Info en meedenken over bij-vriendelijkheid.

1. Opening:

De voorzitter, Thijs van der Wel, heet de aanwezigen hartelijk welkom op deze themabijeenkomst die geheel in het teken staat van bijen en biodiversiteit en hij meldt de aanwezigheid van o.m. vertegenwoordigers van de gemeente De Bilt en 3Angle.

2. Goois Natuur Reservaat (GNR):

Mevr. Oot Verharen is lid van de adviesgroep GNR en licht de huidige stand van zaken toe. Het GNR had plannen om in aansluiting op het ecoduct een natuurverbinding met heide te maken voor beschermde diersoorten. In zijn plan zouden daarvoor erg veel bomen gekapt moeten worden. Binnen de adviesgroep is gekeken wat de negatieve effecten van de GNR-plannen zijn op het omringende milieu en die bestaan er met name op het gebied van CO2-reductie. Er worden binnen de adviesgroep nu verschillende scenario’s naast elkaar gelegd, met veel en met minder grote boomkap en daarvoor in de plaats heideontwikkeling. De betrokkenheid uit de zaal is hoog bij dit onderwerp en als er een goede “middenoplossing” uit de hoge hoed zou komen zal vermoedelijk iedereen tevreden kunnen zijn. Op een volgende vergadering verneemt u het vervolg.

3. Lezing door Sonne Copijn over biodiversiteit en bijen:

De lezing was uitgebreid en zeer enthousiasmerend. Hieronder een korte impressie. Het motto van de spreekster was, in mijn woorden, “hoe meer je drinkt uit de bijenbron, hoe rijker hij gaat stromen”. Ons wordt een verontrustend verhaal verteld. Er zijn veel soorten bijen, waarvan meer dan 50 % bedreigd wordt. In deze tijd komen de bijenvolken tot ontwikkeling. Honingbijen en hommels zijn van veel belang voor de natuurketen. Door de bestuiving door bijen, kunnen bomen en struiken vrucht dragen. En dat is weer essentieel voor de voedselketen van mens en dier. 75% van het voedsel dat de mens gebruikt wordt bestoven. De bedreiging die we om ons heen zien komt van de grootschalige landbouw en veeteelt die gemaakt heeft dat productie prioriteit kreeg en de biodiversiteit sterk is afgenomen. Daarnaast is het gebruik van zeer giftige pesticiden desastreus voor het milieu. Geconstateerd wordt dat de biodiversiteit van honderd jaar geleden is afgenomen tot 18% van wat er vroeger was. Ziet u nog korenbloemen in het koren staan? We bestrijden insecten, maar omdat 90% van de insecten wordt gegeten heeft dit ook zijn effect op de vogelstand die ook afgenomen is.

Na dit enthousiaste en stimulerende betoog om een omslag te bereiken in onze omgang met de natuur en m.n. de bijen werd in twee groepen uiteen gegaan om te bezien welke stukken groen in ons eigen dorp bij-vriendelijk zouden kunnen worden ingericht. Het was mooi en goed te zien dat er vanuit de toehoorders ruim voldoende belangstelling en animo was om daadwerkelijk wat aan deze problematiek te gaan doen. Wilt u ook meedoen? Meld u a.u.b. aan via onderstaande button en er wordt contact met u opgenomen.Ik wil meedenken over biodiversiteit

4. W.v.t.t.k. en rondvraag:

Dit was een thema-avond georganiseerd door Samen voor Hollandsche Rading. De volgende dorpsavond wordt weer een “reguliere dorpsavond”, waarop onderwerpen als de A27, kunst onder het viaduct, onze vernieuwde website, AED’s in het dorp, maar ook het activiteitenverslag 2017 en het financieel jaarverslag 2017 van de vereniging aan de orde zullen komen.

Hieronder korte video’s over zes onderwerpen uit de presentatie van Sonne Copijn.
X