Jaarverslag van de vereniging

In het kader van transparantie en verantwoording publiceert de vereniging Samen voor Hollandsche Rading (SvHR) elk jaar een jaarverslag van activiteiten en een financieel jaarverslag over het afgelopen jaar.

Terugblikkend op 2020:

Als meest opmerkelijke punt springt het Coronavirus naar voren dat toesloeg, met alle gevolgen van dien, voor de bevolking van ons land, de bewoners van ons dorp en alle vrijwilligersorganisaties, zo ook de onze.

Het dorpshuis in ons dorp ging dicht omdat daar niet aan de richtlijnen van het RIVM kon worden voldaan. Dat betekende voor de bewoners dat alle activiteiten daar werden gestopt. Geen koffieochtenden meer, geen Minibieb, geen Repair Café, geen vrijdagmiddagborrel B@hr, geen NLDoet, geen Samen Eten, geen bridge. Als bewoners elkaar tegen kwamen was dit tijdens een wandeling alleen of met de hond.

Voor Samen voor Hollandsche Rading betekende dit dat er geen dorpsavonden meer werden georganiseerd om met elkaar als bewoners te overleggen over lopende en op te starten projecten en te praten over het beleid van de overheid, de landelijke, provinciale en de gemeentelijke overheid.

Het betekende ook dat een reeds voorbereide dorpsavond niet doorging. En daar zou de gemeente nieuwe bespreektrajecten aankondigen, en waren geplande onderwerpen veiligheid waarbij de nieuwe wijkagenten zich zouden voorstellen en de natuur in en rond ons dorp waarbij natuurfoto’s uit ons dorp door dorpsgenoten gemaakt geprojecteerd zouden worden.

Wel kon geconstateerd worden dat de sociale cohesie in het dorp, zij het op een basaal, niveau in stand bleef en dat oudere bewoners ondersteund werden door hetzij familie, hetzij buren. Maar het werd een stuk saaier in ons dorp.

En voor zover er overleg met elkaar en met de gemeente was gebeurde dit digitaal met Zoom of MSTeams telkens wanneer daar aanleiding toe was.

Er was overleg:

 • met het Goois Natuur Reservaat (GNR): Dit gebeurde door een klankbordgroep van drie bewoners. De plannen van het GNR zijn nu teruggebracht tot het in beperkte mate terugbrengen van heide in de vorm van zgn. stepping stones.
 • met de Aannemerscombinatie 3Angle samen met Rijkswaterstaat (RWS): We constateerden met elkaar dat nieuwe aanplant niet goed aanslaat. Het overleg over de bestaande knelpunten, zoals de Japanse Duizendknoop, de sloot achter de huizen, de naamgeving van het kunstwerk en de lichtinval in de huizen vanaf de snelweg, wordt voortgezet.
 • met de Provincie Utrecht over de situatie van en langs de N417:
  • Over nog openstaande pijnpunten overlegt de bewonersgroep Tolakkerweg rechtstreeks met de provincie.
  • Over de voorgenomen kap van berkenbomen langs de weg hebben bewoners en SvHR gezamenlijk geprotesteerd bij de Provincie.
 • met de gemeente De Bilt over nieuwbouw van woningen in de gemeente, ook in het dorp Hollandsche Rading:
  De gemeente is over woningbouw eind 2020 een participatietraject met bewoners gestart, nadat de eerder door de gemeente zelf ontwikkelde plannen op veel weerstand waren gestuit.
  In deze nieuwe opzet werkt een groep bewoners i.s.m. SvHR aan het formuleren van kernwaarden voor ons dorp en van mogelijkheden voor bouw binnen de rode contouren. Zij zal de opbrengst van hun overleg delen met en toetsen aan de mening van de bewoners.
 • met de gemeente De Bilt over de onveilige situatie voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers):
  • Vuursche Dreef: het eerste gedeelte van de weg is nieuw ingericht en het voetpad is doorgetrokken tot onder het viaduct. Pijnpunt is dat er te snel wordt gereden.
  • Graaf Floris V weg, eerste gedeelte: er is helaas al lange tijd geen enkele vooruitgang op dit traject meer te melden. In de jaren 2016 en 2017 is dit punt al ter kennis gebracht van de gemeente en er zijn ook toezeggingen gedaan, maar een concrete verbetering lijkt, helaas, nog heel ver weg te liggen.
  • Spoorlaan met in het begingedeelte bloembakken op de weg: de gemeente overlegt met de bewoners om de knelpunten zo adequaat mogelijk op te lossen.
 • met de gemeente De Bilt: wij prijzen ons gelukkig dat het overleg vanuit onze kern met de betrokken gebiedsmakelaar, v/h wijkcontactambtenaar, uitstekend verloopt.
  Aangekondigde punten voor overleg met de gemeente in 2021 zijn energie en duurzaamheid.

Lopende zaken, projecten zijn o.m.:

 • Het project “Hollandsche Rading Zzzoemt” beoogt meer biodiversiteit in de aanplant in de openbare ruimte van ons dorp te realiseren.
  Hierbij is onder meer aandacht voor aanplanting van bloembollen (met subsidie van Kiem). De activiteiten zijn wegens Corona helaas opgeschort tot 2021.
 • M.b.t. het onderhoud van het groen in de openbare ruimte is de bedoeling dat er een nauwer contact komt tussen bewoners van straten en de daarbij betrokken ambtenaren groen van de gemeente en dat biodiversiteit hierbij aandacht krijgt.
 • KPN heeft een erg lelijke schakelkast geplaatst, uitgerekend bij het historische watertappunt aan het begin van de Dennenlaan.M.b.t. het onderhoud van het groen in de openbare ruimte is de bedoeling dat er een nauwer contact komt tussen bewoners van straten en de daarbij betrokken ambtenaren groen van de gemeente en dat biodiversiteit hierbij aandacht krijgt. Dat terrein is op kosten van KPN met inspraak van de bewoners, met nieuw groen heringericht. Verder is er overleg met een kunstenares om middels een wrap deze kast te verfraaien.
 • Er zijn nu drie 24/7 beschikbare AED’s gerealiseerd in ons dorp (bij het Dorpshuis, bij de receptie van de Egelshoek op de Graaf Floris V weg en bij Onvergetelijk Leven aan de Tolakkerweg). Verder zijn er inmiddels voldoende getrainde vrijwilligers in ons dorp beschikbaar. Indien er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zijn zullen we u dit berichten.

Samenwerking:

We zijn erg blij met de inzet van onze vrijwilligers en de samenwerking met de andere organisaties in ons dorp: Bosbergschool, Dorpshuis, Tennisvereniging, Jeugd- en jongerenwerk, Samen Eten en de Oranjevereniging. Wij hopen die in 2021 beter gestalte te geven dan in 2020 mogelijk was.

Communicatie:

Onze website www.hollandscherading.com worden nieuwe ontwikkelingen gepubliceerd en er wordt regelmatig een digitale nieuwsbrief uitgebracht, steeds wanneer daar aanleiding voor is. Verder plaatsen we korte berichten, verwijzingen, op www.nextdoor.nl.
Mededelingen en artikelen in gedrukte vorm plaatsen we in de Biltsche Courant en m.n.in de veelgelezen De Vierklank.

april 2021, Kees Floor

Download het jaarverslag 2020Download het financieel overzicht 2020Download het werkplan 2021
X