Skip to main content

Jaarverslag van de vereniging

Omdat we wegens Corona geen dorpsvergaderingen in het Dorpshuis in Hollandsche Rading hebben gehouden krijgt u een verslag van werkzaamheden en zaken die bij onze vereniging in bespreking geweest zijn of in een aantal gevallen nog steeds zijn.

Wegens Corona is er digitaal overleg geweest m.b.v. Zoom of MSTeams. Toen het een periode wel weer mogelijk was hebben we elkaar in kleine gezelschappen ontmoet voor overleg Maar daarna volgde weer een lockdown tot het eind van het jaar.
Zo is de koffieochtend Leut op de woensdagochtend in het dorpshuis wel weer een periode open geweest, maar met de helft van het vroegere aantal vrijwilligers. Daarna is het dorpshuis weer gesloten geweest voor alle activiteiten. Het Repair Café, Samen Eten en B@hr zijn in het geheel  niet meer open gegaan wegens onvoldoende beschikbare vrijwilligers.
Op Burendag 25 oktober hebben we een Lunch/High voor oudere bewoners georganiseerd in het kader van een uitgestelde NLDoet. De Oranjevereniging heeft deze Burendag niet laten doorgaan, alsmede de Oud- en Nieuw bijeenkomst.
(Pas in de loop van 2022 worden de koffieochtenden Leut en de vrijdagmiddagborrel B@hr weer  gestart, maar andere activiteiten laten nog op zich wachten. En zo gaat ons dorp in 2022 ‘langzaam en voorzichtig’ weer open.)

Er was overleg:

 • met Rijkswaterstaat (RWS) samen met de Aannemerscombinatie 3Angle: Dit overleg is in 2021 gestagneerd doordat de projectleider ingezet werd voor acute werkzaamheden op de A12. Na klachten van omwonenden over het maaien en onderhoud van het talud is eind van het jaar het baggerwerk en onderhoudswerk aan het talud weer opgepakt. De naamgeving van het viaduct, de lichtinval in de huizen vanaf de snelweg en de graffiti aan het kunstwerk zijn echter punten die zijn blijven liggen tot 2022.
 • met de Provincie Utrecht over de situatie van en langs de N417:
  De bewonersgroep Tolakkerweg overlegt rechtstreeks met de provincie over pijnpunten.
  Er was overeenstemming over de kap van zieke en/of verkeers-gevaarlijke bomen. Eind 2021 volgde overleg over de herplant van bomen. Deze wordt voorzien in 2022. Wij werden bij dit traject geadviseerd door boomdeskundige J’ørn Copijn uit Groenekan.
 • met de gemeente De Bilt participatietraject over nieuwbouw van woningen in de gemeente, ook in het dorp Hollandsche Rading:
  Eerder hebben de door de gemeente ontwikkelde bouwplannen veel weerstand opgeroepen. Een geformeerde bewonersgroep op dit onderwerp heeft i.s.m. SvHR kernwaarden voor ons dorp geformuleerd en mogelijkheden voor nieuwbouw aangegeven binnen de rode contouren. Zij heeft de opbrengst van dit overleg middels een enquête getoetst aan de mening van bewoners  en het resultaat is onder de bewoners in de vorm van een fraaie brochure verspreid. Dat resultaat is ingebracht in een gemeentebreed advies van bewoners. Onze groep zal monitoren dat de gemeente ook daadwerkelijk aan de slag gaat met de aanbevelingen om regelgeving op dit onderwerp te vereenvoudigen en aan te passen.
 • met de gemeente De Bilt participatietraject over de energietransitie en de aanpak om binnen onze gemeente te trachten zelfvoorzienend te worden met de opwekking van elektriciteit:
  Bewoners uit ons dorp hebben meegedacht in de gemeentebrede adviesgroep energiedebilt.nl. Het resultaat is dat grote windmolens nu niet meer gepland zijn in het landelijk gebied rond Hollandsche Rading evenmin als grote zonneweiden.
 • met de gemeente De Bilt participatietraject over de energietransitie om van het gas af te gaan:  In eerste bewonersavonden is geconstateerd dat m.b.t. dit onderwerp nog veel nieuw beleid ontwikkeld dient te worden. De gemeente stimuleert inmiddels bewoners om eigen maatregelen te nemen om energiebesparing te realiseren.
 • met de gemeente De Bilt participatietraject ontwikkeling van een omgevingsvisie:  De bewonersgroep woningbouw heeft aangegeven een bijdrage te willen leveren op dit dossier. Dit traject is nu vertraagd, mede door de wijziging in de samenstelling van het college van B&W. Geïnteresseerde bewoners kunnen zich nog aansluiten bij deze bewonersgroep die in 2022 verder zal gaan met dit onderwerp.
 • met de gemeente De Bilt over de onveilige situatie voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers):
  • Vuursche Dreef: Pijnpunt is dat er te snel op deze weg wordt gereden.
  • Graaf Floris V weg, eerste gedeelte: er is helaas al lange tijd geen vooruitgang te melden op dit dossier. In 2016 is dit punt al ter kennis gebracht van de gemeente en er zijn ook toezeggingen gedaan, maar concrete plannen op verbetering lijken nog ver weg, ook omdat dit idealiter overleg vergt met de gemeente Hilversum en de beide provincies.
  • Spoorlaan met in het begingedeelte bloembakken op de weg om de snelheid eruit te halen: de gemeente overlegt met omwonende bewoners om dit knelpunten zo adequaat mogelijk op te lossen. Het plan is om andere bloembakken te plaatsen en om daarnaast een apart voet-/fietspad te realiseren.
  • Inmiddels hebben we ons bij de gemeente aangemeld voor een verplaatsbare Smiley voor een nader te bepalen weggedeelte. We hebben ook gevraagd of de snelheid van max. 30 km. een periode gemeten zou kunnen worden op diverse plaatsen.
  • Fietspad langs speelplein en school naar Maartensdijk: Er is goed overleg met de school en de gemeente geweest over maatregelen om de snelheid van de fietsers en m.n. wielrenners eruit te halen.
  • Binnen ons dorp hebben 6 bewoners zich opgegeven voor de in 2022 op te starten ‘werkgroep verkeersveiligheid HR’.
 • De gemeente De Bilt stimuleert de energietransitie in de gemeente middels een subsidieregeling voor particuliere huizenbezitters onder de naam: ‘winst uit je woning’. Het zou goed zijn als bewoners de opgedane ervaringen met elkaar gaan bespreken.

