Jaarverslag van de vereniging

In het kader van transparantie en verantwoording publiceert de vereniging elk jaar een jaarverslag van activiteiten en een financieel jaarverslag. Download het jaarverslag als PDF

Terugblikkend op 2018:

Er werden in 2018 vier dorpsavonden/bewonersavonden in Hollandsche Rading georganiseerd. waarvan 1 Politiek Café i.v.m. de toen nabije verkiezingen. Alle avonden werden goed bezocht.

Doorlopende activiteiten van de vereniging zijn inmiddels geworden:

 • Koffieochtend Leut, met gebak op de woensdagochtend in het dorpshuis
 • Minibieb in het dorpshuis, eveneens op de woensdagochtend tijdens de koffieochtend
 • Repair Café, elke laatste zaterdag van de even maand, in het dorpshuis
 • B@hr, om de twee maanden, op een vrijdagnamiddag aan het eind van de even maand, een gezellige borrel in het dorpshuis.
 • “Oog voor elkaar”, waarbij een vraag om hulp of een dienst gekoppeld wordt aan een aanbod van een bewoner uit ons dorp.
 • High Tea voor ouderen en vrijwilligers in het kader van NL Doet, éénmaal per jaar.
  Een bijdrage van het Oranjefonds maakt dit een gratis activiteit voor de deelnemers.

Er is overleg geweest:

 • met de Provincie Noord-Holland en met het Goois Natuur Reservaat (GNR):over de plannen voor een ecologische verbinding, het kappen van bos en het terugbrengen van heide. Drie inwoners uit Hollandsche Rading hebben geparticipeerd in een adviesgroep die heeft geadviseerd tot een minder ingrijpend project met minder bomenkap en dat advies is vervolgens overgenomen door het GNR. We blijven de voortgang van dit project volgen.
 • met de Aannemerscombinatie 3Angle en Rijkswaterstaat (RWS): Dit overleg heeft verschillende facetten gehad en beperkt zich nu tot een evaluatie van het project en contact over het onderhoud met 3Angle.
  • In 2019 krijgen bewoners gelegenheid om hun mening over het eindresultaat kenbaar te maken door het invullen van een enquête. De resultaten hiervan zullen vervolgens worden gedeeld met de gemeente en met 3Angle.
  • Het probleem van de Japanse Duizendknoop op het talud van de A27 is inmiddels genoegzaam bekend bij RWS en 3Angle. In 2019 monitoren we of hun aanpak werkt.
  • Een aantal kleine pijnpunten is bekend bij de gemeente en 3Angle, maar is nog even blijven liggen. Dit zijn het doortrekken van het voetpad Vuursche Dreef tot onder het viaduct, het verplaatsen van een lantaarnpaal en het verplaatsen van het Infobord.
  • Het overleg over kunst onder het viaduct, analoog aan Groenekan en Maartensdijk, is gestart met een adviesgroep van bewoners uit ons dorp.
 • met de gemeente De Bilt over de onveilige situatie voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) op de Floris V weg en de Vuursche Dreef. De situatie is bekend bij de gemeente, maar ambtelijke molens malen vaak langzaam. In 2019 verneemt u nader.
 • met de gemeente De Bilt over verplaatsing van de containers voor glas en gebruikte kleding. Alternatieve en tegelijk aanvaardbare plekken zijn moeilijk te vinden. In 2019 wordt dit punt in goed overleg met de aanwonende bewoners afgerond.
 • met de gemeente De Bilt: Bij de gemeente krijgt het wijk- en dorpsgericht werken steeds meer aandacht. Gesprekspunten met bewoners voor de komende periode worden de huidige speerpunten van gemeentelijk beleid, met name duurzaamheid.

