Jaarverslag van de vereniging

In het kader van transparantie en verantwoording publiceert de vereniging Samen voor Hollandsche Rading (SvHR) elk jaar een jaarverslag van activiteiten en een financieel jaarverslag over het afgelopen jaar.

Terugblikkend op 2019:

Er werden in 2019 drie dorpsavonden/bewonersavonden in Hollandsche Rading georganiseerd. Deze avonden werden goed bezocht. Verder is er een met RWS en 3Angle een infomiddag georganiseerd over de bestrijding van de Japanse Duizendknoop.
De statuten zijn eind 2019 op twee punten gewijzigd die het mogelijk hebben gemaakt dat onze vereniging nu de ANBI-status heeft gekregen (die van een Algemeen Nut Beogende Instelling).

Doorlopende activiteiten van de vereniging zijn inmiddels geworden:

 • Koffieochtend Leut, met gebak of cake op de woensdagochtend in het dorpshuis
 • Minibieb in het dorpshuis, eveneens op de woensdagochtend tijdens de koffieochtend
 • Repair Café, elke laatste zaterdag van de even maand, in het dorpshuis
 • B@hr, om de twee maanden, op een vrijdagnamiddag aan het eind van de even maand, een gezellige borrel met een hapje en een drankje in het dorpshuis.
 • “Oog voor elkaar”, waarbij een vraag om hulp of een dienst gekoppeld wordt aan een aanbod van een bewoner uit ons dorp.
 • High Tea voor ouderen en vrijwilligers in het kader van NL Doet, éénmaal per jaar. Een bijdrage van het Oranjefonds maakt dit een gratis activiteit voor de deelnemers.
 • Nieuwjaarsborrel begin januari in het Dorpshuis waarbij we elkaar met een glaasje het allerbeste toe wensen voor het komend jaar.

Er is overleg geweest:

 • met het Goois Natuur Reservaat (GNR): door een klankbordgroep van drie bewoners. Na de grote plannen van het GNR voor bomenkap blijven we de nu beperkte plannen om hei terug te brengen nauwkeurig volgen. Daarbij hechten wij aan het terugplanten van bomen.
 • met de Aannemerscombinatie 3Angle en Rijkswaterstaat (RWS): De resultaten van de gehouden bewonersenquête zijn gepubliceerd op onze website en in 2019 met RWS besproken. 3Angle was toen verhinderd. Er wordt door bewoners minder geluidsoverlast ervaren dan voorheen en de nog bestaande knelpunten zijn benoemd.
 • De bestrijding van de Japanse Duizendknoop is onder auspiciën van 3Angle en RWS nu door een gespecialiseerd bedrijf gestart. Zij hebben aan bewoners voorlichting gegeven over hun bestrijdingsmethodiek langs het talud, die overigens niet van korte duur zal zijn.
 • Daarbij wordt de sloot schoongemaakt en de rattenoverlast aangepakt.
 • Het doortrekken van het voetpad Vuursche Dreef onder het viaduct ligt bij de gemeente om in 2020 te laten uitvoeren.
 • De overleggroep ‘Kunst Onder het Viaduct’ bekijkt verschillende opties, waarna er teruggekoppeld zal worden naar de bewoners.
 • Over de pijnpunten die nu nog bestaan wordt verder gepraat in een vervolgoverleg met RWS en 3Angle.
 • Met de gemeente De Bilt over de onveilige situatie voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) op de Graaf Floris V weg, de Vuursche Dreef en de Spoorlaan.
  Vuursche Dreef: is nu wb. het eerste gedeelte nieuw ingericht.
  Graaf Floris V weg: de gemeente zal in 2020 een voorstel in gesprek brengen met de bewoners.
  Spoorlaan met bloembakken op de weg: de gemeente overlegt met de bewoners om knelpunten hierbij op te lossen.
 • Met de gemeente De Bilt: Bij de gemeente krijgt het wijk- en dorpsgericht werken steeds meer aandacht. Gesprekspunten met bewoners voor de komende periode worden energie en duurzaamheid.
 • De gemeente De Bilt heeft voorshands geen plannen voor woningbouw in of bij onze kern. De nadruk komt wat dit onderwerp betreft vermoedelijk te liggen bij de kern Maartensdijk.

Lopende zaken, projecten:

 • Het Groen in onze gemeente krijgt, terecht, meer aandacht. Sonne Copijn heeft enige tijd terug een inspirerende lezing gehouden over bijen en de problemen die zij hebben om te overleven. Voor een aantal bewoners reden genoeg om een project te starten “Hollandsche Rading Zzzoemt” om meer diversiteit in de aanplant in de openbare ruimte van ons dorp te realiseren. Daartoe werden een eerste tranche bollen geplant in ons dorp (met subsidie van Kiem) en op een dag in het voorjaar tuinplanten verkocht van regionale milieubewuste leveranciers.
 • M.b.t. het onderhoud van het groen in de openbare ruimte komt een nauwer contact tussen  bewoners van straten en de daarbij betrokken ambtenaren groen van de gemeente. Rond de Charles Weddepohllaan is een dergelijk contact positief verlopen.
 • Een gehouden bewonersenquête over het openbaar groen op Dennenlaan en Sparrenlaan liet een gemengd beeld zien en wordt in 2020 verder uitgewerkt en besproken.
 • Hergebruik van de op de Spoorlaan gekapte kastanjebomen: Onze mooie plannen zijn  gedwarsboomd doordat het hout van de bomen ongeschikt blijkt voor het maken van banken en van keukenplanken. We willen dezelfde plannen nu gaan uitvoeren met gekapt hout uit onze omgeving dat hiervoor wel geschikt is. De werkgroep die zich hiermee bezig houdt is nu uitgebreid met ter zake deskundigen uit onze regio.
 • KPN heeft een verschrikkelijk lelijke schakelkast geplaatst, uitgerekend bij het historische watertappunt aan het begin van de Dennenlaan. Die plek wordt nu op kosten van KPN heringericht, met inspraak van de bewoners.
 • Er zijn nu drie 24/7 beschikbare AED’s gerealiseerd in ons dorp (bij het Dorpshuis, bij de receptie van de Egelshoek op de Graaf Floris V weg en bij Onvergetelijk Leven aan de Tolakkerweg). Verder zijn er inmiddels voldoende getrainde vrijwilligers in ons dorp beschikbaar. Indien er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zijn zullen we u dit berichten.

Samenwerking:

We zijn erg blij met de inzet van onze vrijwilligers en de samenwerking met de andere organisaties in ons dorp: Bosbergschool, Dorpshuis, Tennisvereniging, Jeugd- en jongerenwerk, Samen Eten en de Oranjevereniging. Daarnaast is er natuurlijk de prettige samenwerking met (de betrokken gebiedsmakelaar van) de gemeente.

Communicatie:

Onze website www.hollandscherading.com functioneert steeds beter en we willen de digitale nieuwsbrief regelmatiger uitbrengen. Verder plaatsen we korte berichten op www.nextdoor.nl. Mededelingen en artikelen in gedrukte vorm plaatsen we in de Biltsche Courant en de veelgelezen De Vierklank.

Nog lopende zaken:

Een aantal zaken is nog niet afgerond en blijven liggen. Dit zijn onder meer de gevolgen van de privacywetgeving voor onze vereniging, telefonische bereikbaarheid in het buitengebied en een natuurbegraafplaats.

Download het jaarverslag 2019Download het financieel overzicht 2019Download het werkplan 2020
X