Skip to main content

Baggerwerkzaamheden onderaan talud

Rijkswaterstaat (RWS) heeft klachten ontvangen over het maaien van het talud aan de oostzijde van de A27 waarbij  jonge aanplant en Japanse Duizendknoop gemaaid is. Nadat het inhoudelijk contact met de omgevingsmanager van RWS o.m.  door Corona meer dan een jaar stil lag, is dit nu weer hersteld.
De onderaannemer is vervolgens op 8 november begonnen met zijn herstelwerk en het uitbaggeren van de sloot langs de tuinen van de huizen aan de Spoorlaan met een even huisnummer. De aankondiging ervan is snelheidshalve meteen op Nextdoor geplaatst. De bewoners van de huizen met even nummers hebben een brief van RWS in de bus gekregen met een toelichting. Zie de tekst hieronder of link elders op deze pagina.

Verder zal de beplanting bij het klimopscherm en de aanplant van boompjes aandacht krijgen en in orde gebracht worden waar dat mogelijk is. Ook het groen bij het viaduct krijgt aandacht waarbij tegelijk duidelijk zal worden wie verantwoordelijkheid draagt voor dat groen, de gemeente of RWS.

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u die richten aan info@hollandscherading.nl. Wij zullen uw vragen en opmerkingen bundelen en die inbrengen in een vervolgoverleg met RWS. Wanneer er sprake is van nood die spoed vereist kan de omgevingsmanager van RWS, dhr. Stef Kampinga telefonisch bereikt worden op  06-55194350.

Inhoud van de brief van RWS

Geachte bewoner van de Spoorlaan,

Zoals u wellicht weet voert Rijkswaterstaat als eigenaar het beheer over de A27. De groenstrook en de sloot aangrenzend aan de woningen van de spoorlaan (incl. talud aan de tuinzijde) vallen binnen de eigendomsgrens van het rijk.

In het kader van onze onderhoudsplicht is recentelijk besloten de sloot achter de spoorlaan uit te baggeren. Deze werkzaamheden waren al in februari 2020 gepland, echter door het overhangen van bomen en struiken uit tuinen, konden deze werkzaamheden niet volledig worden uitgevoerd. Volgens de onderhoudsovereenkomst en afspraken met het waterschap dient de sloot 1 keer in de 6 jaar te worden uitgebaggerd en om de 2 jaar te worden geschoond.

Rijkswaterstaat heeft met haar partner 3Angle besloten deze week al met het baggeren te starten. Gegeven de omvang van deze werkzaamheden dal het wel even duren voordat het werk klaar is.

Het uitvoeren van deze werkzaamheden is noodzakelijk omdat een ondiepe sloot allerlei ongedierte aantrekt, hetgeen in een leefomgeving voorkomen dient te worden. Daarnaast is het voor het waterschap van belang om de sloot op diepte te houden, hetgeen ook met deze werkzaamheden wordt bewerkstelligd.

Op sommige plekken is het talud aan de kant van de tuin afgebrokkeld waardoor de sloot smaller is geworden. Om de doorstroming te borgen zal de sloot weer op de juiste breedte worden gemaakt Dit speelt vooral in het begin van de sloot. (het doodlopende deel ter hoogte van nr. 56) Beschoeiing blijft uiteraard zoveel mogelijk intact.

Maandag heb ik tijdens een inspectie bij de sloot een aantal zaken geconstateerd waarvoor ik u wil aanspreken:

  • Op verschillende adressen is geconstateerd dat de sloot is gedempt door tuinafval. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Ik vind het van belang u hierop te wijzen want dit ondermijnt onze onderhoudswerkzaamheden en trekt ratten aan. Ik wil u vragen erop toe te zien dat dit niet meer gebeurt.
  • Daarnaast hebben verschillende mensen een loopplank over de sloot gelegd. Ik begrijp dat dit handig is maar in het kader van de baggerwerkzaamheden zit dit in de weg. Ik wil u vragen de plank (tijdelijk) te verwijderen. Als de plank er bij het doorschuiven van het baggeren nog ligt dan zullen wij deze verwijderen.
  • Op sommige plekken hebben bewoners delen van bomen vanuit de tuin in de sloot gestort. Deze bomen worden nu door ons afgevoerd maar in de toekomst zijn wij genoodzaakt de verwijderingskosten hiervoor in bij het huis waar de boom ligt rekening te brengen.
  • Overhangende takken van bosschages welke vanuit tuinen in of over de sloot hangen zullen door ons ongevraagd worden verwijderd. Deze hangen immers over het rijks eigendom en voor de verwijdering is uw toestemming niet vereist. Ik vind het echter van belang u hiervan op de hoogte te stellen. Zoals ook in de aankondigingsbrief van vorig jaar stond, worden deze werkzaamheden met zorg uitgevoerd. Rijkswaterstaat is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan tuinen, mocht deze ontstaan. Dit zal ook wel meevallen immers het gaat om snoeien, maar het is belangrijk om dit aan u te noemen.
  • Bij sommige woningen liggen persoonlijke bezittingen in de sloot. Ik heb een tuinstoel gezien en een trampoline. Ik wil u vragen deze de komende dagen te verwijderen. Als deze bezittingen het baggeren blokkeren zijn genoodzaakt de verwijderingskosten van de aannemer aan u door te berekenen.

Mocht u vragen hebben over de uitvoering van deze werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren met mij contact opnemen. Doe dit echter in uiterste gevallen zodat ik ook voor anderen telefonisch bereikbaar blijf.

Ik hoop dat we met elkaar de ruimte achter het geluidsscherm kunnen verbeteren. Voor eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met de bewonersvereniging Hollandse Rading waar ik regelmatig contact mee heb. Dit geeft mij de gelegenheid de verschillende vragen beter te stroomlijnen.

Hartelijke groet,

Stef Kampinga
Omgevingsmanager Rijkswaterstaat

Stef Kamminga

X