Lopende zaken, projecten:

 • Het Groen in onze gemeente krijgt, terecht, meer aandacht. Zonder een goed beheer van de natuur ruïneren we onze planeet. Sonne Copijn hield een inspirerende lezing over bijen en de problemen die zij nu hebben om te overleven. Voor een aantal bewoners reden genoeg om een project te starten “Hollandsche Rading ZZZoemt” om meer diversiteit in de aanplant in de openbare ruimte van ons dorp te bereiken.
 • Betreffende het onderhoud van het groen in de openbare ruimte komt een nauwer contact tussen bewoners van straten en de daarbij betrokken ambtenaren groen van de gemeente. Bij de Charles Weddepohllaan is een dergelijk contact al positief verlopen.
 • Hergebruik van de op de Spoorlaan gekapte kastanjebomen: Het hout van deze bomen is in planken gezaagd en ligt nu in de tuin van een bewoner te drogen. De bewerking van het hout gaat plaatsvinden in de timmerwerkplaats van het voormalig internaat De Hertenkamp. Het Repair Café van HR zal daarvoor de machines eerst controleren.
  En het ontwerp zal worden beoordeeld door een vakkracht van de school van een leerling uit ons dorp.

  • Het project “Bankjes” heeft inmiddels de prijs ‘Kern met Pit’ gekregen van de KNHM met een geldbedrag.
  • Het project “Keukenplanken” heeft inmiddels een provinciale subsidie gekregen van ‘Groen aan de buurt’.

  Dit jaar ligt de nadruk op de verdere uitvoering van deze twee projecten.

 • Door de jongeren Max en Mats zijn in 2018 twee gamemiddagen voor de middelbare schooljeugd georganiseerd in het dorpshuis. Daarnaast organiseerde het Jeugd- en jongerenwerk veel leuke activiteiten voor de lagere school jeugd.
 • Een dekkend geheel van AED’s, 24/7 bereikbaar, in ons dorp met een voldoende aantal voor dit doel getrainde vrijwilligers. Samen met “Hartslag De Bilt” streven we hiernaar.
  In de loop van 2019 hopen we tenminste 4, maar hopelijk 5 AED’s in buitenkasten functionerend te hebben en zullen we (herhalings)trainingen in het gebruik van de AED in ons dorp aanbieden.

Samenwerking:

Bij onze activiteiten speelt onderlinge samenwerking een voorname rol. Zo zijn we erg blij met de inzet van onze vrijwilligers en de samenwerking met de andere organisaties in ons dorp: School, Dorpshuis, Tennisvereniging, Jeugd- en jongerenwerk, Samen Eten en het Oranje Comité. En daarnaast is er de prettige samenwerking met (de betrokken gebiedsmakelaar van) de gemeente.

Verder:

Er zijn ook projecten die geen lang leven hebben gehad. Dit zijn de Buurderij waar men dagverse producten digitaal kon bestellen en later ophalen in het dorpshuis en de Quizz op woensdagmiddag in het dorpshuis. Er was in dit stadium nog te weinig belangstelling voor deze activiteiten.

Goede digitale communicatie van de vereniging met de bewoners, met de achterban, is een belangrijk, maar ook ingewikkeld punt. Je moet voldoende communiceren naar mensen, maar je wil hen ook niet bombarderen met een overdaad aan digitale informatie.

Onze vernieuwde website www.hollandscherading.com functioneert nu beter en daarnaast is er de nieuwsbrief die we regelmatiger willen gaan uitbrengen. Verder plaatsen we korte berichten op www.nextdoor.nl. Mededelingen en artikelen in gedrukte vorm plaatsen we in de Biltsche Courant en de veelgelezen De Vierklank. Met de gemeente tenslotte wordt momenteel overlegd over de mogelijkheid voor een digitale Infopaal langs de openbare weg.

Nog lopende zaken:

Een aantal zaken is nog niet afgerond en blijven liggen. Dit zijn gevolgen van de privacywetgeving voor onze vereniging, telefonische bereikbaarheid in het buitengebied en een natuurbegraafplaats.

maart 2019, Kees Floor

X