Omgevingvisie in ontwikkeling

Adviezen aan de gemeente

De werkgroep ‘Werken aan Wonen’ uit Hollandsche Rading heeft medio april 2021 een kort advies uitgebracht aan de zogenaamde redactieraad en via deze raad aan het college van B&W en de gemeenteraad. Zie de button om het advies te downloaden.

De werkgroep heeft ook overlegd met gemeenteraadsleden via Zoom. Zestien leden van de gemeenteraad  gaven op 31 maart jl. gevolg aan de uitnodiging. Van dit overleg is een verslag gemaakt (zie de button).

Alle door verschillende organisaties en bewoners van De Bilt uitgebrachte adviezen zijn samengevat door de uit bewoners samengestelde redactieraad en vervolgens met bewoners besproken in een webinar op 8 april 2021. Hiervan is een verslag gemaakt  (zie button).

De woonvisie voor Hollandsche Rading die was ontwikkeld, is bijgesteld op grond van de adviezen van bewoners die zij kenbaar maakten in de recent gehouden bewonersenquête in ons dorp (zie hieronder). Aan deze (uitgebreide) definitieve woonvisie wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Participatietraject omgevingsvisie

Het traject van de werkgroep ‘Werken aan wonen’ wordt voortgezet in de werkgroep ‘Omgevingsvisie’ voor Hollandsche Rading.
De gemeente is verplicht om een omgevingsvisie op te stellen voor de komende 20 jaar. Die vervangt de structuurvisie. Ook dat traject wil zij samen met bewoners ingaan.
Indien u als bewoner van Hollandsche Rading ook in dit project wilt participeren, bent u natuurlijk van harte welkom.
Een eerste digitale bijeenkomst omgevingsvisie voor Hollandsche Rading is gehouden op 29 april 2021.

Resultaat vragenlijst

De Bewonersgroep Samen werken aan wonen Hollandsche Rading heeft i.s.m. de vereniging Samen voor Hollandsche Rading een concept woonvisie opgesteld. In die woonvisie staan de kernwaarden van ons dorp die het waard zijn om te behouden. Aan de inwoners van Hollandsche Rading is daarover in de afgelopen weken hun mening gevraagd middels een vragenlijst.

Er zijn 174 ingevulde vragenlijsten retour ontvangen. Dat is een goede respons. Verreweg het grootste gedeelte van de reacties van de bewoners was positief. Op grond van deze reacties is de woonvisie enigszins bijgesteld.
Het geheel aan reacties van bewoners op onze enquête en op de Kansenkaart met mogelijke woonlocaties van de gemeente heeft ons gebracht tot het formuleren van een advies dat uiterlijk 29 maart bij de gemeente aangeleverd moet worden.
U vindt de uitkomsten van de enquête onder de knop elders op deze pagina.
Het advies van de bewonersgoep aan de gemeente en de bijgestelde woonvisie voor ons dorp worden binnenkort gepubliceerd.

X