Skip to main content

Ondanks corona veel activiteiten

Omdat we wegens Corona geen dorpsvergaderingen in het Dorpshuis in Hollandsche Rading hebben kunnen houden krijgt u via deze weg een verslag van werkzaamheden en zaken die bij onze vereniging in bespreking geweest zijn of nog steeds zijn.

Online bijeenkomsten

Wegens Corona is er digitaal overleg geweest m.b.v. Zoom of MSTeams. En we gaan elkaar weer  voor overleg ontmoeten in kleine gezelschappen. Niet iedereen is echter al zo ver en daarom is de koffieochtend Leut op de woensdagochtend in het dorpshuis wel weer open, maar met de helft van het vroegere aantal vrijwilligers. Verder is daar bridge en gymnastiek weer gestart. Maar het Repair Café, Samen Eten en B@HR nog niet, omdat er nog onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. Op Burendag op 25 oktober 2021 hebben we een Lunch/High Tea georganiseerd in het kader van een uitgesteld NLDoet. De Oranjevereniging heeft deze Burendag nog laten schieten en mikt nu op een Oud- en Nieuw bijeenkomst. En zo gaat ons dorp “langzaam en voorzichtig weer open”.

Er was overleg:

 • met de Aannemerscombinatie 3Angle samen met Rijkswaterstaat (RWS):
  dit overleg is in 2021 gestagneerd. De projectleider heeft aangegeven te weinig tijd te hebben om de openstaande punten op te pakken. Het heeft helaas tot gevolg gehad dat op punten als: nieuwe aanplant met veel onkruid ertussen, Japanse Duizendknoop, de sloot achter de huizen, de naamgeving van het viaduct, de lichtinval in de huizen vanaf de snelweg, de waterafvoer van de snelweg en de graffiti weinig voortgang werd geboekt.
 • met de Provincie Utrecht over de situatie van en langs de N417:
  de bewonersgroep Tolakkerweg overlegt rechtstreeks met de provincie over pijnpunten. Er was overeenstemming over de kap van zieke en/of verkeersgevaarlijke bomen. In oktober volgt weer overleg over de herplant van bomen.
 • met de gemeente De Bilt over het participatietraject voor nieuwbouw van woningen in de gemeente, ook in het dorp Hollandsche Rading:
  Eerder hebben de door de gemeente ontwikkelde bouwplannen veel weerstand opgeroepen. Een geformeerde bewonersgroep op dit onderwerp heeft i.s.m. SvHR kernwaarden voor ons dorp geformuleerd en mogelijkheden voor nieuwbouw aangegeven binnen de rode contouren. Zij heeft de opbrengst van dit overleg middels een enquête getoetst aan de mening van bewoners  en vervolgens het resultaat ingebracht in een gemeentebreed advies van bewoners. Onze groep zal monitoren dat de gemeente ook daadwerkelijk aan de slag gaat met de aanbevelingen om regelgeving op dit punt te vereenvoudigen en aan te passen.
 • met de gemeente De Bilt over het participatietraject voor de energietransitie en de aanpak om binnen onze gemeente te trachten zelfvoorzienend te worden w.b. opwekking van elektriciteit. Bewoners uit ons dorp hebben meegedacht in de gemeentebrede adviesgroep energiedebilt.nl. Het resultaat is dat grote windmolens niet meer gepland staan in het landelijk gebied rond Hollandsche Rading evenmin als grote zonneweiden.
 • met de gemeente De Bilt over het participatietraject voor de energietransitie om van het gas af te komen:
  in eerste bewonersavonden is geconstateerd dat nog veel nieuw beleid ontwikkeld dient te worden en dat zelfs voorbereiding op besluitvorming nu prematuur zou zijn.
 • met de gemeente De Bilt over het participatietraject voor de ontwikkeling van een omgevingsvisie:
  de Bewonersgroep Woningbouw heeft aangegeven verder te willen gaan om een bijdrage te leveren op dit dossier. Dit traject is nu vertraagd, mede door de wijziging in de samenstelling van het college van B&W. Geïnteresseerde bewoners kunnen zich nog aansluiten bij deze bewonersgroep.
 • met de gemeente De Bilt over de onveilige situatie voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers):
  • Vuursche Dreef: Pijnpunt is dat er te snel op deze weg wordt gereden.
  • Graaf Floris V weg, eerste gedeelte: er is helaas al lange tijd geen vooruitgang te melden op dit dossier. In 2016 is dit punt al ter kennis gebracht van de gemeente en er zijn ook toezeggingen gedaan, maar concrete plannen op verbetering lijken nog ver weg, ook omdat dit overleg vergt met de gemeente Hilversum en de beide provincies.
  • Spoorlaan met in het begingedeelte bloembakken op de weg om de snelheid eruit te halen: de gemeente overlegt met omwonende bewoners om de knelpunten zo adequaat mogelijk op te lossen. Het plan is om andere bloembakken te plaatsen en om daarnaast een apart voet-/fietspad te realiseren.
  • Inmiddels hebben we ons bij de gemeente aangemeld voor een verplaatsbare Smiley voor een nog nader te bepalen weggedeelte. We hebben ook gevraagd of de snelheid van max. 30 km. een periode gemeten zou kunnen worden op diverse plaatsen.
  • Fietspad langs het speelplein en de school richting Maartensdijk: er is momenteel goed overleg met de school en de gemeente over maatregelen om de snelheid van de wielrenners eruit te halen.
  • Binnen ons dorp hebben vier bewoners zich opgegeven  voor de binnenkort op te starten ‘werkgroep verkeersveiligheid’.
 • De gemeente De Bilt stimuleert de energietransitie in de gemeente middels een subsidieregeling voor particuliere huizenbezitters onder de naam: ‘winst uit je woning’. Het zou goed zijn om de opgedane ervaringen van bewoners met elkaar te bespreken.

