige jaren kan standhouden en dat de gemeente beleidsvoornemens eerder in het traject in bespreking brengt met de dorpsorganisaties/bewoners.

Verder:

Helaas moesten er bomen geveld worden aan het eind van de Spoorlaan. Het waren geliefde kastanjebomen, maar ze waren te ziek en er was geen andere oplossing voor. In het kader van een circulaire economie willen we het hout van deze bomen hergebruiken en voor dat projectdoel hebben we fondsen aangeschreven. In 2018 willen we dit hout bestemmen onder meer voor bankjes in het dorp en voor snijplanken in de keukens van bewoners

Het is duidelijk dat met name de digitale communicatie van de vereniging met de bewoners, met de achterban, de afgelopen jaren in het slop is geraakt. Daarom is ervoor gekozen een geheel nieuwe website te bouwen die aan de huidige eisen en normen voldoet en er attractief uitziet. Het bouwen en inrichten van deze site onder de reeds bestaande naam: www.hollandscherading.com heeft langer geduurd dan gewenst. Echter in het eerste halfjaar van 2018 zal de nieuwe site klaar zijn en gelanceerd worden.

Naast informatie die op de site wordt geplaatst, wordt een digitale nieuwsbrief uitgebracht en wordt gepubliceerd op het digitale platform Nextdoor, alsmede in de veelgelezen periodiek De Vierklank.

Nog lopende zaken:

Een aantal zaken is nog niet afgerond en blijft voorshands in bewerking of “on hold”:

 • telefonische bereikbaarheid in het buitengebied
 • 24 uur per dag bereikbare AED’s in het dorp
 • verkeersveiligheid in het dorp
 • openbaar groen (tuinman in het dorp?)
 • natuurbegraafplaats

(verslag: Kees Floor)

X