Werkgroep van bewoners bekijkt mogelijkheden

In de maanden november en december 2020 heeft de gemeente De Bilt digitale startbijeenkomsten ‘Samen Werken aan Wonen’ georganiseerd voor de verschillende kernen van de gemeente, zo ook op 23 november voor Hollandsche Rading. De bedoeling hiervan was bewoners te informeren en hen bij het participatie-, inspraakproces voor woningbouw te betrekken. Hieruit is een werkgroep van ongeveer tien bewoners van Hollandsche Rading voortgekomen. Deze groep is met de gebiedsmakelaar van de gemeente in overleg gegaan over hoe onze bewonersparticipatie verder gestalte zou kunnen krijgen, aanvullend op de zogenaamde Kansenkaart van de gemeente waarin bewoners kunnen aangeven welke stukken grond zij in aanmerking vinden komen voor woningbouw, zowel binnen de zogenaamde rode contouren als ook daarbuiten.

Kernwaarden

Vanuit de op dit dossier voortgekomen  bewonersgroep is er gepleit dat de gemeente niet alleen aandacht heeft voor nieuwbouw, maar ook voor betrekkelijk nieuwe ontwikkelingen als woningen levensbestendig maken, kangoeroewoningen, uitbreiding van bestaande woningen binnen daarvoor gestelde normen e.d.

Daarnaast denken wij dat het goed is dat we als bewoners bedenken en aan de gemeente meegeven welke kernwaarden we aan ons dorp, onze kern toekennen, en welke kwaliteiten we voor ons dorp van groot belang vinden om te behouden. Dit kan als basis dienen om keuzes te maken voor waar en voor wie we woningen bouwen.

Bewonersenquête 2016

De in ons dorp gehouden bewonersenquête uit 2016 geeft al enig inzicht in welke zaken dorpsbewoners uit Hollandsche Rading van belang vinden. Maar dit kan een update krijgen geënt op dit specifieke onderwerp ‘woningbouw’.

Het is mogelijk dat de gemeenteraad dit laatste punt op dit moment minder vindt passen bij het  huidige traject naar ‘vindplaatsen geschikt voor woningbouw’. Maar een nieuwe enquête kan wel heel goed gebruikt worden bij de ontwikkeling van de  zogenaamde Omgevingsvisie die de gemeente de komende jaren moet ontwikkelen en waarbij Hollandsche Rading ook ingepast moet worden.

Discussiestuk

De bewonersgroep is bezig een discussiestuk op te stellen dat kan dienen ter verdere oriëntatie en meningsvorming zowel voor bewoners als beleidsmakers.  Gezien de huidige Corona-situatie met digitaal vergaderen is het echter niet goed mogelijk dit stuk nu al te toetsen aan de mening van onze dorpsbewoners. We zoeken naar een goede manier om dit te organiseren.

Daarbij wil deze groep dorpsbewoners een goed afwegingskader ontwikkelen om de via de Kansenkaart geopperde plaatsen voor woningbouw  samen met de bewoners te beoordelen.

Kees Floor is vanuit deze groep bewoners de contactpersoon voor suggesties indien u die m.b.t. dit onderwerp mocht hebben. U kunt hem per e-mail berichten middels onderstaande knop.

Stuur een suggestie

Door bewoners van Hollandsche Rading wordt de Kansenkaart op de site van de gemeente goed gebruikt. Uw reactie op de Kansenkaart van de gemeente dient uiterlijk 15 februari a.s. binnen te zijn bij de gemeente.

Ga hier naar de kansenkaart
X