Skip to main content

Met wethouder Hagedoorn

Namens de gemeente waren aanwezig dorpswethouder Krischan Hagedoorn en gebiedsmakelaar Bas van Hell. Er waren naar schatting een kleine honderd bewoners aanwezig.

Opening

De avond werd geopend door de voorzitter van Samen voor Hollandsche Rading, Thijs van der Wel. Hij constateert dat het meer dan een jaar geleden is dat een dorpsoverleg gehouden werd. Corona verhinderde al dit soort grotere vergaderingen. Verheugd dat dat nu weer wel kan.  Op de agenda staat vanavond m.n. een kennismaking met Krischan Hagedoorn, dorpswethouder als opvolger van Dolf Smolenaers. In dit overleg kunnen we met elkaar praten over punten die we in Hollandsche Rading momenteel belangrijk vinden.

Dorpswethouder

De dorpswethouder stelt zichzelf voor. Hij is met zijn gezin in Bilthoven gaan wonen, waar zijn vrouw les gaf op de Werkplaats en om de kinderen daar naar school te laten gaan. Na twee termijnen fractievoorzitter is hij vorig jaar wethouder geworden Hij stelt contact met bewoners op prijs en heeft als doel om het voor de bewoners mooier en beter te maken.
Na het voorstellen gaat de avond verder aan de hand van een aantal discussiepunten

Discussiepunt 1: de energietransitie

Hoe we van het gas afgaan wordt bekeken, steeds per 1 van de 25 kavels in de gemeente en steeds met inhoudelijk overleg met de bewoners.
Thermische energie, proefboring in de regio maar geen duidelijk beeld binnen de gemeente. Dit college heeft als ambitie vastgelegd per 2030 50% aan energie zelf op te wekken. Er wordt gemikt op 3 zonnevelden waarvan 1 bij Groenekan. Daarnaast zal wind noodzakelijk zijn.
Wat wind betreft wordt gekeken wat mogelijk is langs de A27 en de A28 met een cirkel vanaf 1 km van de snelweg. De gemeente heeft de Provincie NH gevraagd wat mogelijk is in relatie tot vliegveld Hilversum. Hun antwoord komt snel, maar wordt eerst gedeeld  met de gemeenteraad. Een bewoner vraagt waarom Nederland andere normen hanteert dan bijv.  Duitsland. Wethouder antwoord dat Nederlandse normen nog niet zijn vastgesteld. En windmolens op zee worden bijv. uitgesloten omdat die plekken al landelijk vergeven zijn.
Een bewoner pleit voor ruimhartige financiële compensatie bij schade voor o.m. gezondheid.
De wethouder noemt het project Vijfherenlanden als een goed alternatief van overleg.

Discussiepunt 2: participatie

Het is juist dat eerdere participatietrajecten ongelukkig zijn verlopen. De gemeente zoekt nu per onderwerp naar een zo goed mogelijk participatietraject. Een voorbeeld is het bouwproject Spoorzone, waarvoor nu een goed extern bureau is ingeschakeld. Ook verlengt de gemeente de reactieperiode nu tot over de zomervakantie heen.
De wethouder deelt de zorg om jonge mensen aan woonruimte te helpen. De Bilt heeft echter gekozen voor bouwen binnen de rode contouren, behalve in Maartensdijk waar voor 200 woningen op een nader te bepalen plaats ruimte komt.

Discussiepunt 3: stikstof

De gemeente spant zich actief in om in gesprek met agrariërs hen perspectieven te bieden.

Discussiepunt 4: innovatie

Vanuit ons dorp bestaat de bereidheid om mee te denken en mee te werken aan innovatieve technieken. De wethouder verwelkomt dit. Mogelijk liggen er (straks) mogelijkheden op het gebied van opslag van energie.

Discussiepunt 5: aanvliegroute Schiphol

Dit punt wordt m.b.v. een powerpointpresentatie toegelicht door Oot Verharen, bewoner van Hollandsche Rading. Wat betreft de wijziging van aanvliegroutes Schiphol wordt geconstateerd dat er in 2019 6916 vliegbewegingen boven ons dorp waren en in 2022 9149, een toename van 32%. Er wordt nu gesproken over een 4e aanvliegroute naar Schiphol over de Utrechtse Heuvelrug en over Hollandsche Rading, die zal zorgen voor 120 extra stuks laagvliegend vliegverkeer boven ons dorp met de daarbij behorende (geluids-)overlast voor mens en natuur en een stikstofoverlast die tienmaal groter is dan die van Tata Steel. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kent geen inspraakprocedure op dit dossier. Bewoner kunnen desgewenst wel protesteren d.m.v. het ondertekenen van een petitie op: stop4deroute.nl De gemeente De Bilt en de provincie Utrecht hebben inmiddels ook hun bezwaren op dit dossier kenbaar gemaakt.

Discussiepunt 6: doorfietsroute

Presentatie van Bewoner Fred Houtman houdt een presentaite over de plannen van de provincie voor een doorfietsroute op de Tolakkerweg. De provincie wil het woon-werk fietsverkeer bevorderen en het woon-werk autoverkeer verminderen. Daarvoor worden zgn. doorfietsroutes ingericht die ons dorp doorsnijden op de N417, de Tolakkerweg. De bedoeling is dat er een vlotte, comfortabele en veilige fietsroute wordt ingericht voor het traject Hilversum – Utrecht. Hiervoor heeft de provincie het gesprek gestart met omwonenden en een digitale enquête gehouden. Het probleem dat bewoners zien is dat de Tolakkerweg smal is en momenteel een fietspad heeft dat strak langs de uitritten gaat van de bewoners. Die uitritten zijn erg gevaarlijk voor snelle fietsers en de met een auto uitrijdende bewoners. En die bewoners zijn juridisch aansprakelijk. De gemeente onderkent dit probleem, maar de provincie nog niet. De provincie wil nu eerst gaan meten. Ter vergadering gingen stemmen op voor een complete herinrichting van deze weg, bijv. met ‘de auto te gast’. De bewoners bereiden nu een enquête voor om de mening van alle aanliggende bewoners te peilen Vanuit de zaal verzochten bewoners van de Graaf Floris  V weg om hun verkeersproblematiek in deze enquête mee te nemen. Wethouder Hagedoorn zal deze problemen kortsluiten met wethouder Van de Veerdonk van verkeer.

Verenigingszaken:

De voorzitter verwijst naar het jaarverslag 2022 dat op deze site is gepubliceerd en een goede indruk geeft van onze activiteiten van vorig jaar.
Het financieel jaarverslag 2022 wordt toegelicht door de penningmeester. Dat is gecontroleerd door de ingestelde kascommissie en in orde bevonden. De vergadering wordt gevraagd het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid in 2022, hetgeen vervolgens gebeurt met applaus.

Rondvraag

De rondvraag werd niet benut. Wel werd door alle aanwezigen dankbaar gebruik gemaakt een glaasje te drinken en na te praten.

(verslag: Kees Floor)