Verslag van de bewonersbijeenkomst.

1. Opening

De voorzitter, Thijs van der Wel, heet de aanwezigen hartelijk welkom op deze bijeenkomst waarbij de voortgang van een aantal projecten aan de orde komt en Anne Doedens c.s. het Digitaal Archief De Bilt presenteren.

2. Verenigingszaken

2.a Oot Verharen geeft een toelichting op het financieel verslag 2018 van de vereniging. Dat jaar wordt afgesloten met een klein batig saldo van € 61,- . De kosten kwamen voornamelijk voor rekening van huur dorpshuis, Rabobank en een lezing van Sonne Copijn.

2.b De kascommissie bestaande uit Frans Nijnens en Geert Boorsma spreken hun waardering uit voor het gevoerde financieel beleid en de verslaglegging en adviseert het bestuur decharge te verlenen.

2.c Vervolgens verleent de vergadering het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

2.d Kees Floor meldt dat hij het Concept Jaarverslag van activiteiten 2018 van de vereniging heeft opgesteld. Dat is geplaatst op de website en hij is gaarne bereid nadere info te verschaffen en evt. op- en aanmerkingen te ontvangen.

2.e Kees brengt het onderwerp Statutenwijziging ter tafel, welke nodig is voor het verkrijgen van een ANBI-status. De voorgestelde wijzigingen zijn:

  • Aan artikel 9 dient toegevoegd te worden:
    Artikel 9.4: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in het kader van hun functie gemaakte kosten.
  • Artikel 22.4 dient gewijzigd te worden in:
    De Algemene Vergadering bepaalt de bestemming van het batig liquidatiesaldo van de vereniging en wel zo dat dit wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

De vergadering, de ALV, stemt in met deze wijziging van de statuten. Er zijn geen tegenstemmen en geen onthoudingen.

2.f In het kader van de Privacywetgeving (AVG) willen we ons bestand van leden en van nieuwsbriefontvangers updaten. Wilt u ons berichten als u zich wil aanmelden of afmelden als lid en als u zich wil aanmelden of afmelden voor onze nieuwsbrief: info@hollandscherading.com

2.g We gaan een enquête A27 uitzetten onder de bewoners van ons dorp met vragen over hoe zij het resultaat van de werkzaamheden verbreding A27 beoordelen. Het formulier komt digitaal beschikbaar. De bewoners van de Spoorlaan krijgen hetzelfde formulier in een papieren versie. Wij vragen hen dit ingevulde formulier in te leveren op Spoorlaan 77 (Thijs van der Wel). Wij hopen op een goede respons.

2.h De vereniging heeft het beheer over een Financieel Potje voor vernieuwende Sociale Initiatieven in ons dorp. Indien u een idee hiervoor heeft, overleg a.u.b. met een van ons over uw idee of stuur uw voorstel op naar een van de eerdergenoemde contactpersonen.

klik op de afbeeldingen om te vergroten

3. Vernieuwing en onderhoud van Groen

3.a Japanse Duizendknoop (Oot Verharen)
Bij de oplevering bleek dat de grond voor ophoging van het talud van de A27 ernstig vervuild was met de bijna onuitroeibare Japanse Duizendknoop, iets waarvan RWS al eerder op de hoogte was. (Een probleem overigens niet alleen voor Hollandsche Rading, maar ook voor Groenekan en Maartensdijk.) Bij de opening van de verbrede A27 in Maartensdijk is toen door bewoners en Sonne Copijn stevig geprotesteerd, waarop de minister heeft toegezegd dat ze dit probleem gaat oplossen. 3Angle heeft nu 3 jaar het onderhoud van de weg en overeengekomen is dat 3Angle 3 jaar lang gedurende 3 voorjaarsmaanden deze plant zal wegscheppen. Mocht u de plant in uw eigen tuin tegenkomen, gooi hem niet in de bruine container, maar in de grijze container voor restafval om verbrand te worden.