Lopende zaken, projecten zijn o.m.:

 • Het project “Hollandsche Rading Zzzoemt” beoogt meer biodiversiteit in de aanplant in de openbare ruimte van ons dorp te realiseren. Hierbij is onder meer aandacht voor het planten van bloembollen (met subsidie van Kiem). De bollen zullen in oktober/november in de grond gestopt worden.
 • M.b.t. het onderhoud van het groen in de openbare ruimte is de bedoeling dat er een nauwer contact komt tussen bewoners van straten en de daarbij betrokken ambtenaren groen van de gemeente en dat biodiversiteit hierbij nadrukkelijk aandacht krijgt.
 • De KPN-kast bij het watertappunt aan het begin van de Dennenlaan is nu fleurig ingepakt. Helaas is de nieuwe aanplant verontreinigd met ridderzuring. Ons standpunt is dat de gemeente ervoor moet zorgen dat verontreinigde grond wordt afgegraven en nieuw sterk groen worden aangeplant. En er is nu besloten dat in oktober en november grond en planten vervangen zullen worden
 • Het branden van de grindpaden houdt de gemoederen bezig. Het gebeurt op bijv. woensdagochtend als de oranje kliko’s buiten staan en het dan regent. Ons streven moet ook gericht worden op het stimuleren van het onkruid verwijderen door bewoners. En daarna dient wel weer grind aangevuld te worden.
 • Er zijn nu drie 24/7 beschikbare AED’s gerealiseerd in ons dorp (bij het Dorpshuis, bij de receptie van de Egelshoek op de Graaf Floris V weg en bij Onvergetelijk Leven aan de Tolakkerweg). Verder zijn er voldoende getrainde vrijwilligers in ons dorp beschikbaar.
 • Benutting van het dorpshuis: langzaam worden activiteiten in het dorpshuis weer opgestart, zoals nu Leut, gymnastiek en bridge. Er zijn door Corona minder vrijwilligers actief dan voorheen. Daar hebben Repair Café, B@hr en Samen Eten mee te maken.
 • Welkomstpakket nieuwe bewoners: krijgt nieuwe aandacht. Er zijn veel nieuwe bewoners.