Skip to main content

Gesprek met wethouder

In goed onderling overleg van de bewoners van Hollandsche Rading is begin 2021 een brochure uitgebracht ‘Hollandsche Rading woondorp in de natuur’. Onze standpunten zijn vervolgens ingebracht in het gemeentebrede participatietraject ‘Samen Werken aan Wonen’ dat in 2021 werd afgerond met een gemeentebreed advies aan de gemeenteraad. Dat advies wordt een van de bouwstenen voor de te ontwikkelen omgevingsvisie. Volgens onze bewoners kan de gemeente echter meer doen om woningbouw te bevorderen dan het in ontvangst nemen van een rapport. Dat is door ons toegelicht in een gesprek met wethouder Smolenaers, dat vervolgens wel tot resultaten heeft geleid.

Reactie van de gemeente

Na het gesprek met twee vertegenwoordigers van deze bewonersgroep uit Hollandsche Rading heeft de gemeente een reactie gegeven op alle voorstellen die vanuit Hollandsche Rading zijn gedaan. Veel kan opgenomen worden in ‘Experimenteerruimte voor Hollandsche Rading’ waarin afgeweken kan worden van het beleid dat in de rest van de gemeente geldt. De voorstellen van Hollandsche Rading die daarin geregeld kunnen worden zijn:

  • Beleidsruimte voor flexibele, creatieve en duurzame oplossingen
  • Kangoeroewoningen
  • Bewonen van vakantiewoningen binnen de bebouwde kom
  • Woning- of erfsplitsing
  • Mogelijk maken van beroep aan huis
  • Sta een extra woning toe op grote woonpercelen

Voor dit laatste geldt wel dat buiten de rode contour provinciaal beleid dit niet zonder meer toestaat. Voor het hele Experimenteerbeleid geldt dat op dit moment wordt onderzocht of het op alle punten haalbaar en wenselijk is en het nieuwe college (en mogelijk ook de gemeenteraad) hierover een besluit moeten nemen.

Bij de voorstellen voor concrete locaties (zoals het garagebedrijf en de Chinees) geldt dat de gemeente kansen ziet voor woningbouw, maar het gaat om particuliere percelen waar de eigenaar eerst met een plan moet komen.

De kernwaarden worden meegenomen in het gesprek over de Omgevingsvisie. De gemeente heeft nogmaals bevestigd dat bij verzoeken om wijziging van het bestemmingsplan het woningbouwadvies van Hollandsche Rading meegenomen wordt om de wenselijkheid te beoordelen.