3.b Hollandsche Rading Zzzoemt (Oot Verharen)
We willen de biodiversiteit in ons dorp vergroten door de flora in ons buitengebied meer gevarieerd te maken, waardoor het voor bijen beter mogelijk wordt om te overleven. Zo zal er gezaaid worden bij de Paddenpoel achter de Charles Weddepohllaan en onbebouwde grond aan het eind van de Schaapsdrift. Daarnaast willen we het Vierkantje en het Rondje verfraaien door de aanplant van 6.000 biologische bloembollen. Voor financiële ondersteuning in deze is een beroep gedaan op “Kiem”.
In uw eigen tuin kunt u desgewenst ook aan de slag met planten uit bijv. de Kruidentuin bij Eyckenstein en de Bijenkans in Groenekan, door een rommelhoekje in de zon te creëren en door Goudsbloemen en Afrikaantjes te planten

3.c Onderhoud openbaar groen samen met de gemeente bepalen (Thijs van der Wel)
Een groepje bewoners heeft goed kunnen overleggen met de gemeente over het onderhoud van het openbaar groen naast hun laan. Een dergelijk overleg heeft ook plaats gevonden over een stuk van de Vuursche Dreef. Nu kan dit vervolgd worden met andere lanen in ons dorp.

4. Voldoende AED’s in ons dorp met getrainde vrijwilligers

Jan Maurits de Beij van de stichting Hartslagdebilt vertelt dat zijn stichting ernaar streeft heel de gemeente De Bilt gedekt te krijgen met een netwerk van AED’s en daarvoor getrainde vrijwillige hulpverleners. Leo Lancker en Frans Nijnens vullen aan dat we in Hollandsche Rading op de goede weg zijn met 1 AED aan het dorpshuis, 1 op de Egelshoek, 1 die komt bij Onvergetelijk Leven op de Tolakkerweg en we zijn in gesprek met Moeke om haar AED naar buiten te brengen. Mevrouw Carmen Ploeg vulde aan dat de natuurcamping de Fazantenhof ook een AED heeft en dat zij wil overleggen hoe het gebruik ervan geoptimaliseerd kan worden.

Tenslotte wordt opgeroepen u als AEDhulpverlener beschikbaar te stellen en u daarvoor aan te melden op info@hollandscherading.com. Wij gaan zorgen voor een (herhalings)training in het dorp. De beperkte kosten van ongeveer € 50,- zult u meestal kunnen claimen bij uw aanvullende ziektekostenverzekering. Lukt dat niet, dan zal SvHR u deze vergoeden. Bij dit soort calamiteiten telt elke minuut en met elkaar kunnen we dit systeem goed laten werken in ons dorp.
En, zoals opgemerkt in de zaal, er bestaat natuurlijk ook het recht van mensen om niet gereanimeerd te worden. Dit wordt kenbaar gemaakt door een ketting of een tattoo. En aan de andere kant: 98% van degenen met een geslaagde reanimatie geeft zichzelf een 7 voor de kwaliteit van leven.

Zie ook:  hartslagnu.nl

5. Digitaal Archief De Bilt

Anne Doedens en zijn college Dick Berents hielden een enthousiasmerende lezing met “lichtbeelden” over het Digitaal Archief van de gemeente De Bilt, te vinden op www.onlinemuseumdebilt.nl.
Aandacht wordt gegeven aan alle kernen van De Bilt, zo ook aan Hollandsche Rading. En dan blijkt hoe rijk de geschiedenis van Hollandsche Rading is. De site zit vol mooie foto’s en leuke weetjes en is zeer toegankelijk. De toehoorders, en nu ook de lezers van dit verslag, worden geadviseerd om een kijkje te nemen op deze site, zich op te geven voor de Nieuwsbrief van het Digitaal Archief en zelf interessante stukjes voor plaatsing aan te dragen. Henk Veenstra leverde bijv. een filmpje over de Adventkapel aan.

In interactie met de zaal kwam de naamgeving van het viaduct van de A27 ter sprake. Deze naamgeving is geheel onjuist en RWS kan niet hard maken over de naamgeving correct overleg gevoerd te hebben met de gemeente. We zullen dit probleem van Hollandsche Rading, maar ook Groenekan en Maartensdijk, opnieuw neerleggen bij de gemeente met het verzoek hierover overleg te plegen met RWS omdat dit de hulpverlening aan personen ernstig kan belemmeren. We concluderen tenslotte dat er alle reden is om elkaars activiteiten te blijven volgen.

6. W.v.t.t.k. en rondvraag:

Van de rondvraag werd verder geen gebruik gemaakt, waarna er nog geruime tijd geanimeerd nagepraat werd in het dorpshuis.

(verslag: Kees Floor)

X