Lopende zaken, projecten zijn o.m.:

 • Het project “Hollandsche Rading Zzzoemt” beoogt meer biodiversiteit in de aanplant in de openbare ruimte van ons dorp te realiseren.
  Hierdoor zijn onder meer samen met kinderen van de Bosbergschool bloembollen geplant (met subsidie van Kiem).
 • M.b.t. het onderhoud van het groen in de openbare ruimte is de blijvende bedoeling dat er een nauwer contact komt tussen bewoners van straten en de daarbij betrokken ambtenaren groen van de gemeente en dat biodiversiteit hierbij nadrukkelijk aandacht krijgt.
 • De KPN-kast bij het watertappunt aan het begin van de Dennenlaan is nu fleurig ingepakt. De verontreinigde grond is na een lange periode van inertie toch aangepakt. En er zijn daar ook bloembollen geplant.
 • Het branden van de grindpaden blijft de gemoederen bezig houden. Het gebeurt bijv. op woensdagochtend als de gele containers buiten staan en het dan regent. Ons streven moet ook gericht worden op het stimuleren van het onkruid verwijderen door bewoners. En daarna dient wel weer grind aangevuld te worden door de gemeente.
 • Er zijn nu vier 24/7 beschikbare AED’s gerealiseerd in ons dorp (bij het Dorpshuis, bij de receptie van de Egelshoek op de Graaf Floris V weg, bij Onvergetelijk Leven aan de Tolakkerweg en bij het treinstation). Verder zijn er inmiddels voldoende getrainde vrijwilligers in ons dorp beschikbaar.
 • Benutting van het dorpshuis: Langzaam werden activiteiten in het dorpshuis weer opgestart, maar toen kwam er weer een volgende lockdown. Er zijn bovendien door Corona minder vrijwilligers actief dan voorheen. Daar hebben Repair Café, B@hr en Samen Eten mee te maken.
 • Welkomstpakket nieuwe bewoners: krijgt in 2022 nieuwe aandacht. Er zijn veel nieuwe bewoners.

Communicatie:

Op onze website www.hollandscherading.com worden nieuwe ontwikkelingen gepubliceerd en er wordt regelmatig een digitale nieuwsbrief uitgebracht, steeds wanneer daar aanleiding voor is.

Maart 2022, Kees Floor

Download het jaarverslag 2021Download het financieel overzicht 2021Download het werkplan 2022